Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov, Nižná Šebastová - ul. Mateja Huľu č.d. 1, 3, 5; ul. Mateja Murgaša úsek od č.d. 1 po č.d. 8, úsek od č.d. 10 po č.d. 16, úsek od č.d. 18 po č.d. 22; ul. Strážnická bytové domy - č. 20, 22, 24, č.d. 43, 14, 14A, 10, 12, 16, 11, 13, 15; ul. Haburská v termíne 12. august 2019 od 07:30 h do 10:40 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

25.07.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
I
I
D 
Zvesenprlňa_
V
á
šlistčíslo/zodňa:
N
a
š
ečíslo:
Vy
b
a
v
u
j
e
:
T
e
lef
ó
n
/
E-mail
: 
M
i
e
s
t
o
/
D
á
t
u
m
:82/442220/2019 
MESTOPREŠOV
Hlavná73Prešov
080011 
82/442220/2019 
L
i
n
k
aVSD
0850123312
l<ošice/23
.
07
.
2019
Váženýzákazník,
`YL]WPO_UiNTNS^P\XgYZNSLlL]ZNSUPYL[WeYZ`LYf[\P\_qPYTPOT]^\TMiNTPPWPV^\TYb
`WZVLWT^P%kterásanachádzanaúzemíVášhomestaresp.obce:
lL]rXP]^LE\PqZ`%CTtYepPML]^Z`e&_W'BL^PUL=_o_l'O'*%,%.4_W'BL^PUL
B_\RLqLi]PVZOl'O'*[Zl'O'1%i]PVZOl'O'*)[Zl'O'*/%i]PVZOl'O'*1[Zl'O'
++4_W'G^\etYTNVeMb^Z`fOZXb&Č.20,22,24,č.d.43,14,14A,10,12,16,11,13,15;
ul.Haburská
`^P\XgYP
*+'L_R_]^+)*2ZO)03,)SOZ*)3-)S
?PYeXřúto,žepráce,ktorébezprostrednesúvisiasopravouapravidelnou
údržboudistribučnejsústavy,obmedziananevyhnutnýčasvyužívanieelektrinyvo
vašejobci.Údržbajevšakkl'účováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
d
i
stribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminaktoré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozorniť.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmspósoborn(napr.vyhlásenímvmíestnom
rozhlase,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považu
j
emezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáČO
nejskčr
.Pokiařtookolnostiumožnia,budemesasnažiťskrátiťplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastíPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD
.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
mažetenastaviťeKomunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšiedóležitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.ČlenO
oinnogy
Kontakty
TLinkaVSD:
0850123312
Einfo@vsds.sk
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
PoruchoválinkaVSD:
08
001
2
333
2
Adresaprepísomnýkontakt:
Výc
h
odo
sl
ovenská
d
i
s
t
r
ib
u
č
n
á
,a.s.
M
l
y
n
s
k
á31.04291J(ošice
Sl
o
ve
n
s
kárepublika
Sp
o
l
o
č
nostj
ezecrsanévObchodnom
re
g
i
s
triOk,,!snehosůduKcšiceI.
oddi
elSa,vložka14111V 
IČO
:365993611DIČ:2022082997
rčDPH:SK2022082997
8
a
n
ko
véscclente:CitibankEuropepic.
p
o
b
očk
azahraničnejbanky,
Č
.ů.:2008480108/8130
I
B
AN
:SK0781300000002008480108
B
I
C
:CITISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)