Oznámenie o dobrovoľnej dražbe: Dátum konania dražby: 13.09.2019, Čas otvorenia dražby: 10:00 hod., Miesto konania dražby: Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe

07.08.2019 / Dražby

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        tt 
. j 
o 7. 08. 71'~ 
vyvtl:ifllltll.liÍa __________ _ 
Zvesr;mé dňa ---------
Dražobník: 
DD PS0060/19 
Platiť sa oplatí s.r.o. 
Mostová 2, 811 02 Bratislava-Staré 
Mesto IČO: 45 684 618 
DIČ: 202 308 51 52 
OR OS Bratislava l, oddiel: Sro, vložka číslo: 66827/B 
Navrhovateľ dražby: 
Dátum konania dražby: 
Čas otvorenia dražby: JUDr. Jozef 
Jaroščák, ml., správca 
Radničné námestie 
33, 085 01 Bardejov 
Značka správcu: S1 093 
Správca konkurznej podstaty úpadcu: 
Španiel Peter, rod. Španiel 
nar. 29.01.1975 
bytom: Lesnícka 1321/48, 080 05 Prešov 
13.09.2019 
10:00 hod. 
Miesto konania dražby: 
Salónik 202, na 2. poschodí, Hotel DUKLA, Nám. Legionárov 2, 080 01 
Prešov, okres Prešov, Prešovský kraj. 
Opakovanie dražby: prvá dražba 
Predmet dražby: súbor vecí 
LV č. Okresný úrad Okres Obec 
409 Prešov 
Prešov Prešov Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: 
Parcelné Druh pozemku Výmera 1m
2/ 
číslo 
109/1 Zastavaná plocha a nádvorie 284 
109/2 Zastavaná plocha a nádvorie 149 
109/3 Zastavaná plocha a nádvorie 36 Stavby: 
Súpisné 
číslo 
Parcelné číslo Druh stavby 
1321 
109/2 1 O rodinný dom 
12685 
109/3 7 garáž 
Spoluvlastnícky 
podte! v 1/1. 
LV.č .. 
Okresný úrad Okres Obec 1819 
Prešov 
Prešov Prešov 
Platiť sa oplatí s.r.o .• Mostová 2, 81102 Bratislava-Staré Mesto 
Tel.: +4212 322 027 10-12, Fax: +4212 322 027 15, E-mail: drazby@platitsaoplati.sk, 
www.platitsaoplati.sk IČO: 45 684 618, DIČ: 2023085152 
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu BA 1, oddiel: Sro. vložka číslo: 66827/B 
Katastrálne územie 
Solivar 
Katastrálne územie 
Solivar 
l 
Parcely registra "C" evidované na katastrálnej mape: 
Parcelné 
číslo 
Druh pozemku Výmera 1m
2
! 
1 
111 . Záhrada 
Spoluvlastnícky podiel v 1/1. 
Opis predmetu dražby: 
318 
l 
Rodinný dom s.č. 1321 na p.č. 109/2, k.ú.Solivar 
Jedná sa o samostatne stojací RD s. č. 1321, na parc.č. 109/2 nachádzajúci 
sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Prešov, kat. územie Solivar, v 
zastavanej 
časti samostatne stojacích rodinných domov pri miestnej 
spevnenej komunikácií s asfaltovou povrchovou úpravou, 
ul. Lesnícka v 
prostredí s bežným hlukom mimo centra mesta vo vzdialenosti cca. 
900 m 
od št. štvorprúdovej komunikácie prechádzajúcej sídliskom Sekčov v smere 
Košice-Vranov v 
lokalite samostatne stojacích RD. 
Životné prostredie nehnuteľnosťou nie je zaťažené. Nehnuteľnosť je 
napojená 
na verejné rozvody EU, plynu, verejného vodovodu a kanalizácie. 
Ku dňu ohodnotenia je RD obývaný. Na základe prehlásenia vlastníka 
nehnutel'nosti pri obhliadke a na základe potvrdenia o určení súpisného a 
orientačného čísla boi začiatok užívania RD v roku 1964. 
Dispozičné riešenie: 
RD je riešený ako dvojpodlažný bez obytného podkrovia s čiastočným 
podpivničením pod cca. 3/4 zastavanej plochy RD. Dispozičné riešenie 
jednotlivých podlaží je v súlade s pôdorysnými náčrtmi suterénu, 1.NP a 2. 
