Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby Park Sekčov- Retaill".

Oznámenie stavebného povolenia

13.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dila __ ..;..1..;.;3.-=08;.;.. . ....;.l..;_O~..;_j ---
Mesto Prešov Zvesené dňa---------
Hlavná č. 73 
080 Ol Prešov 
Císlo: 
SÚ/2018/138840/2019-Mk V Prešove dňa: 07.08.2019 
Oznámenie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Hobby Park Sekčov-Retaill" 
podľa § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
verejnou vyhláškou 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ustanovenia§ 117 
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len 
"stavebný zákon") 
v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka v stavebnom 
konaní s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a po preskúmaní podľa § 62 
stavebného zákona rozhodol takto: stavba pod názvom: 
"Hobby Park Sekčov -Retaill" (ďalej v texte len "stavba" v príslušnom gramatickom tvare)", 
pozostávajúca z týchto objektov a prevádzkových súborov: 
SO 101 Obchodný dom Retail1 
PS 101-1 Plynová kotolňa pre SO 101 
PS 101-2 Výťahy pre SO 101 
SO 107 
Areálové rozvody plynu 
so 109 
PS 109-1 
PS 109-2 
so 110 
so 111 
so 113 
so 
114 Areálové rozvody VN 
Trafostanica pre SO 101 
Dieselagregát pre SO 101 
Verejné osvetlenie 
Prípojka a rozvody slaboprúdu 
Sadové úpravy 
Nádrž a strojovňa SHZ 
• na pozemkoch parc. č. KN-C 14832/1, 14832/10, 14832172, 14832/81, 14832/83, 
14832/84, k. ú. Prešov, 
• pre stavebníka: Askolnvest Slowakei s.r.o., IČO 48288217, Cesta na Senec 2B, 811 
02 Bratislava (ďalej v texte len "stavebník"), 
• · kde jej predmetom je vybudovanie obchodnej prevádzky za účelom priameho predaja 
nábytku a bytových doplnkov, 
sa podľa § 66 stavebného zákona a podl'a § 10 vyhlášky č. 453/2000 z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona 
povoľuje. 
Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky: 
l. Vyhotovenie a umiestnenie stavby musí byt' v súlade a 
za dodržania adekvátnych 
podmienok uvedených v územnom rozhodnutí, 
ktoré bolo vydané pre túto stavbu 
mestom Prešov 
pod č. SÚ/5452/127410/2018-Mk dňa 18.07.2018. 
2. Stavba bude uskutočnená podl'a vypracovanej projektovej dokumentácie overenej 
v tomto stavebnom konaní, ktorej spracovatel'om 
je Ing. arch. Pavol Čechvala -
Atrios Architects 
s. r. o., Polus Tower I, Vajnorská 100/A, 831 04 Bratislava -táto 
overená 
projektová dokumentácia tvorí neoddelitel'nú súčast' predmetného 
stavebného povolia; 
zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť 
podľa § 68 stavebného zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
3. 
Stavebník zabezpečí vytýčenie stavby v zmysle ustanovenia § 75 stavebného zákona 
osobou oprávnenou 
vykonávať geodetické a kartografické činnosti. 
4. Zhotoviteľ bude určený výberovým konaním. Po skončení výberového konania je 
stavebník povinný najneskoršie do 15 dní oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby. 
5. Stavebník preukáže zhotoviteľovi stavby práva a povinnosti, ktoré vyplývajú z územného 
rozhodnutia a stavebného povolenia. 
6. Odovzdanie a prevzatie staveniska medzi stavebníkom a zhotoviteľom bude vykonané 
písomnou formou. 
7. Na stavbe bude zavedený stavebný denník, ktorý bude viesť poverená osoba zhotoviteľa, 
a to od prvého dňa prípravných prác, až do ukončenia stavebných prác v zmysle 
ustanovení 
§ 46d stavebného zákona a § 28 Vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. 
8. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste vhodným spôsobom označiť stavbu; na 
označení je potrebné uviesť kto stavbu realizuje, kto a kedy stavbu povolil vrátane čísla 
rozhodnutia, meno zodpovedného stavbyvedúceho s tel. kontaktom, termín začatia 
a ukončenia stavby. 
9. Stavba bude začatá vr. 2019 a ukončená najneskôr do 24 mesiacov od začatia 
stavebných prác. 
10. Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať ustanovenie § 43i stavebného zákona 
vzťahujúce sa na stavenisko; stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný počas výstavby 
dodržiavať ustanovenie § 13 Vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o všeobecnotechnických požiadavkách 
na výstavbu a ďalšie predpisy 
týkajúce 
sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na 
stavenisku v zmysle príslušných ustanovení Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. 
ll. Pred zahájením zemných prác stavebník požiada jednotlivých správcov sietí 
o 
vytýčenie existujúcich vedení; práce potom bude uskutočňovat' tak, aby nedošlo 
k ich poškodeniu. 
12. V ochranných pásmach podzemných inžinierskych sietí a v blízkosti nadzemných 
objektov 
sa nesmie používat' vibračný valec, ryhy sa musia kopať ručne. 
13. Ak prácami budú obnažené podzemné vedenia, tak následne ku konečnému 
zasypávaniu ryhy stavebník resp. zhotovitel', bude prizývat' aj zodpovedných 
pracovníkov 
tých správcov sietí, ktorých obnažené vedenia majú byt' zasypané, 
o 
čom bude vyhotovený písomný záznam. 
14. Výkopy a skládky nesmú znemožňovať prístup alebo príjazd k susedným stavbám 
a pozemkom. 
15. Stavebník je povinný zemné práce realizovať v súlade s§ 48 ods. 3 stavebného zákona. 
16. Pri stavebných prácach nesmie byť narušená stabilita vedľajších stavieb alebo zariadení. 
17. Pri výstavbe sa zakazuje poškodzovať koreňovú sústavu stromov a drevín. 
18. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný používať na stavbe iba zariadenia, ktoré sú 
technicky spôsobilé. 
19. Stavebník, resp. zhotoviteľ pri nájdení nezakresleného kábla alebo poškodenia 
telekomunikačného kábla bude bezodkladne informovať jeho prevádzkovateľa; práce 
zastaví a urobí 
zabezpečenie proti prípadnému ďalšiemu poškodeniu. 
20. Pri stavbe ajej uskutočňovaní musia byť dodržané všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavieb v zmysle stavebného zákona a príslušné STN. 
21. Odpad vzniknutý stavebnými prácami stavebník musí likvidovať v súlade so zákonom č. 
79/2015 Z. z., o odpadoch a v súlade s VZN mesta Prešov č. 8/2016 o nakladaní 
s odpadmi. 
22. Zhotoviteľ stavby bude povinne rešpektovať nariadenia odborného dozoru, inšpekčných a 
kontrolných orgánov, orgánov vykonávajúcich štátny stavebný 
dohľad a orgánov 
povoľujúcich stavbu; zároveň je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť závad na stavbe, 
ktoré by ohrozovali 
bezpečnosť a zdravie. 
23. Stavbu nemožno začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť v zmysle 
ustanovenia § 52 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok); po 
uplynutí 15-dňovej lehoty od doručenia tohto rozhodnutia si stavebník zabezpečí 
vyznačenie právoplatnosti stavebného povolenia na tunajšom stavebnom úrade. 
Ďalšie podmienky podl'a posúdenia verejného záujmu: 
24. Prístup stavebníka a zhotoviteľa na stavenisko je zabezpečený prostredníctvom cesty I. 
triedy -ul. Rusínskej a prostredníctvom dopravného napojenia Hobby park Sekčov, pre 
ktoré bolo vydané 
kolaudačné rozhodnutie mestom Prešov pod č. SÚ/6645/105715/2019-
Mk 
zo dňa 17.04.2019; vjazd a výjazd na stavenisko musí byť priebežne udržiavaný tak, 
aby bola 
zabezpečená plynulá premávka, a aby sa zamedzilo znečisťovaniu vozovky. 
