Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

06.08.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ll O 
Váš list čísla/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
7 l 4 71733/2019 
Linka VSD 
0850123 312 
l<ošicel05.08.2019 
n6 o[/ 'l·n \J . 'J, L 
'Vyvesené dňa __________ _ 
?vesenP.~ň~----------------------
7 l 4 7173312019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
080 01 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 638 
v termíne 
26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h 
Je nám rúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou dis~ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kl'účová pre zabezpečenie spol'ahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami 
na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokial' to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSD. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete nastaviť el<omunikáciu s VSD. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Člen O 
ó 
innogy 
Kontakty T Linka VSD: 
0850123 312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678-6516 
Poruchová linka 
VSD: 
0800123 332 
Adresa pre písomný kontakt: 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 
31, 042 911<ošice 
Slovenská republika 
Spoločnosť je zapfsaná v Obchodnom 
registri Okresneho sUdu Košice l, oddiel Sa, vložka 14 11/V 
IČO: 36 599 3611 DIČ: 2022082997 
IČ DPH: SK2022082997 
Bankové spojenie: Citibank Europe plc, 
pobočka zahraničnej banky, 
č. ú.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 0000 0020 0848 0108 
BIC: 
CITI SK BA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)