Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu: "Prešov - optický prepoj Kalvária - Torysa".

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžinierskú líniovú stavbu

29.07.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2
9.
0
7
.ZQ'1Vyvesenédňa,
MestoPrešov
Stavebnýúrad.",'.!~.n6dňa_
HlavnáZš,Prešov+3++,AWKjU[
AWUY
)h)5B`*<+3,2*-+,4(BZ
E]HG[ZPK5?MW):MUTBZINaW'Č.tel.051/3100533
e-mail:egon.suchar@presov.skEAWKjU[KJiG5-1)+2)-+,4
EKWKPTa[]NRajQG'QYUWUZXGU^TGSZPK^GhGYOKe^KSTbNUQUTGTOGTGOTmOTOKWXQeRcTOU[e
XYG[HZ5
"Prešov-optickýprepojKalvária-Torysa"
Navrhovatel'-spoločnost'Presnet-profis.r.o.,Urbánková1,08001Prešov,podal
dňa02.07.2019návrhnavydanieúzemnéhorozhodnutiaoumiestneníinžinierskejlíniovej
stavby
:',,,Prešov-optickýprepojKalvária-Torysa",napozemkochparc.Č.KN-C
9487/25,KN-C9513/41,KN-C9513/28,KN-C9513/38,KN-C9513/37,KN-C9513/36,
KN-C6616/44,KN-C6639/1,KN-C6616/49,KN-C7233/1,KN-C7233/9,KN-C7233/2,
KN-C7235/3,KN-C7235/6,KN-C9817/35,vkatastrálnomúzemíPrešov.
D[KJKTfSJiUSXG^GhGRUe^KSTbQUTGTOK)
?KXYUAWKjU['GQU[KITKVWcXRZjTfXYG[KHTfeWGJVUJR$G_,,4UJXY),^aQ)Č.50/1976
Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku,vzneníjehonoviel(d'alejvtextestavebný
zákon)vsúladesustanovením§36stavebnéhozákonaoznamujezačatieúzemnéhokonania
dotknutýmorgánomštátnejsprávyasúčasnenariad'ujenaprerokovanienávrhuústnekonanie
amiestnezist'ovanie
nadeň22.08.2019o09.00hod
sostretnutímna:
?KXYXQUSeWGJK[AWKjU[K'ZR)=GWQU[Gh)-1'[^GXGJGIKPSOKXYTUXYOTG,)VUXINUJOK'
SOKXYTUXkČ.217
Dopodkladovnavydanierozhodnutiaoumiestnenístavbyjemožnénahliadnut'pred
stanovenýmtermínomústnehojednanianaMsÚvPrešove,naJarkovejulici26,2..!
poschodie,kanceláriač.306,nazákladevopreddohodnutéhotermínu.
7QehGXYTcQQUTGTOGINIKTGNROGJTZY$JUVWUPKQYU[KPJUQZSKTYaIOKTG[WNU[GTKP
XYG[H]PKVUYWKHTbXG[UVWKJYKRKLUTOIQ]UHPKJTGY$TGYKR)hcXRU+0,*.,++0..)
CfSHZJKZSUmTKTb[XeRGJK_..UJX)-&^aQUTGh)2,*,412FH)UXVWa[TUS
QUTGTc
)%XVWa[T]VUWOGJUQ&[VRGYTUS^TKTcehGXYTcQUSQUTGTOG'GH]XGVWKJ[]JGTcS
WU^NUJTZYOGSUNRO[]PGJWOkQPKNUVUJQRGJZOQXVdXUHZPKNU^OXYKTOG'VWcVGJTK
TG[WNTekPKNUJUVRTKTOKGZVRGYTOY$TaSOKYQ])
`hGXYTcIOe^KSTbNUQUTGTOGSlmZX[UPKTaSOKYQ]GVWOVUSOKTQ]QTa[WNZZVRGYTOY$
TGPTKXQUWjOKJUYKWScTZeXYTKNUVUPKJTa[GTOG'OTahXGQTOSTKVWONROGJTK)
DhGXYTcIOQUTGTOG'WKXV)OIN^aQUTTc^aXYZVIU[OGGUVGYWU[TcIOXGSlmZJGY$^GXYZVU[GY$
advokátomaleboinýmzástupcom,ktoréhosizvolia.Splnomocnenienazastupovanieje


