Rozhodnutie o využití územia: "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru 1 - 11".

Rozhodnutie o využití územia

05.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        So sídlom 
Obec Petrovany 
Stavebný úrad 
Vyllt;Seiié c.ia.a _______ _ 
7vesenó dňa--------, 
Petrovany 317, 082 53 
Císla: 
SU-S/15703/2018-Sf/302 V Prešove dňa: 23.07.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného konania o 
využití územia pre inžiniersku stavbu: 
Navrhovateľ: 
adresa: 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll" 
Mesto Prešov v zastúpení Ms Ú Prešov -Odbor strategického 
rozvoja, oddelenie 
investične.i činnosti 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) podal dňa 17 .l 0.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využitie územia 
Stavebné 
úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll 
v katastrálnom území: Prešov 
na pozemku parc. č. KN-C 8429/1 
V súlade s 
§ 119 ods. 3 stavebného zákona 
Okresný úrad v Prešove, odbor 
výstavby a bytovej 
politiky, so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. OU-PO-OVBPl-
2019/012819/0029819 
zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre 
vykonanie konania a vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným 
úradom a 
zároveň navrhovateľom. Obec Petrovany, príslušný stavebný úrad uskutočňovať konanie podľa § 119 ods. 4 stavebného 
zákona, v znení jeho noviel, posúdil predložený návrh 
podľa§ 37 a ďalších stavebného zákona. Na 
základe to~to posúdenia vydáva podľa§ 39 a§ 39b stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok. 
ROZHODNUTIE O VYUŽÍTÍ ÚZEMIA "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l-ll" 
Stavba "Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll" sa bude realizovať na pozemku 
KN-C 8429/lkatastrálne územie 
Prešov, tak ako je zakreslené v situačnom výkrese v mierke l :250, 
ktorý vypracoval miles projekt, Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov -Ing. Miroslav Leško, 
autorizova~ý stavebný inžinier. 
Stavba pozostáva z týchto stavebných objektov : 
SO Ol _;Spevnené plochy 
Navrhnutá 
je odstavná plocha s 16 novými miestami. Jedno miesto je navrhnuté so šírkou 3,5m v 
prípade požiadavky 
na parkovanie osoby so zníženou schopnosťou pohybu. Navrhnutá odstavná 
plocha je 205m2. Vymenia sa obrubníky na príjazdovej komunikácii. V zmysle vyhlášky 532/2002 
z.z. bude z toho počtu jedno parkovacie miesto určené pre telesne postihnutých. Rozmery kolmých 
parkovacÍCh miest budú 5,0 x 2,5 m, pre TP budú rozmery 5,0 x 3,5 m. 
2 
Stavebné úpravy pozostávajú zo zarezania konštrukcie vozovky pozdÍž obrubníka a jeho 
vybúrania. Priľahlý terén sa odkope do požadovanej výšky. V okolí PIS sa vyžaduje ručný 
výkop. Káble sa uložia do chráničiek -žľabov s poklopom. Zrealizuje sa konštrukcia 
parkoviska s krytom z 
vegetačných tvárnic vyplnených štrkom. 
Na príjazdovej komunikácii sa odstránia existujúce obrubníky okolo ktorých ostáva na 
vozovke dažd'ová voda. Nové betónové obrubníky sa osadia zarovno s obrusnou vrstvou 
vozovky, 
čím sa zabezpečí odvodnenie komunikácie so vsakovaním do okolitej zelene. 
Obrubníky je potrebné vsadiť tak, aby bola zabezpečená prejazdná šírka 5,5m. Povrch 
odstavných plôch je z vegetačnej dlažby vyplnenou štrkom, vodorovné dopravné značenie je 
tvorené pásom betónovej dlažby červenej farby. Navrhovanými úpravami cesty nedôjde k 
zmene režimu podzemných a povrchových 
vôd v území. 
