Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: WELEK s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: .,080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
25
.O:.?T'!vyveseneuna_
!
)%'%&+$,#"
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
`\SMP2)()/0*)-0'*()1
6ZTUN2**&(/&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:WELEKs.r.o.
Naposledysídlo/pobyt:.,08001Prešov
?\SPNOPSda&)()//(0())*()1XPFbC**&(/&*()1KGUMPeGOZOC6CbPVPN^RCFG?RGcPV%
8
VJGXFPSMCVPVC/%(0(()?RGcPV
BF]VPFU%eGS\FMPCFRGSZTCOJGKGXOZNG%FPRUaUKGSCQ\SPNOPSd6CbPV[IP^RCFU?RGcPVa\SMP
101770801120
1
9 zodňa22.07.2019verejnouvyhláškoupodla§35ods.2zákonaČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov
.
4FRGSZTSJNPXGUMPeGO^Q\SPNOPSdQRGVXJCdVMGIPTG)-FO\PFPFbCVWVGSGOJCTPITP
PXOZNGOJCOC6CbPVPN^RCFG?RGcPV%8VJGXFPSMCVPVC/%(0(()?RGcPVVLCOEGMZRJJČ.214
vúradnýchhodinách.
@PTPPXOZNGOJGSCVWVGSUKGQPFPDU)-FO\&?PFMCY+-PFS&*XZLPOCČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
<HR
&7VC5CRTLPVZ
SQRZVEC99
QPVGRGOZXCSTUQPVCO\NVGF^EGIP
PFFGMGOJCSQRZVWFCO\*

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)