Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia: "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"- l. ETAPA, SO 02 -Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia, SO 03 - Vodovodná prípojka, SO 04 - Kanalizačná prípojka, SO 05 - Prípojka plynu, SO 06 - Elektrická prípojka NN, SO 07 - Vonkajšie osvetlenie, SO 09 - Sadové úpravy, SO 10- Drobná architektúra.

Oznámenie o začatí konania

09.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        (\9 no ,.,.1 
1) • \ '). L J 
Vyvesené dna __________ _ 
Mesto Prešov zvesenédňa ____ --=-= 
stavebný úrad 
so sídlom na MsÚ Prešov, Hlavná č. 73 PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/114411139233/2019-Ja/242 v Prešove dňa: 08.08.2019 
Oznámenie o začatí konania o predÍžení platnosti stavebného povolenia (VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Spoločnosť Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 01 Bratislava, vz. INK.O Prešov s.r.o., 
Čajkovského 25, 080 05 Prešov podala dňa 05.08.2019 na stavebnom úrade žiadosť o predÍženie 
platnosti stavebného povolenia, ktoré vydalo Mesto 
Prešov pod číslom SÚ/10830/132012/2017-
Ja/181, 
dňa 30.10.2017, ktorým bola povolená stavba "Prešov, Dilongova ul. -Dom dôchodcov a 
Dialyzačné stredisko a nefrologická ambulancia"-
l. ETAPA, SO 02 -Dialyzačné stredisko a 
nefrologická ambulancia, 
SO 03 -Vodovodná prípojka, SO 04 -Kanalizačná prípojka, SO 05 -
Prípojka plynu, SO 06 -Elektrická prípojka NN, SO 07 -Vonkajšie osvetlenie, SO 09 -Sadové 
úpravy, 
SO 10-Drobná architektúra, na pozemku parc. č. KN-C 4869/10, 4869/20, 9696, k.ú. 
Prešov. 
Mesto 
Prešov ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia § 117 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení jeho zmien a doplnkov (stavebný zákon), 
v súlade s ust. 
§ 61 ods. 3 a § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie konania o predÍžení 
platnosti stavebného povolenia 
č. SÚ/10830/132012/2017-Ja/181, zo dňa 30.10.2017. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, 
stavený úrad upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 
stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 7 
pracovných 
dní od dňa doručenia tohto oznámenia inak sa na neskoršie námietky v zmysle § 61 ods. 
3 stavebného zákona neprihliadne. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli, alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní, alebo 
pri prerokúvaní územného plánu obce, alebo územného plánu zóny sa neprihliadne. Podľa § 61 ods. 5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov rozhodnutia možno 
nahliadnuť na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom 
úrade, ul. Jarková 26, 2. poschodie, č. dv. 305. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania o umiestnení 
stavby v spojenom stavebnom konaní, musí byť vyvesená v súlade s ustanovením § 26 ods. 2) 
správneho poriadku a podl'a § 42 ods. 2) stavebného zákona po dobu 15 kalendárnych dní na 
úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na webovom sídle mesta Prešov. 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí územného konania 
o umiestnení stavby v spojenom stavebnom konaní. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s § 27 
ods. 2 správneho konania deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak koniec 
lehoty 
pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci 
pracovný deň. ~.U:nl:~1T® lf . ~1~0V 
STAVf:t!~ Ý ÚRAD " 
Hlavná 73, 08 O rešov 
-S. 
v~·-
Doručí sa: 
l. Armerina s r.o., Jaskový rad 75, 831 O l Bratislava 
2. 
INKO Prešov, s.r.o., Čajkovského 25, 080 05 Prešov 
3. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 
4. Slovanet ,a.s., Záhradnícka 151, 821 08 Bratislava 2 
5. CondorNet, s.r.o., Kováčska l, 080 Ol Prešov 
6. SPP -distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
8. O.S.V.O. comp, a.s., Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
9. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
10. Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, Pionierska 33, 080 05 Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov . 
12. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., Pionierska 24, 080 05 Prešov 
13. VVS a.s. Košice, závod Prešov, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
14. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
15. Východoslovenská distribučná, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
16. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
17. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
18. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 O l Prešov 
19. MsÚ }lrešov-Odbor D,ŽP, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
20. 
Gen. Projektant: Slovak Medical Company, a. s., Duchnovičovo námestie l, 080 O l Prešov 
21. Projektant SO 02: Ing. arch. Rastislav Lesay, Dohnányho 3, 811 04 Bratislava I. 
CO/ 
Mesto Prešov -spoločný obecný úrad 
Vybavuje: 
Ing. Ján 
Janíček e-mail: jan.janicek@presov.sk ii 051/3100532 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)