Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Miroslav Bušek, naposledy sídlo/pobyt: ,080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
25
.0771",Vyvesenecna_
Zvesenédňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
^ZOIL0'&'-..')(%(&'/
3XPQJ
0()$&-$(&'/
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:MiroslavBušek
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
:ZOLJKLOd_$'&'--/-*-%(&'/TLBa?(($&-$(&'/GCQILeCKXK?3?aLRLJ\N?BC:NCcLR
5RFCTBLOI?RLR?-#&.&&':NCcLR$
>B[RLBQ#eCML@SP?BNCOXP?KFCGCTKXJS#BLNQ_QGCO?MZOLJKLOd3?aLRYEL\N?BQ:NCcLR_ZOIL
'&'--/-*-%(&'/TLBa?(($&-$(&'/RCNCGKLQRSEIXcHLQMLBI?U)+LBO$(TXHLK?č,563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
1BNCOXPOFJ[eCQILeCK\MZOLJKLOdMNCRTF?dRICELPC'+BKZLBLBa?RSRCOCKF?PLEPL
LTKXJCKF?K?3?aLRLJ\N?BC:NCcLR5RFCTBLOI?RLR?-#&.&&':NCcLR$RH?KACIXNFF_$(&,
R\N?BK]AEELBFKXAE$
<LPLLTKXJCKFCO?RSRCOQGCMLBL@Q'+BKZ$:LBI?U)+LBO$(TXHLK?_$+,)%(&&/>$T$R
TKCKZKCOHLNcZAEMNCBMFOLRMLOICBK]BCaPCGPLICELPSO?MLR?eQGCT?BCaBLNQ_CKF?$
......
..
...
.
.
.
....
.
........~.Mgr.EvaBartková
správcaII
poverenázastupovanímvedúceho
oddeleniasprávydaní2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)