Prerušenie distribúcie elektriny: časť mesta Prešov - ul. Budovateľská č.d. 63, 63A, 63B v termíne 26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h.

Prerušenie distribúcie elektriny

12.08.2019 / Distribúcia elektriny - prerušenie

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                12. 08. ZT1 
Vyvesené dňa----------
~ťe~enértňa------------------------------------
l 
·----·····-i 
l 
l 00SI0 d~a: 
o 5 -08-2019 
l Oen o 
! 
o Ev. č. záznnrnu JO 
4 
éis!Z" ~·1isc. --·----:: 
", .J • 
innogy 
r, ::;;;lohv.·i!isl~.: -····-----·-------, 
l V)Dt":VtJjP.. 
;..."_ ~ .. ..._ ____ _..."_._" .. ,:, .. _,.....,._..__._ ._"_._. ___ ·-· .--.. ~-... 
Váš list číslo/zo dňa: 
Naše číslo: 
Vybavuje: 
Telefón/E-mail: 
Miesto/Dátum: 
Vážený zákazník, 
l 
7/471733/2019 
Linka VSO 
0850123 312 
Košice/05.08.2019 
7/4 71733/2019 
MESTO PREŠOV 
Hlavná73 
Prešov 
08001 
v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny 
v lokalite, 
ktorá sa nachádza na území Vášho mesta resp. obce: 
časť mesta Prešov -ul. Budovatefská č.d. 63, 63A, 638 v termíne 
26. august 2019 od 08:00 h do 12:30 h 
Je nám fúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou 
dis}ribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny vo 
vašej obci. Udržba je však 
kľúčová pre zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej 
distribučnej sústavy. Je zároveň účinnou prevenciou pred neplánovanými 
poruchami na ktoré, na rozdiel od plánovanej odstávky, Vás nedokážeme vopred 
upozorniť. 
Zároveň sa na Vás obraciame s prosbou o spoluprácu pri informovaní občanov o 
plánovanej odstávke miestne obvyklým spôsobom (napr. vyhlásením v miestnom 
rozhlase, umiestnením oznamu 
na informačnej tabuli, zverejnením oznamu na 
Vašom webovom sídle a pod.). Toto oznámenie vzhl'adom na jeho charakter 
považujeme 
za oznámenie vo verejnom záujme. 
Urobíme 
všetko preto, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená čo 
najskôr. Pokiaľ to okolnosti umožnia, budeme sa snažiť skrátiť plánované 
prerušenia na nevyhnutné minimum. 
Aktuálne informácie o prípadnom skoršom 
ukončení prác nájdete na portáli eVSO (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky). 
Ak preferujte elektronickú formu komunikácie, dávame vám do pozornosti portál 
eVSO. Po zaregistrovaní budete mať viaceré informácie o Vašom odbernom 
mieste k dispozícii 
aj z pohodlia Vášho domova. Zároveň si ako užívate!' portálu 
môžete 
nastaviť eKomunikáciu s VSO. Informácie o plánovanom prerušení 
distribúcie, 
či jeho zrušení ako aj ďalšie dôležité informácie týkajúce sa Vášho 
odberného miesta bude 
dostávať e-mailom. 
Kontakty T Linlal VSO: 
0850123312 
E info@vsds.sk 
l www.vsds.sk 
F +421 55 678·6516 
Poruchové linka VSO: 
0800123 332 
Adresa f)<e písomný kontakt 
Východoslovenská 
distribučná, a.s. 
Mlynská 31. 042 91 Košice 
Slovenská republika 
Spok)lnosť je zapísan a v Obc hodnotn 
tqistti 
Olctuného súdu K~ce l, 
oddtel Sa, vlo21ca l4ti/V 
ltO: 36 599 3611 O!t: 2022082997 
~~DPH: 51<2022082997 
&nlcové spoje-nie· CitibMllc Euro~ pk, 
pobočica zollv~nt'j banky, 
t. U.: 2008480108/8130 
IBAN: SK07 8130 
0000 0020 08-'8 0108 
BIC:CITISICBA 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)