25. Všetci pracovníci musia 
byť preukázateľne poučený o bezpečnosti pri práci. 
26. Kolidujúce jestvujúce 
aj novo zriaďované hydranty, šachty, technické uzávery a iné 
zariadenia musia 
byť upravené na novú niveletu vozovky, či terénu. 
27. V prípade rozkopávok na chodníkoch, spevnených plochách a pod. zhotoviteľ zabezpečí 
ich schodnosť spoľahlivými a bezpečnými lávkami. 
28. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný rešpektovať ochranné pásma od podzemných 
káblových NN 
lkV vedení-v zmysle Zákona o energetike č. 7011998 Z. z. § 19-lm na 
každú stranu trasy podzemného vedenia; v ochrannom pásme 
je nevyhnutné dodržiavať 
bezpečnosť práce; v ochranných pásmach zemné práce vykonávať výlučne ručne a nie 
mechanizmami. 
29. Prípadný súbeh alebo križovanie je potrebné riešiť v zmysle platných STN 33 2000-5-52 
(bývalá 
34 1050) a 73 6005. 
30. Stavebník, resp. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby počas výstavby boli priľahlé 
komunikácie v prípade znečistenia bezodkladne vyčistené. 
31. Stavebník, resp. zhotoviteľ počas výstavby nesmie obmedzovať prístup a prejazd 
obslužných vozidiel, najmä vozidiel technickej, zdravotnej a 
hasičskej služby. 
32. Stavebník nesmie nad prípustnú mieru 
obmedziť dodávku zásobovacích médií iným 
spotrebiteľom; v prípade, že z titulu realizácie stavby dodávku médií bude nevyhnutné 
prerušiť, zhotoviteľ stavby toto prerušenie dodávky v dostatočnom predstihu dohodne 
s dotknutým subjektom, resp. adekvátnou osobou. 
33. Stavebník, resp. 
zhotoviteľ nesmie cesty a miestne komunikácie a premávku na nich 
stavebnou 
činnosťou ohrozovať. 
34. Zhotoviteľ je povinný počas stavebných prác dbať na to, aby nedochádzalo k nadmernému 
obmedzeniu premávky 
na pozemných komunikáciách. 
35. 
Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou ajej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani obmedzované bežné užívanie susedných nehnuteľností. 
36. Práce budú vykonávané s dôrazom na zabezpečenie bezpečnosti všetkých dotknutých 
účastníkov a poukázaním na § 58 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení 
neskorších predpisov. 
37. Stavebník 
je povinný dodržať ustanovenia zák. č. 135/1961 Zb. v znení neskorších 
predpisov, najmä 
dbať na ustanovenie § 19 ods. l uvedeného zákona; komunikácie, ktoré 
budú 
dočasne využívané na stavenisko sa musia udržiavať v náležitom stave. 
38. 
Prístupovú komunikáciu je potrebné riešiť v súlade s § 82 ods. l a 3 vyhlášky MV SR č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb. 
39. Stavebník 
je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko OR HaZZ v Prešove, 
ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal pod č. ORHZ-P02-2019/000062-031 
zo dňa 04. 07. 2019. 
40. 
Stavebník je povinný dodržať podmienky a v plnom rozsahu rešpektovať Záväzné 
stanovisko 
KR PZ, KDI v Prešove, ktoré uvedený správny orgán pre danú stavbu vydal 
pod 
č. KRPZ-PO-KDI-26-062/2019 zo dňa 14. 03. 2019. V prípade potreby zvláštneho 
užívania, 
čiastočnej uzávierky a DDZ je potrebné požiadať cestný správny orgán 
o vydanie rozhodnutia, povolenia a 
určenia DDZ. K tomu je potrebné doložiť stanoviská 
SSC IVSC Košice a KR PZ, KDI Prešov. 
41. Stavebník je povinný rešpektovať výzvu SPF Bratislava, ktorú uvedený správny orgán 
pre danú stavbu vydal 
pod č. SPFZ013258/2018 zo dňa 04.02.2019. 
