Oznámenie o začatí územného konania: "základňová stanica elektronickej komunikačnej siete na existujúcom objekte 71597 POOBM Prešov, Obrancov mieru 4675/6 ".

Oznámenie o začatí územného konania

29.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
29
.07.10") Vyvesenédňa_
"
M
ESTOPRESOVStavebnýúrad'lvo.enétfňa_
Hlav
n
á73,Prešov@Bg)1))*
Spis.č:SU/ll062112019-Sf/158EPrešovedňa:26.07.2018
Ozná
m
enieozačatíúzemnéhokonania(verejnávyhláška)
>G[WNU[GYKR"&XVURUhTUXl02Slovakias.r.ososídlomEinsteinova24,85101
Bratislava,zastúpenáspoločnosťouDeltecha.s.sosídlompriemyselná1,03101
Liptovs
k
ýMikulášpodaldňa02.05.2019návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiao
umiestnenístavby:"základňovástanicaelektronickejkomunikačnejsietenaexistujúcom
objekte71597POOBMPrešov,Obrancovmieru4675/6",nauliciObrancovmieru6
polyfunkčnomobjekteŠtátnychlesova.s.,súpisnéč.4675napozemkuKN-C7819k.ú.
Prešov.
D[KJKTfSJiUSXG^GhGRUe^KSTbQUTGTOK'
=KXYU@WKkU[%GQU[KITKGSOKXYTKVWcXRZkTfXYG[KHTfeWGJVUJR"G_**0^aQ'Č.50/1976
Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(d'alejvtextestavebný
zákon),
'podl'a§36odst.1)stavebnéhozákonaoznamujezačatieúzemnéhokonania
oumiestnenístavby:"základňovástanicaelektronickejkomunikačnejsietena
existujúcomobjekte71597POOBMPrešov,Obrancovmieru4675/6"všetkým
účastníkomkonaniaverejnouvyhláškou.
=KXYU@WKkU[%GQUVWcXRZkTfXYG[KHTfeWGJTGWOGJ"ZPK[XeRGJKX_,/UJXY'*
XYG[KHTbNU^aQUTGeXYTKQUTGTOKXVUPKTbXSOKXYT]S^OXlU[GTcS%QYUWbXGHZJKQUTGl'
Dňa22.08.2019O09,00hod
sostretnutímna:MestskomúradevPrešove,ul.Jarkovač.26,vzasadacejmiestnostina
l.poschodií,miestnosťČ.217.
Dopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestnenístavbyjemožnénahliadnuťpred
stanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove-stavebnomúrade,naJarkovej
ulici26,2.poschodie,kanceláriač.306,nazákladevopreddohodnutéhotermínuje
potrebnésavopredtelefonickyobjednaťnatel.číslo051/3100533.
Podl
'
a§36odst.1stavebnéhozákonaúčastníciúzemnéhokonaniamažusvojenámietkya
pripomienkykpredloženémunávrhuuplatniťnajneskórpriústnompojednávaní,inaksanane
neprihliadne.
Upozorňujetiežúčastníkovkonania,žestavebnýúradpodl'a§42odst.4stavebného
zákonavodvolacomkonanínebudeprihliadaťnanámietkyapripomienky,ktoréneboli
uplatnenévprvostupňovomkonanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyťatiežna
možnost'účastníkovkonaniadaťsazastupovaťvkonanízástupcomnazákladepísomného
splnomocneniapredloženéhopredzačiatkomtohtoústnehopojednávania.
Dotknut
éorgányštátnejsprávyoznámiasvojestanoviskávrovnakejlehote,vktorejmóžu
uplatniťsvojepripomienkyanámietkyúčastníciúzemnéhokonania.
Akniektorýzorgánovštátnejsprávypotrebujenariadneposúdenienávrhudlhšíčasje
povinnýpožiadaťstavebnýúradoprimeranépredlženielehoty.