Konštrukcia odstavnej plochy: 
Zatrávňovacia dlažba+štrkovina 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) 
Štrkodrvina 
Štrkodrvina 
Spolu DL 
ŠD 31,SGc 
ŠD 44,SGE 
Konštrukcia spevnenej plochy pri stÍpe VO: 
Betónová dlažba DL 
Dlažbové lôžko (štrkodrvina 4-8) 
Štrkodrvina ŠD 44,5GE 
Spolu 
SO 02 -Sadové úpravy 
STN 736131-1 
STN 736131-1 
STN 73 6126 
STN 73 6126 
STN 736131-1 
STN 736131-1 
STN 73 6126 
hr.80mm 
hr.40mm 
hr.150mm 
hr. 
180mm 
hr.450mm 
hr.60mm 
hr.40mm 
hr. 180mm 
hr.300min 
Vysadí sa 8ks listnatých stromov. Vybrané sú tri druhy -lieska turecká (Corylus colurna), sofora 
japonská (Sophora japonica) a dub 
červený (Quercus rubra). Je umiestnená pomedzi jestvujúce 
sušiaky na 
bielizeň a ku okraju navrhovaného parkoviska. Popri garážach rastú náletové dreviny, 
ktoré 
je potrebné do budúcna odstrániť. Absentuje tu pravidelná a odborná údržba. 
Pre využitie územia a umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Podl'a platného Územného plánu mesta Prešov zmeny a doplnky 2017 VZN č.OS/2018 sa 
predmetná stavba realizuje na plochách 
funkčne určených ako plocha bytových domov pre 
ktorú platí regulatív. 
RL. B5. 
2. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie 
stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z.z., príslušné technické 
normy, ochranné pásma, 
bezpečnostné predpisy a návody výrobcu stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
3. Stavbu treba ukončiť najneskôr do 6 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
4. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie výstavby v zmysle § 66 ods. 
2 písm. 
h) stavebného zákona. , 
5. Navrhovatel' je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil v :zmysle § 66 
ods. 3 písm. j) stavebného zákona. 
3 
6. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
navrhovateľ najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhoto~itel'a stavby v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činno.sť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavelmý denník vedie stavbyvedúci alebo navrhovateľ od prvého dňa prípravných prác až do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa§ 43g stavebného zákona. 
ll. Pracovné činnosti, ktoré súvisia s uskutočňovaním stavby a majú rozhodujúci význam pre 
ochranu záujmov 
spoločnosti pri výstavbe môžu vykonávať iba osoby, ktoré sú na to 
oprávnené v zmysle § 
45 stavebného zákona. 
12. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 
51 0/200 l Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a 
predpisy týkajúce sa 
bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu zdravia a 
osôb 
na stavenisku. 
13. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle § 43i stavebného zákona a v zmysle § 12 
vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z. Navrhovateľ je povinný počas stavebných prác zabrániť vstupu 
nepovoleným osobám na stavenisko. Toto 
je potrebné počas realizácie stavby oplotiť. 
14. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný písomnou formou zaistiť si 
u príslušných správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich 
prípadnému poškodeniu. 
15. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierských sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je to nevyhnuté, je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
Tieto siete 
je potrebné počas vykonávania prác náležite chrániť v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
16. Skladovanie stavebného materiálu počas výstavby na verejných priestranstvách, t.j. na uliciach, 
chodn~kov a podobne sa zakazuje. 
17. Stavebné práce je potrebné realizovať tak, aby nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľnosti 
a aby 'nebolo zhoršované životné prostredie. Navrhovateľ realizáciou stavebných prác a ich 
dôsledkami nesmie nadmerne 
obťažovať okolie, resp. čo najmenej rušiť užívanie susedných 
poze~ov. 
18. Stavebník je povinný v zmysle § 40 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov 
oznámiť každý 
archeologický nález Krajskému pamiatkovému úradu Prešov a 
urobiť nevyhnutné opatrenia, 
aby 
sa nález nepoškodil alebo nezničil. 
19. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas výstavby je navrhovateľ povinný likvidovať 
v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a zmene a doplnení niektorých 
zákonov a 
v súlade 
so všeobecným záväzným nariadením Mesta Prešov. Počas stavebných prác 
a po 
skončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. divokých skládok. 
20. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo zodpovedá 
staveb,ník. 
21. 
Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podl'a § 68 stavebného zákona, 
len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
22. Ak sa so stavebnými prácami nezačne do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
tohto rozhodnutia, toto stráca 
platnosť podľa § 40 ods. l stavebného zákona. 
