Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti: Adresát písomnosti: Ján Janičko, Prešov.

Verejná vyhláška o výzve na prevzatie písomnosti

02.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_
Doruč
e
nieverejnouvyhláškou
podl
'a§26,ods.2zákonač,71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
n
e
skor
ší
chpredpisov~\'eMI'I~~ň~_
MESTOPREŠOV
MestskýúradvPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
366$&(+'-)$&%.)+$'%&.$12@84A<M@E<;K:'*#%,#'%&.
Verejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
A
dr
esá
tpísomnosti:JánJaničko,Prešov.
1ALBM
TNMDH>^BOGJ^BIWKVMJHIJMN#KLBPRD>N#PGBCJNB),AIVJAPQPBMBID>NJCNJ
JR
I
T
H
B
ID
>I>8BMNMFJHWL>ABP9LB\JPB&5>LFJPT*+&P6>I@BGTLDDMJ@DTGIBCJKJL>ABIMNP>&
Č
.dv.111.
9C2L'8TLD>!7PT&9C2'
K
JPBLB
I
TLD>ABIVHJA?JLO
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyťvyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Poslednýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)