Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Sebastová - ul. Poľná, ul. Gaštanová, ul. Strážnická párne č.d. 28 až 40, č.d. 44, 42A, 40A, nepárne č.d. 21 až 39, č.d. 45, 23A v termíne 12. august 2019 od 10:30 h do 13:40 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
II
D 
25.O-.i;)~·JVyvesenédňa___------
K
a
Q
^QZfPnML%L
Vášlistčíslo/zodňa:
N
ašečíslo:
V
y
b
av
u
je
:
Telefón/E-mail:
M
ie
st
o/
Dá
tum
:/
53/444725/2019LinkaVSD
0850123312l<ošice/24.07.2019.,(---0+.(+)*2
MESTOPREŠOVHlavná73
Prešov08001
JesQZjdeWMdZgW%
aZM^XQP`ViOUOT_Q]YgZ[OTMlM^[OTVQZM\XeZ[aMZf\]Q]`pQZUQPU^_]UNiOUQQXQW_]UZc
aX[WMXU_Q%kterásanachádzanaúzemíVášhomestaresp.obce:
časťmestaPrešov,NižnáSebastová-ul.Pořné,ul.Gaštanová,ul.Strážnickápárne
č.d
.28až40,č.d.44,42A,40A,nepárneč.d.21až39,č.d.45,23A
a_Q]YgZQ
*+'M`S`^_+)*2[P*)3,)TP[*,3-)T
?QZeY]i_[%sQ\]eOQ%W_[]fNQd\][^_]QPZQ^iaU^UM^[\]Ma[`M\]MaUPQXZ[`
iP]sN[`PU^_]VN`lZQV^i^_Mac%[NYQPdUMZMZQacTZ`_ZjlM^ac`sgaMZUQQXQW_]UZca[
aMpQ
V[NOU'IP]sNMVQapMWWX!il[ae\]QdMNQd\QlQZUQ^\[X!MTXUaQVMNQd\QlZQV
PU^_]UN`lZQV^i^_Mac'?Qde][aQnilUZZ[`\]QaQZOU[`\]QPZQ\XeZ[aMZjYU
\[]`OTMY
UZMkteré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozorniť
.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmsp6sobom(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáčo
najsk6r
.Pokial'tookolnostiumožnia,budemesasnažiťskrátiťplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastiPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
m6žetenastaviťel<omunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšied61ežitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
E[]`OT[aeXUZWMJGD3
)1))*+,,
,+
6P]Q^M\]Q\g^[YZjW[Z_MW_3
J
j
O
T
[P[^
X
[aQZ^
W
e
PU^_]UN
`
l
Ze
%M'^%
B
X
c
Z^
W
e,*%)-+2*@[pUOQ
G
X[
aQ
Z
^
W
e]Q\`NXUWM
SpoločnosťjezecřsenévObchodnom
r
eglst
r
lOkresnéhcsúduKošiceI,
od
d
ie
lSe,vložka14111V
IČO
:365993611DIČ:2022082997
IČDPH:SK2022082997
Ba
n
kov
éspojenie:CitibankEuropepic,
pobočkazahraničnejbanky,
č.ů.:2008480108/8130
lB
AN
:SK078130000000200848010B
B
I
C
C
l
T
ISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)