A
kdotknutýorgánštátnejsprávy,ktorýbolvyrozumenýozačatíúzemnéhokonania
neozn
á
m
ivpredlženejlehotesvojestanoviskoknavrhovanejstavbe,stavebnýúradbudemat'
zato,žesostavbouzhl'adiskanímsledovanýchzáujmovsúhlasí,
CaYU[]NRakQG%QYUWUZXGU^TGSZPKTU[bVWKPKJTGTOKTa[WNZTG[]JGTOKWU^NUJTZYOG'
UZSOKXYTKTcXYG[H]%SZXcH]Y"[][KXKTa[XeRGJKXZXYGTU[KTcS_+/UJXY'+$^aQ'Č.71/1967
Zb.osprávnomkonaníapodl'a§36odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnej
tabulimestaPrešovazverejnenánainternete-elektronickejtabulimestaPrešov
(
www
.
p
r
e
so
v
.
s
k).Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania
.
oTM
'
EKJeIOXYG[KHTbNUeWGJZ
Ú
ra
d
ný záznam: 
Verejnávyhláškaktorousaoznamujezačatieúzemnéhokonaniaoumiestnenístavby:
"
základňovástanicaelektronickejkomunikačnejsietenaexistujúcomobjekte71597
POOBMPrešov,Obrancovmieru4675/6"bolavyvesenánaúradnejtabulyMestaPrešov
azverejnenánaelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov(www.presov.sk)',
EKWKPTa[]NRakQGQYUWUZXGU^TGSZPK^GhGYOKe^KSTbNUQUTGTOGUumiestnenístavby:
.z
á
klad
ň
ov
ástanicaelektronickejkomunikačnejsietenaexistujúcomobjekte71597
POOBMPrešov,Obrancovmieru4675/6"bolazvesenázúradnejtabuleMestaPrešov
azverejnenánaelektronickejúradnejtabuliMestaPrešov(www.presov.sk)
7iGq'
@K
h
OGYQGGVUJVOX
V
y
bavuje
:JUDr.ŠtefkoK&SGOR3SOWUXRG['XYKLQUnVWKXU['XQ"OO).*(,*)).,,


JE
S
T
VU
JÚ
CEANTt'NYCO
I
II
I
II/III'~JESlVUJúCAMW11200I~...IIL
IhIII/II
I
IL1
1
~
..
.
I1
1
1
1
1
/ni'\III
I
I~
.
.
.
IIL~I+18,750II,UI/~lIL-'JIl~STRECHAliniII
/II~I~~~:::=rMW1·0RANGEc:;::_-----"I0300.
IIkJ..: 144I'
I
I
III
III
I
I_-,-------'I
I
I
I
I
I
I
I
I
r
_j~~:~--,_=J_..__l_~_"=~:-=--=_~--'1--_:___--~--_.-=_-=-==-=-_.::-:=-1--'':=-=~--~--_---._.---.--]-1__-_---==.--.----.--.----l"-----__•4~.__._________._
--~j---I+27,700
O
RANG
E
Az
.:90',225',3501'
+
24
,8
50
r
J
ESTV
U
JÚCAVŠESMEROvA
A
NTt
'
NAv5rn
PDnaUR_~,t)J~~"::"~,~~/"s; VYPRACOVAL
0
0I04/2019
A8E
'o74CD=Ing.VaJériaSzépeováIIng.J.Matejček
I
POP
I
SREVfzlEDOKUMENTUSCHVÁLIL
Kd
$,
)
sghf(&c+$)+
t
>
D
EL
T
ECH Prlemvselná1
03
1
01LlptovskýMikulášIZodpovednýprojektantIng.J.Matelček
r
n
v
estcr
-s
tavebn
ř
k02Slovakia,S.r.O.Einstelnova24,85101Bratislava'o.;"('~~'~.,;•.
'
-
. '\.1.' .... ;'1~,
M
ie
s
to
s
t
av
b
yAdministratívnabudova,LesySR,OZPrešov,"""f~1:_. '1~1-\"II
Ob
r
a
n
cQvmleru4675Prešov,ar.Č.7819k.ú.Prešov.•:..•••.•,
Ná~
~
vstavbyf
S
TAVB
AElEKTRONICKEJI(OMUNIKAČNEJSIETE
NAEXISTUJÚCOMOBJEKTEZák.čisloV Formát+)*1)+).
2xA4
Obj
e
k
t/súbor:71597POOBMPrešov,Obrancovmieru4675/6Mierka1:100
tasť
/
p
r
ofesia
PO
H
tADJUŽNÝ-EXISTUJÚCISTAVB3.03Obsahvýkresu:q*df-[ch&*i
Vý
t
l
a
Č
O
k
';'
lBC.STAVEBNO·TECHNOlOGICKÁG\st

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)