Oznámenie o začatí stavebného konania: "Chodník pozdľž cesty 3438".

Oznámenie o začatí stavebného konania

09.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa ___ r_; _
9
·_0_(J_. _!_'
1
_·c_, __ _ 
Mesto Prešov ZvesenP. dňa--------
stavebný úrad 
sídlom na MsÚ v Prešove, Hlavná 
č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/11160/2019-Su VPrešove:05.08.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania 
Dňa 24.06.2019 .eodal stavebník, ktorým je Obec Mirkovce, IČO 00327484, Vel'ký 
Mirkovce 65, 082 06 Zehňa, na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o stavebné povolenie 
inžinierskeho dopravného objektu pod 
označením: "Chodník pozdľž cesty 3438". Pre danú 
stavbu 
na pozemkoch parc. č. KN-C 291, k.ú. Mirkovce bolo vydané územné rozhodnutie 
mestom Prešov pod 
č. SÚ/10623/147867/2018-Kt dňa 01.10.2018. Dňom podania žiadosti 
bolo 
začaté stavebné konanie 
Obec Mirkovce, ako príslušný špeciálny stavebný úrad podľa ustanovenia § 120 zákona č. 
50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení neskorších predpisov v súbehu s 
§ 3a ods. 4) zákona 
č. 135/1961 Zb. o 
pozemných komunikáciách 
(ďalej v texte len "cestný zákon") v znení neskorších predpisov 
podľa ustanovenia § 61 ods. l staveného zákona oznamuje začatie stavebného konania 
dotknutým orgánom a známym 
účastníkom konania a súčasne, pretože stavebnému úradu sú 
dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej zmeny stavby, 
podľa § 61 ods. 2 stavebného upúšťa od miestneho zist'ovania 
a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatnit' 
najneskoršie do 7. pracovných 
dní od dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle § 61 
ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. V rovnakej 
lehote oznámia svoje stanoviská 
dotknuté orgány. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť (po predchádzajúcom telefonickom 
dohovore o dni a 
čase stretnutia s vybavujúcim pracovníkom) v pracovných dňoch do 
stanovenej lehoty, t. j. do 7. pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, na 
Mestskom úrade v Prešove, Stavebnom úrade, 
ul. Jarková č. 26, č. dv. 306. Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že námietky a stanoviská môžu uplatniť 
najneskoršie do stanovenej lehoty, inak sa na ne neprihliadne. Ak upovedomený účastník 
konania alebo správny orgán neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k navrhovanej 
zmene stavby, má sa za to, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov so 
stavbou súhlasí. Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určen~j lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli 
byť uplatnené v územnom konaní sa 
neprihli,ada. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, splnomocnenie na 
zastupovanie treba preukázať písomným plnomocenstvom alebo plnomocenstvom 
vyhláseným 
do zápisnice. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na webovom sídle obce 
Mirkovce. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, 
t.j. ku 
dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Ing. o 
vedúci stavebného úradu 
Na vedomie: 
CO/ 
Obec Mirkovce, Mirkovce 65, 082 06 Žehňa 
Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja, Jesenná 14, 080 05 Prešov 
Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s. závod Prešov, Kúpeľná č. 3, 080 Ol Prešov 
Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a poz. komunikácií, Námestie mieru 2, 080 Ol Prešov 
SPP 
-distribúcia, a. s., , Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
Krajské 
riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-KDI, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 O l Prešov 
Mesto Prešov -spoločný stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "'Chodník 
pozdl'ž cesty 3438" v Mirkovciach bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
r 9 nCJ ; ~ '" 
) . l''J. -
dňa .................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: Chodník 
pozdľž cesty 3438" v Mirkovciach bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad . 
............... 
0. 
n_:·~i!~XIJ.· ... 7 .......... :: ..... :· .... .. 
P~ciľtfaFa SU}fis 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)