23. 
So stavbou sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc v zmysle § 52 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len "správny poriadok"). 
4 
Stavebný úrad v súlade s ustanovením § 39b ods. 4} stavebného zákona upúšťa od vydania 
povolenia terénnych úprav. 
Osobitné podmienky: 
l. Mesto Prešov-odbor hlavného architekta mesta v záväznom vyjadrení zo dňa 03.10.2018 
pod č. OHAM/12497/2018. Uvádza: Podľa platného Územného plánu mesta Prešov zmeny 
a doplnky 
2017 VZN č.OS/20 18 sa predmetná stavba realizuje na plochách funkčne 
určených ako plocha bytových domov pre ktorú platí regulatív. RL. B5 · 
2. Mesto Prešov -odbor dopravy a životného prostredia v záväznom vyjadrení zo dňa 
30.08.2018 pod č. ODŽP -11946/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez 
pripomienok. 
3. Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Prešove v záväznom vyjadrení č. KRPZ-PO-KDI-
43-217/2018 zo dňa 04.10.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok. 
4. Okresný úrad Prešov odbor starostlivosti o životné prostredie v záväzných vyjadreniach 
OU-PO-OSZP3-2018/036660-02 ZO dňa 10.09.2018, OU-PO-OSZP3-2018/036663-02 zo 
dňa 20.09.2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia za podmienky: 
• Rešpektovať existujúce resp. navrhnuté trasy vodných stavieb 
• so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácie-(skupina 17) nakladať v súlade s 
§ 77 zákonu o odpadoch . 
• zabezpečiť zhodnotenie výkopovej zeminy prednostne pri vlastnej činnosti -
terénne úpravy alebo uložením na skládku inertných odpadov alebo na skládku, 
ktorá 
je v rekultivácii 
• viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov s ktorými nakladá a o 
ich zhodnotení a zneškodnení, s doložením zmlúv o odbere 
nebezpečných 
odpadov a ďalších dokladov potrebných ku kolaudácií 
• práce s nebezpečným odpadom je potrebné zabezpečiť odborne spôsobilou 
firmou 
• v prípade zneškodňovania odpadu ukladaním na ·skládku zabezpečit" 
zneškodnenie odpadov na povolených a prevádzkovaných skládkach pre 
jednotlivé 
kategórie v zmysle zákona o odpadoch 
• počas prác a po ukončení stavby je potrebné zabrániť vzniku nepovolených, tzv. 
divokých· skládok 
5. VVS, a.s. v záväzné vyjadrení č. 56401/2018/0 zo dňa 16.07.2018 súhlasí s vydaním 
územného rozhodnutia po splnení podmienok: 
• V záujmovej lokalite je trasovaný verejného vodovodu od LT DN l OO mm a verejná 
kanalizácia ŽB DN 
1200mm (orientačne vyznačené v priloženej situácii). PIS v správe 
našej 
spoločnosti žiadame rešpektovat' v zmysle § 19 odst. (2) Zákona Č. 442/2002 Z. z. 
(Zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a 
o zmene a doplnení 
zákona 
č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach) dodržaním pásma 
ochrany. ktoré je vymedzené vodorovnou 
vzdialenosťou od vonkajšieho pôdorysného 
okraja vodovodného alebo 
kanalizačného potrubia na obidve strany a to 1,5m pri 
verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 
500 mm vrátane a 2,5 m pri 
verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 
250 mm. 
Nad potrubím a 
v jeho ochrannom pásme 
je zakázané: vykonávať zemné práce 
umiestňovať stavby konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať 
činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii 
alebo, ktoré by mohli 
ohroziť technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať 
skládky a vykonávať terénne úpravy. 
5 
• Presné vytýčenie týchto IS v teréne Vám na základe objednávky zabezpečia pracovníci 
nášho závodu (call centrum. 
Č. tel.: 051/7572777). Termín vytýčenia je potrebné 
· dohodnúť telefonicky cestou dispečingu na č. tel.: 05117572421. K objednávke je 
potrebné predložiť kópiu tohto vyjadrenia spolu s farebne vyznačeným mapovým 
· podkladom 
• · V prípade, že si žiadateľ neobjedná vytýčenie IS nenesie VVS a. s. zodpovednosť za 
prípadné škody na majetku investora alebo 
VVS. 
