Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Roman Petrjanoš, naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

25.07.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa__2_5_,_07_,_1_:1'_J_,
Zvesenp.dňA_
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
\XOIL0'&'-/&+,-%(&'/
3VPQJ
0()$&-$(&'/
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:RomanPetrjanoš
Naposled
ysídlo/pobyt:,08001Prešov
9XOLJKLO`]$'&'---/+(%(&'/TLB^?(($&-$(&'/GCQILaCKVK?3?^LRLJZN?BC9NC_LR#
5RFCTBLOI?RLR?-#&.&&'9NC_LR
=BYRLBQ#aCML@SP?BNCOVP?KFCGCTKVJS#BLNQ]QGCO?MXOLJKLO`3?^LRWELZN?BQ9NC_LR]XOIL
'&'---/+(%(&'/TLB^?(($&-$(&'/RCNCGKLQRSEIV_HLQMLBI?U)+LBO$(TVHLK?]$+,)%(&&/=$T$L
OMNVRCB?KX!B?^LR[MLNF?BLH"?LTJCKC?BLMIKCKXKFCHPLN[AETVHLKLRRTKCKXKCOHLN_XAE
MNCBMFOLR$
1BNCOVPOFJYaCQILaCKZMXOLJKLO`MNCRTF?`RICELPC'+BKXLBLB^?RSRCOCKF?PLEPL
L
T
KVJC
K
F?K?3?^LRLJZN?BC9NC_LR#5RFCTBLOI?RLR?-#&.&&'9NC_LRRH?KACIVNFF]$('*
RZN?BK[AEELBFKVAE$
;LPLLTKVJCKFCO?RSRCOQGCMLBL@Q'+BKX$9LBI?U)+LBO$(TVHLK?]$+,)%(&&/=$T$R
TKCKXKCOHLN_XAEMNCBMFOLRMLOICBK[BC^PCGPLICELPSO?MLR?aQGCT?BC^BLNQ]CKF?$
.......
.
.....
.
... a. . Mgr.EvaBartková
správcaII
poverenázastupovanímvedúceho
oddeleniasprávydaní2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)