NP, ktoré tvoria prílohu znaleckého posudku. Hlavný vstup do 1.NP RD je z 
bočnej západnej strany dvora cez predložené schody betónovej konštiukcie. 
V 
1.NP sa nachádzajú tíeto miestnosti: schodisko, zádverie, chodba, 2 x 
izba, 
kúpeľňa, WC a obývacia izba s kuchyňou a jedálňou. 
Po vnútornom schodisku sa dostaneme do 2.NP, v ktorom sa nachádzajú 
tieto miestnosti: chodba, 3 x izba, 
kúpeľňa, WC samostatné, špajza, 
kuchyňa a balkón s terasou, pričom balkón je orientovaný do zadnej južnej 
častí dvora a terasa prístupná z chodby orientovaná do ulice na 
severozápadnú svetovú stranu. Pod zadnou časťou RD vo výmere cca. do ' 
2/3 zastavanej plochy RD so samostatným vstupom z bočnej strany dvora 
sa nachádzajú tieto miestnosti: zádverie, kotolňa plynová a na tuhé palivo, 3 
x sklad a 
2 x pivnica 
na zemiaky a zeleninu. 
Technické riešenie: 
Základy RD sú betónové s izoláciou proti vode. Murivo suterénu z 
monolitickéllo betónu, murivo 
1.NP a 2.NP RD je murované z pálených tehál 
hr. do 30 -40 cm. Priečky sú vybudované z tehál. Strop nad suterénom z 
monolitického železobetónu, strop 
nad 1. a 2. nadzemným podlažím RD je 
drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej . 
omietky na rabicové keramické pletivo. Vnútorné povrchové úpravy ...'!a 
/omietky/ v celom RD štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády-pôvodná ·~ 
brizolitová omietka -striekaný brizolit. Sokel po obvode RD v priemernej '·' 
výške od 50-100 cm s povrchovou úpravou z cementovej omietky. Prívod 
vody do 
vRD je riešený z verejnej siete oceľovým pozinkovaným potrubím. 
1 
ELI v suteréne a v 1.NP 220 a 380 V, v 2NP ELI 220 V s rozvádzačom 
ističovým umiestneným v schodisku v 1.NP RD. RO je riešený ako 
dvojgeneračný so samostatnou obytnou časťou s príslušenstvom (kúpeľňa, 
WC, kuchyňa) v 1.NP a v 2.NP. V suteréne RD je umiestnená technická 
miestnosť -kotolňa na tuhé pa:ivo a na plyn a skladová časť s pivnicami. V 
1.NP 
RD je umiestnená rekonštruovaná kúpeľňa vybavená plastovou vaňou, 
dvomi umývadlami osadenými na drevenom pulte, automatickou práčkou a 
samostatnou sprchou. 
Steny kúpeľne obložené keramickými obkladmi do 
výšky 
1,50 m, podlaha kúpeľne z keramickej dlažby. Kúpeľňa umiestnená v 
2.NP RD je čiastočne rekonštruovaná vybavená plechovou vaňou, 
umývadlom, automatickou práčkou a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne "y 
obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50 m, podlaha kúpeľne z 
keramickej dlažby. V 
1. a 2. NP RD sa nachádza samostatné 
rekonštruované WC závesné 
zn. Geberit s podomíetkovým splachovačom v 
2.NP s umývadlom a v 
1.NP bez umývadla. V 1.NP a 
v 
2.NP RD sa 
nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva: 
l 
~-·-
!Ci 
v 
1ej 
v 
m 
re 
je 
i
e. 
ka 
a 
rm 
1ie 
.. 
2. 
f 
l z 
ie. 
x 
3jú 
~a~ 
1ej 
' 
na 
do 
>ra 
,3 
z 
lá l 
l z 
je 1 
~v~~ 
na 
nej ' 
od 
m. 
:>m 
tk o 
ia, 
:ká 
.V 
:>U, 
J a 
do 
3 v 
DU, 
ine 
! z 
tné 
nv 
sa - v 
1.NP je v kuchynskej zostave na báze dreva zabudovaný kuchynský 
sporák s 
plynovou varnou doskou s digestorom, drez plastovej konštrukcie 
so stojankovou batériou. V kuchynskej zostave je zabudovaná 
aj umývačka 
riadu. Podlaha pred kuchynskou linkou z keramickej dlažby. 
