Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie: "IBV Záhumnie - V,NN,TS; Obec Brestov".

Oznámenie o začatí stavebného konania na líniovú inžiniersku stavbu verejnou vyhláškou

23.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenedna__..=.2..;.:3,_..:::..:.07...;....:;Z..:...T'~1_
MestoPrešovstavebnýúrad
:RH[TaČ,73)1))*Prešov
gcXRU3CE(20+***,-21**+)*2&8W(*,/FAWLjU[L3++')0'+)*2
Vybavuje
:JozefDrobňák,
e
-
mail
:jozef.drobnak@presov.sk
l
i051/3100530
OznámenieOzačatístavebnéhokonanianalíniovúinžinierskustavbu
verejnouvyhláškouapozvanienaústnepojednávanie
Dňa10.06.2019požiadalaObecBrestov,IČO00326844,Brestov,súp.č.98,08205
Brestovovydaniestavebnéhopovolenianalíniovúinžinierkustavbu:"IBVZáhumnie-
V,NN
,
TS;ObecBrestov",stavebnýobjektSO01VNprípojka,SO02KáblovéNNrozvody,
SO03Odbeméelektrické,SO04.1Verejnéosvetlenie,SO04.2Rozhlas,PS01Trafostanica
zariadenieumiestnenúnapozemkochparc.č.KN-C290/39,KN-C355/8,KN-C39312,KN-E
682/2
,KN-E68311,KN-E683/2,KN-E68411,KN-E684/2,KN-E685,KN-E686,KN-E
687/1
,KN-E68712,KN-E68811,KN-E688/2,KN-EI689,KN-E690,KN-E69111,KN-E
691/2
,KN-E692,KN-E693,1KN-E694,KN-E695/1,KN-E695/2,KN-E696,KN-E697,
KN-E752/1,KN-E756/2,KN-E758/2,KN-E1602/2,KN-E1604/2,KN-E755k.ú.
Brestov.
>LXYUAWLjU[%HQU[LJTLHSOLXYTLVWcXRZjTfXYH[LITfeWHKVUKR"H§117ods.1zákona
č.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(d'alejvtextelen"stavebný
zákon
"
)
:vzneníjehonoviel,odborstavebnýúrad,príslušnýuskutočňovaťkonaniepodl'a§6
ods.1zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtextelen"správnyporiadok")
apoverenývýkonomštátnejsprávynaúsekuúzemnéhorozhodovaniaastavebnéhoporiadku
nazákladepovereniastarostkouobcevsúlades§61ods.4stavebnéhozákonaoznamujena
základe
'podanejžiadostizačatiestavebnéhokonanialíniovejinžinierskejstavbyverejnou
vyhlá
š
kouspojenéhosmiestnymzisťovanímnadeň
26.08.2019O09:00hod
sostretnutímna:MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacejmiestnostina
l
.poschodií,miestnost'Č.217
`hHXYTcJOQUTHTOHSdlZVUVWLKJNaK^HPeJUSYLRLMUTOJQUSKUNU[UWLTHPTLXQdWKU
+/')1'+)
*
2U09:00nahliadnuťdopodkladovprerozhodnutienastavebnomúradeasvoje
námietkymóžuuplatnit'najneskórpriústriompojednávaní,inaksananeskoršiepodané


námietkyneprihliadne.Aksanechániektorýzúčastníkovkonaniazastupovať,predložíjeho
zástupcapísomnúplnúmocvzmysle§17ods.4správnehoporiadku.
Verejnávyhláškabudespolusprojektovoudokumentáciouvyvesenávzmysle§26
ods.2správnehoporiadkupodobu15dnínaúradnejtabuliobcealebospósobomvmieste
obvyklomazverejnenánaelektronickejúradnejtabuliobceBrestov.Poslednýdeňtejto
lehotyjedňomdoručenia.Dolehotysanezapočítavadeň,keďdošlokuskutočnosti'určujúcej
začiatoklehoty,t.j.kudňuvyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
MES
TO
STAV
E B NÝ Ú RAD -----.."...___';--YIHlavná 73, 080 01 Prešov _1~
Ing.ozefTuka
vedúcistavebnéhoúradu
Pozvánlmbudedoručená:
1.ObecBrestov,,Brestov,súp.č.98,08205Brestov
co/
MestoPrešov-spoločnýstavebnýúrad


Br
estov,okr.PrešovI
~
,
"'Ý'Y'lé
m
'
f'ÝsystémBpV
URQ/QSPJP;J*
P1_a>[3\b516dp1Yc[3autorsko-právnaochranavzmyslezákonač.618/2003Z.z.(Autorskýzákon),vzneníapretomáautor
dielaautorsképrávonapredmetnéprojektovédieloatojeneprevoditefnéačasovoobmedzené.Autordielamáajvýhradnéprávoudel'ovaťsúhlasna
prípadnéprenechaniedielanavyužívanietretímosobám,resp.napoužitiedielaalebojehočastinavytvorenienovéhodiela.Podpoužitím
projektovéhodielasarozumiejehozhmotnenievoformeprojektovejdokumentácieaprávoautoranemožnozmluvneobmedziťanivylúčiť.
Q
5
632m3
4Z
3*
S20181011141EICCOO/EZAE1~~·Uprojehts.r,e,/2-
Hl
avnýinžinierprojektu:G~Zodpovednýprojektant:G1JlVypracoval:G1JlStúr~va422/11J--r17...08222SarišskěMichalany,.
l
e
O
:47535113L'7lnq.JakubMiklošIng.JakubMiklošIng.JakubMiklošIČDPH:SK20239400721/Ik..MO.BIL:091129.1422\fZ/,;.ObecBrestov,Brestovč.99,08205BrestovmJProJektsro(l1'gma,l.com,,!-.:k~Investor:Východoslovenskádistribučnáa.s.,Mlynská31,04291Košice~,._..,.
Stavba
:
B
R
ESTOV,ISVZÁHUMNIE~VN,NN,T5Dátum:02.2018Číslosady:
Zák
a
zkačíslo:A09/2018
Objek
t
:
SO01VNprípojka.SO02KáblovéNNrozvody,SO03Odbernéelektrickézariadenie,StupeňPD:projekt
SO04.1Verejnéosvellenie,SO04.2RozhlasFormát:A4
PS01TrafoslanicaMíerka:M1:10000
Výk
r
esčislo:
C.,0
1Obsah:Celkovásiluácia-širšievzťahy


Úradnýzáznam:
Verej
n
ávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonanialíniovejinžinierskej
s
ta
v
b
y
:"IBVZáhumnie-V,NN,TSjObecBrestov",bolavyvesenánaúradnejtabulimesta
Pre
š
ov
d
ň23.D7,n'Jna.
>
9CD
@AB9~@FMestskýúrad........................l.I.!ů.'.\..7'.
P
~
ěíam
a
~~
<
f
r
l
~
i
S
)V
V
e
re
jn
ávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonanialíniovejinžinierskej
st
a
v
b
y
:"IBVZáhumnie-V,NN,TSjObecBrestov",bolazvesenázúradnejtabulemesta
Prešov
K
iH'
M
E
S
TOPREŠOVMestský'rad·····················f1·1'····•.·,·····················.
a&
.
f
u
I
t
l;
aci?~~W-I·

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)