• 
Zároveň Vás upozorňujeme na možnú existenciu vodovodných a kanalizačných 
prípojok, ktoré sú v majetku a práve majiteľov napájaných nehnuteľností. 
• Ďalší stupeň PD žiadame predložiť na vyjadrenie. 
6. Slovak Telekom, a.s. v záväzné vyjadrení určil: 
• Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 68 zákona č. 351/2011 
Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie § 65 zákona č. 351/2011 Z. z. 
o ochrane proti rušeniu. 
• Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer 
je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s., alebo zasahuje do ochranného pásma 
týchto sietí, 
vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych 
podmienok ochrany alebo preloženia 
SEK prostredníctvom zamestnanca 
spoločnosti povereného správou sieti: Danka Chovanová, 
danka.chovanova@telekom.sk, 51/7711551 
• Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 
Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných 
vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť 
zrealizovať prekládku SEK. 
• 
Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí 
figurovať podmienka ST o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania 
stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a 
projektovaných trasách prekládok podzemných 
telekomunikačných vedení 
a zariadení. 
•• V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza 
nadzemná 
telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom. a.s., je 
potrebné zo strany žiadateľa zabezpečit'' nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo 
narušeniu ochranného pásma. 
• Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením 
povinnosti 
podľa§ 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v 
platnom znení. 
• V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek 
dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný 
zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových 
prác 
je stavebník povinný požiadať o vytýčenie TKZ. Vzhľadom k tomu, že na 
Valom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov. 
ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, Slovak 
Telekom, a.s., týmto 
upozorňuje žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné 
vyjadrenie od 
prevádzkovateľov týchto zariadení. 
• Vytýčenie polohy telekomunikačných zariadení vykonané Slovak Telekom a.s. na 
základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu 
spoločnosti alebo ju odovzdáte technikovi: Fabuľa František, Ing. 
frantisek.fabula@telekom,sk, +421 517712188, 
0902614733. V objednávke v 
dvoch vyhotoveniach 
uveďte číslo tohto vyjadrenia a dátumj jeho vydania. 
• Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohradu vyššie uvedených 
bodov 
dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK 
6 
spoločnosti Slovak Telekom, a.s. 
• Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. 
Žiadatel' nie 
je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, 
prenajímat' alebo využívat' bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s., 
• 
Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť 
na telekomunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné 
rozhodnutie 
doplniť aj telekomunikačnú prípojku. 
• Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v 
elektronickej forme nezbavuje 
žiadateľa povinností požiadať o vytýčenie: 
7. SPP-Distribúcia, a.s. v záväznom vyjadrení č. TD/EX/2763/2018/vA zo dňa 26.07.2018 
určil: 
• Pred realizáciou zemných prác alebo pred začatím vykonávania iných činností je 
stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských 
zariadení 
na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP
distribúcia, a.s. Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 ll Bratislava, alebo 
elektronicky, prostredníctvom on-line formuláru zverejneného 
na webe (www.spp
distribucia. sk 
• V záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho 
prevádzky a/alebo prevádzky 
distribučnej siete, SPP-D vykonáv;:1 bezplatne 
vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti l OO m, alebo ak doba 
vytyčovania nepresiahne l hodinu. 
• Stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských 
zariadení zástupcovi 
prevádzkovateľa SPP-D (p. Marcel Šálka, tel.č. 055/242 55 09) 
najneskôr 7 dní pred zahájením plánovaných prác. 
• Stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas 
realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä 
výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok 
a odborných 
skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon 
, kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení. 
• Stavebník je povinný realizovať výkopové práce vo vzdialenosti menšej ako 2 m na 
každú stranu od obrysu existujúcich plynárenských zariadení v súlade s STN73 
3050 
až po predchádzajúcom vytýčení plynárenských zariadení výhradne ručne, bez 
použitia strojových mechanizmov. 
• Ak pri výkopových prácach bolo odkryté plynárenské zariadenie, je stavebník 
povinný 
kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-Dna vykonanie kontroly 
stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia 
výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka. 
• Prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený 
a manipulácia s nimi 
je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané 
povolenie 
SPP-D. 
• Odkryté 
plynovody, káble, ostatné inžinierske siete musia byť počas odkrytia 
zabezpečené proti poškodeniu. 
• Stavebník nesmie nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by 
zmenili jeho doterajšie krytie a hÍbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu 
požadujeme všetky zariadenia a poklopy inžinierskych zariadení 
osadiť do novej 
úrovne terénu. 
• Každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia musí byť 
ihneď ohlásené SPP-Dna tel. č. 0850 111 727. 
• Upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských 
zariadení 
podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu, ktorá je oprávnená za 
, .. 
7 
porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského 
zariadenia 
uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike sankciu vo výške 300 € až 
150 000,-€. 
• 
Stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona 
o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 
ako 
aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež 
ustanovenia Technických pravidiel pre plyn 
(TPP) najmä TPP 702 Ol, TPP 702 02. 
• Stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení 
a/alebo 
bezpečnostných pásiem. 
• Stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi 
plynárenskými zariadeniami 
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle 
STN 
73 6005 a TPP 906 O l. 
8. Stavebník nesmie v ochrannom pásme plynárenských zariadení v zmysle§ 79 a§ 80 Zákona 
o energetike umiestňovať nadzemné stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod. 
9. CondorNet, s. r. o. v záväznom vyjadrení zo dňa 10.07.2018 súhlasí s vydaním územného 
rozhodnutia bez pripomienok 
10. Slovanet v záväznom vyjadrení zo dňa 02.08.2018 pod č. 356-18/oDSaTR/Vo súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok 
ll. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v záväznom vyjadrení zo dňa 11.07.2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok 
12. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. v záväznom vyjadrení zo dňa 03.07.2018 súhlasí 
s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok 
13. Ministerstvo obrany Slovenskej republiky v záväznom vyjadrení zo dňa 03.07.2018 pod č. 
ASMdp V -9-714/2018 súhlasí s vydaním územného rozhodnutia bez pripomienok 
Navrhovaná stavba sa môže 
užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na podaný 
písomný návrh stavebníka 
podľa § 79 stavebného zákona vydá stavebný úrad. Navrhovateľ je 
povinný ku kolaudácií stavby doložiť atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov použitých 
na stavbe a geometrický plán na 
porealizačné zameranie stavby. 
Účastníci konania a dotknuté orgány nevzniesli námietky k predloženému návrhu. Ich 
pripomienky boli zahrnuté 
do výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Odôvodnenie 
NavrhoVateľ-Mesto Prešov v zastúpení MsÚ Prešov-Odbor strategického rozvoja, oddelenie 
investičnej činnosti, podal dňa 17 .l O .2018 návrh na vydanie rozhodnutia o využití územia: 
"Stavebné úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru 
l -ll" , na pozemku KN-C 8429/1 katastrálne 
územie 
Prešov. 
V 
súlade s § 119 ods. 3 stavebného zákona Okresný úrad v Prešove, odbor výstavby a bytovej 
politiky, 
so sídlom Nám. Mieru 3, 081 92 Prešov určil pod č. OU-PO-OVBPl-
2019/012819/0029819 zo dňa 14.03.2019 Obec Petrovany, ako príslušný stavebný úrad pre 
vykonanie: konania a 
vydanie rozhodnutia v prípadoch, v ktorých 
je Mesto Prešov stavebným 
úradom a 
zároveň navrhovateľom. 
Obec Petrovany-stavebný úrad oznámil podľa§ 36 stavebného zákona dňa 01.02.2019 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 01.03:2019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním. Konanie bolo oznámene 
verejnou vyhláškou, z dôvodu 
veľkého počtu účastníkov konania, v meste Prešov a v obci Ľubotice 
od 07.02.2019 do 22.02.2019. 