-v 
2.
NP je umiestnená druhá kuchyňa s kuchynskou linkou na báze dreva s 
dvierkami drevenými palubkovými. V kuchynskej zostave je zabudovaný 
drez nerezovej konštrukcie s pákovou stojankovou batériou. V kuchyni 
je 
samostatne osadený plynový sporák s el. rúrou a digestorom. Stena za 
kuchynskou linkou a okolo sporáku je obložená keramickým obkladom. 
Podlaha v kuchyni z keramickej dlažby. 
Podlahy obytných miestností v 1.NP 
plávajúce z tvrdého dreva, podlahy obytných miestnosti 
v 2.NP plávajúce 
laminátové. 
Vykurovanie 
RD je riešené ako ústredné s oceľovými rozvodmi, 
plechovými radiátormi a kotlom plynovým stacionárnym 
v kombinácií s 
kotlom na tuhé palivo, ktoré 
sú umiestnené v kotolni v suteréne RD. Ohrev 
teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV 
stacionárny, ktorý 
je umiestnený v kotolni v suteréne RO. Strecha RO je 
pultová 
na drevenom krove pokrytá krytinou z pozinkovaného plechu na 
plnom debnení. Klampiarske konštrukcie z pozinkovaného plechu úplné 
strechy a parapety pozinkované. 
Okná na RD sú drevené zdvojené s 
dvojitým zasklením. Vchodové dvere drevené rámové presklené. 
Interiérové 
dvere v 
1.NP dyhované rekonštruované do obložkových zárubní. v 
2.NP 
vnútorné dvere hladké na báze dreva do ocel'ových zárubní. 
Opis stavu predmetu dražby: Predmet dražby je v stave zodpovedajúcom údržbe a dobe jeho využitia. 
Popis práv a záväzkov 
k predmetu dražby 
viaznucich: LV č. 409: 
POZNAMKY: 
P 626/2012 Upovedomenie o začatí exekúcie zriadením exekučného 
záložného práva EX 7643/11 pre JUDr. štefan Šviderský, s.e., Hronského 
1811, Vranov nad 
Topľou na parcely C KN 109/1, 109/2, 109/3, rodinný dom 
s.č. 1321 na parcele C KN 109/2 a garáž s.č. 12685 na parcele C KN 109/3.
PVZ 
582/12 
P 86/2014 Oznámenie Slovenskej sporitel'ne, a.s., Tomášikova 48, 
Bratislava o 
začatí výkonu záložného práva na parcely C KN 109/1, 109/2, 
109/3, 
rodinný dom s.č. 1321 na parcele C KN 109/2 a garáž s.č. 12685 na 
parcele C KN 109/3.-PVZ 117/14 
P 
513/2014 -Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou 
dražobnou 
spoločnosťou. s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na parcely C 
KN 109/1, 1 09/2, 109/3 a rodinný dom s.č. 1321 na parcele C KN 109/2 a 
garáž 
s.č. 12685 na parcele C KN 109/3-pvz 2941/2014 
ŤARCHY: 
V 7054/201 O -Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú 
sporitel'ňu,a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, ICO: 00151653 na parc. 
C KN 1 09/1, 109/2, 109/3 a stavby -rod.dom č. s. 1321 na parc. C KN 109/2 
a garáž č.s. 12685 na parc. C KN 109/3.-PVZ 68/11 
Z 302/2012 -Rozhodnutie Mesta Prešov č.k. 384131/2011 zo dňa 
15.12.2011 o zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva 
na parc. CKN 
109/2 a rodinný dom č. s. 1321 na parc. C KN 1 09/2.-PVZ 
138/12 
Z 5448/2014-Rozhodnutie Mesta Prešov č.k.638/2014 zo dňa 04.09.2014 o 
zabezpečení daňového nedoplatku zriadením záložného práva na parc. 
