Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Magdaléna Medzanská, naposledy bytom 080 01 Prešov, Vladislav Oravec naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

13.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        1
7 01.1 r]·r, 
J. 'J, -' 
Vyvesené dna ________ _ 
MESTO PRE ~.OV Zvesené ciňa --------MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a t.:zestskélto majetku 
Referát 
daní a poJVatkov 
Číslo konania: EX 2444/2019 Prešov, 12. 
8. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti; 
Magdaléna Medz1\llská 
naposledy bytom 118001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2444/2019 zo 
dňa 06.08.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že poby daňového dlžníka ni~:~ je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2444/20U zo dňa 06.08.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia§ 91 
ods. 3 písm. c) zúkona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť pre:vziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na Mestskom úrade l,rešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 237 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 
&.dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deň lehoty sa považuje za deň doručenia. 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v 
Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
13. 08. Zr'l 
Vyvesené dna _________ _ 
MESTO PREŠOV 
Zvesené dňa --------
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
Odbor financií a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Číslo konania: EX 2450/2019 Prešov, 12. 8. 2019 
, , v 
VEREJNA VYHLASKA 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomnosti: 
Vladislav Oravec 
naposledy bytom 08001 Prešov 
Písomnosť č. k. EX 2450/2019 zo dňa 07.08.2019 Je uložená na Mestskom úrade Prešov, 
Hlavná 73, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt daľiového dlžníka nie je známy, doručuje sa písomnosť Mesta Prešov 
č. k. EX 2450/2019 zo dľia 07.08.2019 verejnou vyhláškou v zmysle ustanovenia § 91 
ods. 3 písm. c) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daľiový poriadok) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní od vyvesenia oznámenia na 
Mestskom úrade Prešov, Jarková 24, Prešov v kancelárii č. 237 v úradných hodinách. 
Oznámenie sa vyvesuje po dobu 15 dní. Ak si adresát uloženú písomnosť v lehote 
neprevezme, posledný 
deľi lehoty sa považuje za deľi doručenia. 
v 
tM~ 
Ing. Mária Rušinová 
gestorka referátu daní a poplatkov, odboru financií 
a mestského majetku Mestského úradu v Prešove 
na základe poverenia Ing. Andrey 
Turčanovej, 
primátorky mesta Prešov 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)