Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Sabinovská č.d. 85, 87; ul. Mičurinova č.d. 1, 2, 3, 4 v termíne 10. august 2019 od 07:00 h do 17:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

23.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
23
.07.7~'J
1
1
0 vyvt;:;ellE:uníi_
Zvesenp~ň~_
Vášlistčíslo/zadňa:
Naš
ečíslo:
V
y
b
a
v
u
je:
T
e
l
e
f
ó
n
/
E
-
m
ai
l
:
Mi
e
st
o
/
D
á
tum
:7/438916/2019 
MESTOPREŠOV
Hlavná73
Prešov
080011 
7/438916/2019 
LinkaVSD
0850123312l<ošice/22.07.2019 
Váženýzákazník,
vnasledujúcichtermínochačasochjenaplánovanéprerušeniedistribúcieelektriny
vlokalite,kterásanachádzanaúzemíVášhomestaresp.obce:
mL]rXP]^LD\PqZ`&_W'FLMTYZ`]Vfm'O'85,87;ul.Mičurinovač.d.1,2,3,4
`^P\XhYP
10.august2019od07:00hdo17:30h
>PYfX\j^Z%sP[\fNP%kterébezprostrednesúvisiasopravouapravidelnou
údržboudistribučnejsústavy,obmedziananevyhnutnýčasvyužívanieelektrinyvo
vašejobci.Údržbajevšakkl'účováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
distribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminaktoré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozorniť.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmsp6sobom(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáčo
najskor
.Pokia]'tookolnostiumožnia,budemesasnažiťskrátiťplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenapottálieVSD(www.vsds.skvčastiPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformu komunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD
.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
m6žetenastaviťel<omunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšied61ežitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVsD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
DZ\_NSZ`fWTYVLIFC3
)1))
*
+,,,+
6O\P]L[\P[h]ZXYkVZY^LV^3
I
kN
S
ZO
Z
]WZ`PY]Vf
O
T]
^
\TM_mY
f
%L']'
A
W
c
Y
]Vf,*%)-+2**"ZqTNP
F
W
Z`P
Y
]Vf\P[_MWTVL
Spole
čno
stjeaepísenávObchodnom
reg
i
st
r
iOkresnéhcsoduxoštceI,
o
dd
i
e
lSe.vložka14111V
I
ČO
:365993611OIČ:2022082997
I
ČOPH:SK2022082997
a
e
nk
o
v
éspoterae:CitibimkEuropepic.
pobočkazahraničnejbanky,
Č
.ú.:2008480108/8130
I
B
AN
:SK07813000000020084B0108
BIC
:CITISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)