8 
Svoje stanoviská oznámili orgány štátnej správy a iný účastníci konania: 
MsÚ 
Prešov, Odbor hlavného architekta mesta, MsÚ Prešov, Odbor D 
a 
ŽP , oddelenie dopravy 
a životného prostredia, MsÚ 
Prešov, Organizačný odbor -odd. KS, O.S.V.O. Comp, a.s., KR PZ 
KDI Prešov, Orange Slovensko, a.s., Spravbytkomfort a.s., VVS, a.s., SPP, a.s., Slovak Telekom, 
a.s., 
UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Slovanet, a.s., Condomet a.s. 
Ich požiadavky nie sú zamietavé ani protichodné a sú zahrnuté 
do podmienkovej časti 
rozhodnutia. Námietky účastníkov konania neboli vznesené. 
Stavebný úrad preskúmaním návrhu s prílohami v územnom konaní a z výsledkov konania zistil, 
že navrhovaná stavba a jej umiestnenie nie 
je v rozpore s územným plánom Mysta Prešov, 
zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp., tým hľadiskám neodporuje, 
neohrozuje životné prostredie, verejné záujmy a právom chránené záujmy 
účastníkov konania. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona tri roky odo dňa, kedy nadobudlo 
právoplatnosť. · 
Mesto Prešov, Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti je podľi sadzobníka 
správnych poplatkov 
časti I. položky 2 zákona 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch oslobodené 
od poplatku. 
Stavebný úrad nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia stavby. 
Preto, na 
základe výsledkov 
konania, bolo rozhodnuté tak, ako 
je uvedené vo výroku územného rozhodnutia. 
Poučenie: 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, musí byt' 
vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zák. 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a podľa§ 42 
ods. 2 stavebného zákona 
po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Petrovany a Mesta Prešov 
a zverejnená na 
internete-elektronickej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk) a Obce Petrovany 
(www.petrovany.sk). Toto oznámenie verejnou vyhláškou musí byť z dôvodu veľkého počtu 
účastníkov konania . 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia rozhodnutia o povolení stavby. Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel 
deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec lehoty pripadne na deň 
pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia tohto rozhodnutia o povolení stavby. 
9 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o využití územia: 
Stavebné 
úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll, bola vyvesená na úradnej tabuli Obce 
Petrovany 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o využití územia: 
Stavebné '
úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll, bola zvesená z úradnej tabuli Obce 
Petrovany 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie · územného rozhodnutia o využití územia: 
Stavebné 
úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll, bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta 
Prešov. 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia o využití územia: 
Stavebné 
'úpravy plôch, ul. Obrancov Mieru l -ll, bola zvesená z úradnej tabuli Mesta 
Prešov. 
dňa .................................................... . 
Pečiatka a podpis 
lO 
Na vedomie: 
l. 
Navrhovateľ: MsÚ Prešov-Odbor strategického rozvoja, oddelenie investičnej činnosti, 
Hlavná ul. č. 73, 080 O l Prešov 
2. MsÚ Prešov-OHAM, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
3. MsÚ Prešov-OSMM, oddelenie mestského majetku, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
4. MsÚ Prešov-ODaŽP, oddelenie DaŽP, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol 
5. MsÚ Prešov-OO, oddelenie komunálnychj služieb, Hlavná ul. Č. 73, 080 Ol 
6. VVS, a.s., Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
7. VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice 
8. SPP-distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26 
9. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 Ol Prešov 
10. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
ll. Orange Slovensko, a.s., Hutnícka l, 040 Ol Košice 
12. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
13. UPC BROADBAND Slovakia, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
14. Slovanet, a. s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 
15. Spravbytkomfort, a.s., Volgogradská 88,080 Ol Prešov 
16. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
17. SaZÚPC, spol. s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
18. Projektant stavby: miles projekt, Hviezdoslavova 6, 08001 Prešov 
19. Okresný úrad Prešov-odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, Prešov 
20. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiamícka l, 080 Ol 
21. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, H~llého 5, 080 Ol Prešov 
22. 
Obec Ľubotice vz. starostom-pre spis 
23. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prešove, Hollého 5, 
080 Ol Prešov 
24. Predseda 
VMČ 4. Ing. Renata Fedorčíková, poslanecká schránka 
25. 
Obec Ľubotice vz. starostom-pre spis 
CO : Mesto Prešov -stavebný úrad 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)