CKN 
109/3 a garáž š.s. 12685 na parc. C KN 109/3-pvz .5638/14 
Z 4059/2017-Exekúčny príkaz EX 601/09 zriadením exekučného záložného 
práva 
od EÚ Vranov nad Topl'ou, s.e., JUDr. štefan Šviderský, Hronského 
1811, Vranov nad 
Topľou na parcely registra C KN č. 109/1, 109/2, 109/3, 
rodinný dom s.č. 1321 na parcele registra C KN č.109/2 a garáž s.č. 12685 
na parcele registra 
C KN č.1 09/3-pvz.617/17 
3 
Znalecký posudok: 
l 
Číslo znaleckého posudku: 
r-· 100/2019 
Najnižšie podanie: 
Minimálne prihodenie: 
Dražobná zábezpeka: 
Spôsob zloženia dražobnej 
zábezpeky: 
Číslo účtu na 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Adresa na zloženie 
dražobnej zábezpeky: 
Doklad, 
preukazujúci 
zloženie dražobnej 
zábezpeky: 
Lehota na 
zloženie 
dražobnej zábezpeky: iNÉ ÚDAJE: 
Bez zápisu. 
LV č. 1819 
POZNAMKY: 
P 
713/2012 -Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 319/12 l JUDr. E. 
Ondrejková, Turčianska 50 Bratislava/ zriadením ex. záložného práva na 
nehn. 
na LV-parc. C KN 111 -705/12 
P 86/2014 Oznámenie Slovenskej sporitel'ne, a.s., Tomášikova 48, 
Bratislava o 
začatí výkonu záložného práva na parcelu C KN 111 -117/14 
P 513/20i4 -Oznámenie o konaní dobrovoľnej dražby Profesionálnou 
dražobnou spoločnosťou. s.r.o., Masarykova 21, 040 01 Košice na parcelu C 
KN 111 -pvz 2941/2014 
ŤARCHY: 
V 7054/201 O -Zmluva o zriadení záložného práva pre Slovenskú 
sporiteľňu,a. s., Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, !CO: 00151653 na parc. 
CKN 111 -pvz 68/11 
P 258/2012 -Upovedomenie o začatí exekúcie Ex 2107/11 l JUDr. Š. 
Šviderský, Vranov n/T/ zriadením ex. záložného práva na nehn. na LV -
parc. 
C KN 111-186/12. Z 5554/2012 -Exekučný príkaz na zriadenie {, 
exekučného záložného práva Ex 319/12 l JUDr. E. Ondrejková, Turčianska -
50 Bratislava/ na nehnuteľností na LV -parc. C KN 111 -871/12 
INÉ ÚDAJE: 
Bez zápisu. 
Meno znalca: Dätum vyhotovenia: 
Jurko 
Pavel Ing. 
170 000,00 EUR 
300,00 EUR 
17 000,00 EUR 
18.07.2019 
Všeobecná cena odhadu: 
J 
170 000,00 EUR 
l 
Účastník dražby je povinný zložiť dražobnú zábezpeku dražobníkovi alebo 
do notárskej úschovy v peniazoch alebo vo forme bankovej záruky s 
preukázaním potvrdenia o úhrade týmto alebo zákonom povoleným 
spôsobom. Dražobnú zábezpeku nie 
je možné zložiť šekom ani platobnou .. ·· 
kartou. 
Platit sa oplatí s.r.o., Mostová 2, 811 02 Bratislava, císto úctu: 
5019559480/0900, !BAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT {BIC): 
GIBASKBX, 
vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS): 6019 (uvedie sa v 
referencií ptatítela). 
Účastník dražby môže zložiť dražobnú zábezpeku v hotovostí v sídle 
dražobnej 
spoločnosti na adrese Mostová 2, 811 02 Bratislava -Staré 
Mesto a 
v 
deň konania dražby v dražobnej miestnosti. 
Výpis z bankového 
účtu o úhrade dražobnej zábezpeky v stanovenej výške 
v prospech 
účtu dražobníka, potvrdenie o vklade dražobnej zábezpeky v 
stanovenej výške na bankový 
účet dražobníka v hotovostí, príjmový 
pokladničný doklad vystavený dražobníkom, banková záruka, zápisnica 
o notárskej úschove. 
Lehota na zloženie dražobnej zábezpeky 
sa končí otvorením dražby. 
4 
l 
l 
l 
' J 
l 
j 
J 
bo 
s 
im 
ou 
tu: 
::::): 
;tV 
die 
:a ré 
§ke 
ý v 
ový; 
1ica j 
l 
l 
l 
l 
1 Spôsob 
vrátenia 
dražobnej zábezpeky: 
Úhrada ceny dosiahnu 
tej vydražením: 
Prechod práv a záväzkov 
viaznucich na predmete 
dražby: 
Obhliadka predmetu 
dražby/dátum a 
čas: 
Nadobudnutie vlastníckeho 
práva 
k predmetu dražby: 
Podmienky odovzdania 
predmetu dražby 
vydražiteľovi: 
Dražobník vráti účastníkovi dražby, ktorý predmet dražby nevydražil, 
dražobnú zábezpeku 
alebo listinu preukazujúcu vydanie bankovej záruky 
bez 
zbytočného odkladu po skončení dražby alebo po upustení od dražby. 
