Oznámenie o doručení písomnosti: Martinovi Uhrinovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

07.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                o 
Váš list číslo l zo dňa 
VEC 
Vyvesene UI1a ___ C_Y._08_. _z_q_] ___ _ 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠO~EseoP. dňa------
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Naše číslo 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Vybavuje /linka 
Karol Malinovský 051/3100120 
Prešov 
6.8.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Martinovi 
Uhrinovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, 
číslo dverí 5, kde si ju môžete 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
" v 
MESTO 
Me ts _' 
'ra ~ L~ ll)t:á č. 73 
/t• / ......--m~-~EŠOV 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odobru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)