Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: Bc. Agáta Steranková, Naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

23.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesené dna 2_3_, _0_7_, _Zf'_J'_J _ 
Zvesené riňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
gcWQT2)()/-,010'*()1
5aXYR
2)0&(/$*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:Bc,AgátaSteranková
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná73,08001Prešov
>cWTRSTWoČ.101715555/2019zodňa12,07.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov
CJdZTJY$pKUTH[XGJVKWaXGSNKOK\SaR[$JTVYhYOKWGUcWTRSTWo5GkTZbMTeVGJY>VKnTZhcWQT
)()/)----'*()1\TJkG)*&(/&*()1ZKVKOSTYZ[MQanPTYUTJQG]+-TJW&*\aPTSGČ,563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
3JVKWaXWNmóžeuloženúpísomnosťprevziaťvlehote15dníododňavyveseniatohto
oznámenianaDaňovomúradePrešovvkanceláriič..214vúradnýchhodinách.
%
%
%%ATXTozňěřňeňíěšávyvesujepodobu15dní.Podla§35ods.2zákonač.563/2009Z.z.\
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
. -------~ .. ./.. 
/
: I I , ' •.. 
I i 
\Ing.LudmilaFedorová
vedúcioddeleniasprávydaní2
;
6@A=>?6m=BMestskýúradPotvrdenieodobevyvesenia:Hlavnáč.73
08001PREŠOV-1-
Tátovyhláškabolavyvesená",,,.,.
(uviesťmiestovyvesenia)
2
3
,07,70]oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)