V prípade, že dôjde k zmareniu dražby, dražobná zábezpeka 
zložená 
vydražiteľom vrátane jej príslušenstva sa použije na úhradu nákladov 
zmarenej dražby. Ak sa koná opakovaná dražba, zúčtuje sa zostávajúca 
časť dražobnej zábezpeky zložená vydražiteľom, ktorý spôsobil zmarenie 
dražby, 
na náklady opakovanej dražby. Po úhrade nákladov zmarenej 
dražby a opakovanej dražby 
sa zostávajúca časť vráti vydražiteľovi, ktorý 
spôsobil zmarenie dražby. Vydražiteľ, ktorý spôsobil zmarenie dražby, je 
povinný 
na vyzvanie dražobníka uhradiť tú časť nákladov dražby, ktorú 
nepokrýva dražobná zábezpeka ním 
zložená. To platí aj pre náklady 
opakovanej dražby, konanej v dôsledku zmarenia predchádzajúcej dražby 
vydražiteľom. 
Vydražíte! je povinný uhradit cenu dosiahnutú vydražením najneskôr do 15 
dní odo dna skoncenia dražby v hotovosti 
alebo na úcet dražobníka, císla 
úctu: 5019559480/0900, IBAN: SK17 0900 0000 0050 1955 9480, SWIFT 
(BIC): GIBASKBX, 
vedený v SLSP, a.s., variabilný symbol (VS}: 6019 
(uvedie sa v referencii platiteľa). 
Ak nie je cena dosiahnutá vydražením vyššia ako 6 640 EUR, je vydražíteľ 
povinný zaplatiť cenu dosiahnutej vydražením hneď po skončení dražby. 
Dražobná zábezpeka sa 
vydražiteľovi započítava do ceny dosiahnutej 
vydražením, to neplatí v prípade, ak 
bola dražobná zábezpeka vydražiteľom 
zložená vo forme bankovej záruky. 
V 
zmysle § 93 ods. 2, zákona č. 5/2007 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii 
v znení neskorších predpisov, 
ak sa speňažuje majetok tvoriaci oddelenú 
podstatu, 
speňažením majetku zanikajú všetky zabezpečovacie práva, ktoré 
v poradí rozhodujúcom 
na ich uspokojenie nasledujú po prednostnom 
zabezpečovacom práve vrátane prednostného zabezpečovacieho práva. 
V zmysle § 30, zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách v znení 
neskorších predpisov, práva osôb 
vyplývajúce z vecných bremien viaznucich 
na predmete dražby nie 
sú dotknuté prechodom vlastníckeho práva 
dražbou. 
Predkupné právo viaznuce 
na predmete dražby zaniká udelením príklepu, ak 
vydražiteľ uhradil cenu dosiahnutú vydražením predmetu dražby v 
ustanovenej 
lehote; to neplatí v prípade predkupného práva spoluvlastníkov 
veci k spoluvlastníckemu podielu. 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby predkupné 
alebo iné práva, že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a môžu 
ich 
uplatniť na dražbe ako dražitelia. 
Obhliadka 1: 27.08.2019 o 15:00 hod. 
Obhliadka 2: 12.09.2019 o 10:00 hod. 
Organizačné pokyny: stretnutie záujemcov o obhliadku sa uskutoční pred 
predmetom dražby: Lesnícka 1321/48, 
080 05 Prešov. Bližšie informácie 
a pokyny JUDr. Dominika 
Bela kontakt: 02/322 02 721, 0911 833 869, 
bela@platitsaoplati .sk. 
Vlastnícke právo k predmetu dražby prechádza na vydražiteľa udelením 
príklepu 
a po uhradení ceny dosiahnutej vydražením. 
