Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Okrajová celá, ul. Kraskova úsek od č.d. 1 po č.d. 11, úsek od č.d. 8 po č.d. 14; ul. Solivarská úsek od č.d. 1 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 18; ul. Smetanova úsek od č. 1 po č.d. 43, č.d. 2; ul. Ľ. Podjavorinskej úsek od č.d. 9 po č.d. 23, úsek od č.d. 2 po č.d. 20 v termíne 19. august 2019 od 08:00 h do 13:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

01.08.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
l
i
D 
'
Vyvl:~l:llt:una,
Z
vesenp.dňa~__
Vá
šlistčíslo/zedňa:1 28/457676/2019 LinkaVSD
0850123312l(ošice/3107.201928/457676/2019 
MESTOPREŠOV
Hlavná73
Prešov
08001Našečíslo:
J
c
N
Ma
`
VQ
4
HQX
Q
RhZ
)<
'
Y
M
U
X
4
BUQ
^
_
[
)
;e_`Y
4
Váženýzákazník,
aZM^XQP`ViOUOT_Q]YgZ[OTMlM^[OTVQZM\XeZ[aMZf\]Q]`qQZUQPU^_]UNiOUQQXQW_]UZc
aX[WMXU_Q&W_Q]e^MZMOTePdMZMidQYgJeqT[YQ^_M]Q^\([NOQ4
lM^rYQ^_ME]Qq[a'`X(DW]MV[aeOQXe&`X(@]M^W[aMi^QW[Pl(P(+\[l(P(++&i^QW[P
l(P(2\[l(P(+.5`X(G[XUaM]^Wei^QW[Pl(P(+\[l(P(,-&i^QW[Pl(P(,\[l(P(+25`X(
GYQ_MZ[aMi^QW[PČ.1poč.d.43,č.d.2;ul.t.Podjavorinskejúsekodč.d.9poč.d.
23,úsekodč.d.2poč.d.20
a_Q]YgZQ
+3(M`S`^_,*+3[P*24**TP[+-4-*T
?QZeYřúto,žepráce,ktorébezprostrednesúvisiasopravouapravidelnou
údržboudistribučne]sústavy,obmedziananevyhnutnýčasvyužívanieelektrinyvo
vašejobci.Udržbajevšakkl'účováprezabezpečeniespol'ahlivejabezpečnej
distribučnejsústavy.Jezároveňúčinnouprevencioupredneplánovanými
poruchaminaktoré,narozdielodplánovanejodstávky,Vásnedokážemevopred
upozorniť
.
ZároveňsanaVásobraciamesprosbouospoluprácupriinformovaníobčanovo
plánovanejodstávkemiestneobvyklýmspósoborn(napr.vyhlásenímvmiestnom
rozhlase
,umiestnenímoznamunainformačnejtabuli,zverejnenímoznamuna
Vašomwebovomsídleapod.).Totooznámenievzhl'adomnajehocharakter
považujemezaoznámenievoverejnomzáujme.
Urobímevšetkopreto,abyboladistribúciaelektrinyvtejtooblastiobnovenáČO
naiskčr
.Pokialtookolnostiumožnia,budemesasnažiťskrátiťplánované
prerušeniananevyhnutnéminimum.Aktuálneinformácieoprípadnomskoršom
ukončeníprácnájdetenaportálieVSD(www.vsds.skvčastiPlánovanéodstávky).
Akpreferujteelektronickúformukomunikácie,dávamevámdopozornostiportál
eVSD.PozaregistrovaníbudetemaťviaceréinformácieoVašomodbernom
miestekdispozíciiajzpohodliaVášhodomova.Zároveňsiakoužívatel'portálu
mažetenastaviťel<omunikáciusVSD.Informácieoplánovanomprerušení
distribúcie,čijehozrušeníakoajďalšiecčležitéinformácietýkajúcesaVášho
odbernéhomiestabudedostávaťe-mailom.
1ČlenO
Oinnogy
Kontakty
TLinkaVSO:
0850123312
Einfo@vsds.sl<
Iwww.vsds.sk
F+42155678-6516
E[]`OT[aeXUZWMJG;4
*2
**+,
---,
8P]Q^M\]Q\g^[YZjW[Z_MW_4
J
j
O
T
[P[^
X
[aQZ^W
e
P
U
^_]UN`lZe&M(^(
B
X
cZ^
W
e-+&*.,3++6[qUOQ
G
X
[aQZ
^
We]Q\`NXUWM
Sp
ol
o
čno
s
fjezapísanávObchodnom
r
eg
is
t
riOkresnéhosúduKošiceI.
o
d
d
ie
lSe.vložka1411/V
I
t
O,365993611OIČ,2022082997
ItOPH,5K2022082997
B
an
k
o
v
éspojenie:CitibankEuropepic.
po
bo
čk
azahraničnejbanky,
l
..ú:2008480108/8130
18
AN
,5K0781300000002008480108
8
1
eClTISKBA

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)