Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Štefan Novák, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
25
.07.71''1Vy~t:~ent:01"10_
ZveseJ"lp
.dňa_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
`]RLO1('(..0/+.&)'(0
4
[
STM
1))%'.%)'(0
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:ŠtefanNovák
Naposledysídlo/pobyt:,08001Prešov
;]ROMNORga%('(..*+/(&)'(0WODdA))%'.%)'(0JETLOiEN[NA4AdOUOM^QADE;QEfOU
6UIEWDORLAUOUA.$'/''(;QEfOU%
@DhUODT$iEPOBVSADQER[SANIEJEWN[MV$DOQTaTJERAP]ROQNNORg4AdOU\HO^QADT;QEfOUa]RLO
('(..*+/(&)'(0WODdA))%'.%)'(0UEQEJNOTUVHL[fKOTPODLAX*,ODR%)W[KONAa%,-*&)''0@%W%O
RPQ[UEDAN]"DAdOU_POQIADOK#AOWMENEADOPLNEN]NIEKSOQ_CHW[KONOUUWNEN]NERKOQf]CH
PQEDPIROU%
2DQER[SRIMOWETLOiEN^P]ROMNORgPQEUWIAgULEHOSE(,DN]ODODdAUVUERENIASOHSO
oznamen
í
anaDaĎovomúradePrešovHviezdoslavova7,08001Prešov.vkanceláriiČ.309
vúradnýchhodinách.
>OSOOWN[MENIERAUVUERTJEPODOBT(,DN]%;ODLAX*,ODR%)W[KONAa%,-*&)''0@%W%U
WNEN]NERKOQf]CHPQEDPIROUPORLEDN_DEdSEJSOLEHOSVRAPOUAiTJEWADEdDOQTaENIA%
7NG%8[QIA3EDN[QOU[
UED^CIODDELENIARPQ[UVDAN]*
MESTOPREŠOVPotvrdenieodobevyvesenia:MestskýúradHlavnáČ.73
Tátovyhláškabolavyvesená~~~.~!~.~.~.~.9.Y..(uviesťmiestovyvesenia)
25.0771'1oddo.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)