Užívacie právo prechádza 
na vydražiteľa odovzdaním predmetu dražby 
zápisnicou o odovzdaní. Predmet dražby odovzdá predchádzajúci vlastník 
po predložení 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia 
totožnosti vydražiteľa. Dražobník odovzdá vydražiteľovi po zaplatení 
s 
Notár, ktorý osvedčí 
priebeh dražby 
notárskou zápisnicou: 
Poučenie: 
V Bratislave dňa3?t?i:S2019 
za Navrhovateľa dražby: 
,ml. 
vydraženej ceny predmet dražby a listiny, ktoré osvedčujú vlastnícke právo 
a 
sú nevyhnutné na nakladanie s predmetom dražby alebo osvedčujú iné 
práva vydražitel'a k predmetu dražby bez 
zbytočného odkladu a vydražitef 
prevzatie písomne potvrdí. Ak ide o 
nehnuteľnosť, podnik alebo jeho časť, 
odovzdá predchádzajúci vlastník predmet dražby na základe predloženia 
osvedčeného odpisu notárskej zápisnice a doloženia totožnosti vydražiteľa 
bez zbytočných prieťahov. O odovzdaní predmetu dražby spíše dražobník 
zápisnicu. 
Predchádzajúci vlastník odovzdá vyprataný predmet dražby, 
kľúče od dverí, vrát, ovládače od diaľkovo ovládaných brán a dokumenty ako 
sú 
kolaudačné rozhodnutia, geometrické plány, nájomné zmluvy a spoločne 
s vydražiteľom si navzájom potvrdia konečné stavy na meračoch médií. 
Notársky 
úrad-JUDr. Valová Katarína, PhD. 
Pribinova 
1 O, 81109 Bratislava 
V prípade, ak sa 
spochybňuje platnosť záložnej zmluvy alebo boli porušené 
ustanovenia tohto zákona, môže osoba, ktorá tvrdí, že tým bola dotknutá 
na 
svojích právach, požiadať súd, aby určil neplatnose dražby. Právo domáhať 
sa určenia neplatnosti dražby zaniká, ak sa neuplatní do troch mesiacov odo 
dňa príklepu okrem prípadu, ak dôvody neplatnosti dražby súvisia so 
spáchaním trestného činu a zároveň ide o dražbu domu alebo bytu, v ktorom 
má predchádzajúci vlastník predmetu dražby v 
čase príklepu hlásený trvalý 
pobyt 
podľa osobitného predpisu (§ 3 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení , 
pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej , l 
republiky v znení zákona č. 454/2004 Z.z.); v tomto prípade je možné 1· 
domái1ať sa neplatnosti dražby aj po uplynutí tejto lehoty. V prípade 
spoločnej dražby bude neplatná len tá časť dražby, ktorej sa takýto rozsudok 
týka. 
Osoba, ktorá podaia na súde žalobu o určenie neplatnosti dražby, je 
povinná 
oznámiť príslušnému okresnému úradu začatie súdneho konania. 
Účastníkmi súdneho konania o neplatnosť dražby sú navrhovateľ dražby, 1 
dražobník, vydražiteľ, predchádzajúci vlastník a dotknutá osoba podľa 
1. 
odseku 2 § 21 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách a o 
doplnení zákona 
Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a 
notárskej 
činnosti {Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov. Ak /! 
vydražiteľ zmaiil díažbu alebo ak súd určil dražbu za neplatnú, účinky 
príklepu zanikajú ku dňu príklepu. Neplatnosť dražby nie je možné vysloviť z 
dôvodu oneskoreného 
začatia dražby, ak bolo príčinou oneskoreného l 
začatia dražby konanie inej dražby tým istým dražobníkom na tom istom l 
mieste a ak neumožní! vlastník predmetu dražby, ako aj osoba, ktorá má k 
predmetu dražby iné ako vlastnícke právo, 
vykonať riadnu obhliadku (' 
predmetu dražby. 
j 
' 
Upozorňujeme všetky osoby, ktoré majú k predmetu dražby iné práva, ; 
že ich môžu preukázať najneskôr do začatia dražby a uplatnit' na ...! 
dražbe ako dražitelia. Účastníkom dražby môže byt' osoba, ktorá spÍňa \'4f! 
podmienky ustanovené Zákonom č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných ) 
dražbách v znení neskorších predpisov a dostavila sa s cieľom urobiť 
podanie. Ostatné osoby platia vstupné 3,32 EUR. 
za Dražobníka: 
odstaty úpadcu 
6 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)