2
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvorn
vyhlásenýmdozápisnice.
BYG[KHTfeWGJ^aWU[KiZVU^UWiZPKmK[XeRGJKX_/-XYG[KHTbNU^aQUTGvodvolacom
konanísaneprihliadananárnietkyapripomienky,ktoréneboliuplatnenévprvostupňovom
konanívurčenejlehote,hociuplatnenémohlibyť.Nanárnietkyuplatnenépokonaní
stavebnýúradneprihliadne.
CaYU[]NRajQG'QYUWUZXGU^TGSZPK^GhGYOKe^KSTbNUQUTGTOGUZSOKXYTKTc
RcTOU[KPOTmOTOKWXQKPXYG[H]'SZXcH]k[][KXKTa[XeRGJKXZXYGTU[KTcS_-1UJXY'-&^aQ)
h)2,*,412FH)UXVWa[TUSQUTGTcGVUJR$G_.1UJXY)/&XYG[KHTbNU^aQUTGVUJUHZ,0
JTcTGeWGJTKPYGHZROSKXYGAWKjU[G^[KWKPTKTaTGOTYKWTKYU[KPXYWaTQKSKXYGAWKjU[
%sss)VWKXU[)XQ&)
AUXRKJTfJKiYKPYURKNUY]PKJiUSJUWZhKTOGU^TaSKTOGU^GhGYce^KSTbNU
QUTGTOG)
9URKNUY]XGTK^GVUhOYa[G[XeRGJKX_-2UJXY)-^aQUTGČ.71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň.
MES
TO sš~"-V 
STAVE
O
NÝŮAAD
H
l
avn
á73,OB!: O~Prešo,._
Ing.Joz
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimesta
Prešov,
•••••••••••o••••~•J\ .• r.••~•••.:~:,'.
v
'>\l~ěp~P3
08001PREŠ~OVÚradnýzáznam-1-':
VerejnávyhláškabolazvesenázúradnejtabulemestaPrešovazvesenázelektronickejůradnejtabulemest;aPrešov
!
Dňa..2.
Pečiatkaapodpis


w
~
U
PO
ZORNEN
I
E
PREDZACATIMV?KOPOV'l"CHPRÁCJEINVESTOR,RESP.
ZH
O
T
O
V
l
TE
LSTAVEBNYCHPRÁCPOVINNYZABEZPECIŤ
VYT
YCENIEJEDNOTLJV'I"CHPODZEMNYCHSIETIZA
OCAS
T
IICHMAJITELOV,ABYNEDOSLOKICH
P
R1PADNf':MUPOSKODENIUi!!
O
BJEKT
OV
ÁSKLADBA
NAVRHOVANESLABOPRÚDOvEVEDENlE
C:-c.
..:.
==
-
=
.
JRIADENÝPREPICH
•
."',/.\":.\'\\\,,"'........\"\I.Y"~"\-:»: EXISTUJÚCESLABOPRÚDOVÉVEDENIE
.
.----NAVRHOVANÉSLABOPRÚDOVÉVEDENIE
)()()(B{oE7>C:{:8o?
>7
@
7{
R
F
~8<
7
Eo
9
o
E
o
9
@@>~z:{+NNKÁBLOVÁPRÍrOJKA
P
L
YNOVODNTL
PLYNOVODSTL
PLYNOVO
DVTL
VNVEDEN
I
A,,:
'
;
'
~
~SKLADBA VÝKRESOV: 
Ma
r
t
inMagda~EjproM
I-'-
-
'
-
---
+
-
--,
--
-,
,
-
f
-,---r-r-t--,-----jViťaz406,08238,
I-
'
-:...
c:
c
='
--
+=
'-
=
-=="-
-
f
-,
=--=
-==
-+
--'--
-
-'
-
'
-
-
-
-
-jItO:30650640Dit:1020951569
.:'./~./.....\".'
..''''1' 
,ASAx~DATUM:06/2019
Q
R
S>K7:J]P
t, lJJ<A!.v:r: 
~.PR
I
L
OH
Y:
1
.
5000Il.c.s.'.::..
Prešo
v-OptickýprepojKalvária-Torysa
CELKOV
ÁSITUÁCIA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)