Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Ľubomír Huľa, naposledy sídlo/pobyt: Hlavná 73, 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

01.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenéáňa__...:;O;,..:1::.......:;:o.::.;._.;.;n:.,_··:_1_
Z
vese
nédňa_
.~''''''{•.''''''...<=;. .•. ":.., 't-",l DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslavova7,08001Prešov
gcVPS3*)*1*..0*(+)*2
8aWXQ3+/')0'+)*2
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:LubomírHula
Naposledysídlo/pobyt:Hlavná73,08001Prešov
@cVSQRSVnČ.101814009/2019zodňa25.07.2019jeuloženánaDaňovomúradePrešov"
Hviezdoslavova7,08001Prešov,
DIdYSIX&oJTSGZWFIUJVaWFRMJNJ[RaQZ&ISUXhXNJVFTcVSQRSVn8FkSYbLSeUFIX@UJmSYhcVPS
*)*1*-))2(+)*2[SIkF+.')0'+)*2YJUJNRSXYZLPamOSXTSIiF],.SIV'+[aOSRFČ.563/2009Z.z.o
správedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskorších
predpisov.
6IUJVaWVMQdoJXPSoJReTcVSQRSVnTUJY[MFnYPJLSWJ*.IRcSISIkFYZYJVJRMFWSLWS
S[RaQJRMFRF8FkSYSQeUFIJ@UJmSY&:YMJ[ISVPFYSYF0&)1))*@UJmSY&YOFRHJPaUMMČ.307
vúradnýchhodinách.
BSWSS[RaQJRMJVFYZYJVXNJTSISGX*.IRc'@SIPF],.SIV'+[aOSRFČ.563/2009Z.z.v
zneníneskoršíchpredpisovposlednýdeňtejtolehotysapovažujezadeňdoručenia.
...........
.
.
.
...
.
....
.
..()_~.
Mgr.EvaBartková
správcaII
poverenázastupovanímvedúceho
oddeleniasprávydaní2

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)