Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Adresát písomností: MMS Transport Slovakia, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: Solnobanská / 7,080 05 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

24.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa2_4._O~7_._7_,._
Zvesenéc!ňa~
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdos
l
avova7,08001Prešov
`\P
J
M
1('(.)./*.&)'(0
3ZQRK1(,%'.%)'(0
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MMSTransportSlovakia,s.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:Solnobanská/7,08005Prešov
:\PMKLMPfČ.101595946/2019zodňa02.07.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešovna
pobočkeDaňovéhoúraduPrešov,Hurbanistov3,08001Prešov
@D]SMDR$hEP\DJMADOEPZQALGEHEVLZKE$DMORaRHEPAN\PMKLMPf3AcMS[FM^OADR:OEeMSa\PJM
('(,0,0+-&)'(0VMDcA')%'.%)'(0SEOEHLMRSUFJZeIMRNMDJ!AW*,MDP%)VZIMLAČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
2DOEPZQPGKMVERJMhEL^N\PMKLMPfNOESVGAfSJEFMQE(,DL\MDADcASUSEPELGAQMFQM
MVLZKEL
G
ALA3AcMSMK^OADE:OEeMSLANMBMaIE3AcMS[FM^OADR:OEeMS$5ROBALGPQMS*$'/''(
:OEeMSSIALCEJZOGGa%,(+S^OADL_CFFMDGLZCF%
=MQMMVLZKELGEPASUSEPRHENMDMBR(,DL\%:MDJ!AW*,MDP%)VZIMLAČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
.
.
.
.
.
.
.
.
...
.
.
.
.
. .s-: . JUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)