Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Róbert Oračko Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov - 3x.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

06.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        IJ
'""c"'"''1 
. 
:1-~ 
-Ff-~ 
. . 
Číslo: 101850481/2019 
Dátum: 
01.08.2019 
:J 6. 08 
·? ........ 
-.1 l 
Vyv~.seflt. ona 
________ _ 
ZvesP.iíó (Iii~------------
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101848916/2019 zo dňa 01.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101848916/2019 zo dňa 01.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát 
si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov v kancelárii č. 305 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. ,·
·qr:,r,--~ 
'{ ) ..... fl· '" 
. o~ 'r(-, ... '\ 
# r------------1 "(}~\. 
<::> . l';. l 
., l ; 
.. :~ .. ' \ \ 
...... ' l 
) :.::·. _ .. / / 
.· l 
·-.. ·•· ,/ 
.. :··-/l' 
___________ ... -
2 
.......................... (1. .................... . 
Bc. Zuzj{~-Degrová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 3 
Číslo: l O 1850285/2019 
Dátum: O 1.08.2019 
\lyv~:sene ona ___ 8_6_. ...;.0.:.;8•:__:..7.:.)'_·: _ 
Zve!'en#' dňa---------
DAGOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračko 
Naposledy sídlo/pobyt:, 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101848863/2019 zo dňa 01.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101848863/2019 zo dňa 01.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, -080· Ot Prešov v -kancelárii č. 305 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
·~ 
························:·! .. ·················· .. ····· 
Bc. Zupína Degrová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 3 
Číslo: 101849993/2019 
Dátum: 
01.08.2019 
Vyv~;sene aóa __________ _ 
lvesen;; rlri~ ______ .__.____._ 
DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Pr·ešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Róbert Oračka 
Naposledy sídlo/pobyt: , 080 Ol Prešov 
Písomnosť č. 101848788/2019 zo dňa 01.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 7, 
080 Ol Prešov 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101848788/2019 zo dňa 01.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 Ol· Prešov v kancelárii č. 305 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
~ 
...................... '!.{.. ......................... . 
Bc. Ztfana Degrová 
správca II 
poverená zastupovaním vedúceho 
oddelenia správy daní 3 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)