42. Stavebník je povinný rešpektovať stanovisko MsÚ Prešov, OHAM k projektovej 
dokumentácii vydané pre danú stavbu pod 
č. OHAM/152173/2018 č. z. 14235/2018 zo 
dňa 29. ll. 2018, zároveň je stavebník povinný rešpektovať Vysadzovací výkres SO 113 
-Sadové úpravy č. výkresu 001 potvrdený pečiatkou Odboru hlavného architekta mesta. 
Vysadených bude 45ks stromov, 
504ks krov a 400ks trvaliek-okrasných tráv. 
43. Stavebník je povinný rešpektovať vyjadrenie SSC IVaSC Košice, ktoré táto spoločnosť 
vydala pre danú stavbu pod č. SSC/6885-165/2018/6371/27896 zo dňa 10. 09. 2018. 
44. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať Odborné stanovisko inšpekčného 
orgánu typu A -E.I.C. engineering inspection company s. r. o., ktoré bolo vydané pre 
danú stavbu uvedenou 
spoločnosťou pod č. S2018/02212/EIC IO/SA zo dňa lO. 09.2018. 
45. Stavebník je povinný dodržať podmienky určené vo vyjadrení VVS a. s. závod Košice, 
ktoré pre danú stavbu bolo vydané touto organizáciou pod zn. 77543/2018/0 zo dňa 24. 
09. 2018. 2018. 
46. Stavebník je povinný rešpektovat' stanovisko MsÚ Prešov, ODaŽP vydané pre danú 
stavbu 
pod č. ODŽP-14574/2018 zo dňa 31.10.2018. 
47. Stavebník je :eovinný rešpektovať vyjadrenia, ktoré pre túto stavbu vydal Okresný úrad 
Prešov, OSoZP pod č. OU-PO-OSZP3-2018/042774-02 zo dňa 02. ll. 2018; pod č. OU-
PO-OSZP3-2018/042778-02Sa zo dňa 23. ll. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/005505-
02/0H zo dňa 03. Ol. 2018; pod č. OU-PO-OSZP3-2018/042772/02 zo dňa 18. 12. 2018. 
48. Stavebník je povinný rešpektovať a dodržať podmienky SVP š. p. OZ Košice, ktoré 
uvedený štátny podnik pre danú stavbu uviedol v svojom stanovisku vydanom pod 
č. CS 
SVP OZ KE 3700/2018/3 zo dňa 25. lO. 2018. 
49. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP-distribúcia a.s. Bratislava určené vo 
vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. TD/KS/4499/2018/Uh zo dňa 
29. 10. 2018. 
50. 
Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať stanovisko Výskumného ústavu 
vodného 
hospodárstva Bratislava, vydané pre danú stavbu uvedeným ústavom pod č. 
RD2607/2018 zo dňa22. 08.2018. 
51. Stavebník je povinný dodržať podmienky KPÚ v Prešove, ktorú uvedený správny orgán 
pre danú stavbu 
určil vo svojom záväznom stanovisku vydanom pod č. K.PUP0-
2018/4245-02/13074/Ul 
zo dňa 16. 02.2018. 
52. Stavebník je povinný dodržať podmienky Východoslovenskej distribučnej a.s., OZ 
Košice, ktoré sú uvedené vo vyjadrení tejto spoločnosti vydanom pre danú stavbu pod č. 
5839/2018 zo dňa 21. 03. 2018. 
53. Stavebník zabezpečí, aby konečné terénne úpravy a spätná povrchová úprava prípadných 
rozkopávok boli zrealizované ku 
dňu kolaudácie stavby. 
54. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby a dotknuté pozemky uvedené do 
pôvodného stavu, za čo zodpovedá stavebník. Terénne úpravy je potrebné zrealizovať tak, 
· aby nespôsobovali škody tretím osobám. Za škody spôsobené realizáciou predmetnej 
stavby zodpovedá stavebník. Prípadné poškodenia oplotení, resp. iných drobných stavieb 
je stavebník povinný 
uviesť do pôvodného stavu. 
55. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stavebné povolenie stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 
stavebného zákona. 
56. Stavba sa bude môcť užívať iba na základe kolaudačného rozhodnutia, ktoré na písomný 
návrh stavebníka vydá stavebný úrad; ku 
kolaudačnému konaniu stavebník predloží 
okrem náležitých dokladov 
aj atesty a certifikáty všetkých výrobkov a materiálov 
použitých na stavbe. 
Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: 
V stavebnom konaní boli uplatnené podmienky zo strany Združenia domových samospráv, 
Marcel Slávik, sídlo: Rovniankova 14 l P.O.BOX 218 l 851 02 Bratislava, office: Námestie 
SNP 13/B l 841 O l Bratislava 
- v tomto znení: ... cit ... 
Z územného rozhodnutia vyplývajú nasledovné podmienky (bod č.25): 
V ďalších stupňoch projektovej prípravy (DSP a realizačný projekt) je potrebné dodržať 
nasledovné podmienky Združenia domových samospráv: 
a) 
Dodržať podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PO-OSZP3-
2018/003629; 
l. Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými 
normami 
STN, odporúčame použiť v maximálnej miere materiály zo zhodnotených 
odpadov s 
retenčnou funkcionalitou. 
2. Parkoviská ozeleniť výsadbou stromov v pomere minimálne l strom na 2 
parkovacie miesta 
pri organizácii parkovania vo dvoch a viacerých radoch, pri 
jednoradovom parkovaní v pomere minimálne l strom na 4 parkovacie miesta 
3. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby. 
4. Zrážkové vody zo striech objektov odvádzať do priľahlého podložia cez retenčnú 
nádrž; zrážkové vody z parkovísk odvádzať do podložia , nie do vodného toku,· časť 
dažďových vôd využiť formou úžitkových vôd. 
5. V rámci sadových úprav realizovať verejne prístupný lokálny park vhodný pre 
daný typ územia s použitím prvkov zelenej infraštruktúry na podporu 
infiltračnej 
kapacity územia. 
6. Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej 
činnosti na životné prostredie, uvedené v kapitole IV I O zámeru 
b) Sadové úpravy navrhnúť a zrealizovať tak, aby tvorili estetické a oddychové prvky a 
sami mali vhodnú 
infiltračnú schopnosť a tvorili prvok adaptácie na klimatické pomery; 
c) Vodné stavby navrhnúť na základe statických (hydrotechnický) a dynamických 
(hydraulický) 
výpočtov konštrukcie stavebných objektov vodných stavieb podľa §45 
ods.2 
Stavebného zákona a ich prostredníctvom 
preukázať nezhoršenie vodnej bilancie 
a odtokových pomerov v zmysle §18 ods.5 a §65 Vodného 
zákona,· 
d) V DSP a v realizačnom projekte zvážiť použitie retenčnej dlažby na parkovacie státia 
osobných automobilov (www.samospravydomov.org/files/retencna 
dlazba.pdO a na 
strechu použitie 
zatrávňovacej strešnej krytiny 
(bttps
://www.asb.sk/stavebnictvolstrechy/zelena-strecha) 
Námietkam, resp. pripomienkam sa vyhovuje. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola spoplatnená podľa položky 60 písm. e) ods. 4 zákona č. 
14511995 Z. z. o správnych poplatkoch sumou 1300€. Správny poplatok žiadateľ uhradil do 
pokladne mesta Prešov dňa 15. 10. 2018 -Príjmový pokladničný doklad č. 14/2453/2018 
a 
dňa 21.03.2019-Príjmový pokladničný doklad č. 14/374/2019. 
Tunajší stavebný úrad 
upozorňuje stavebníka na povinnost' oznámit' stavebnému 
úradu 
začatie stavby. 
Odôvodnenie 
Dňa 15.10.2018 požiadala spoločnosť Askoinvest Slowakei s.r.o., IČO 48288217, 
Cesta na Senec 2B, 811 
02 Bratislava v. z. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, 
Volgogradská 13, 080 Ol Prešov o vydanie stavebného povolenia na stavbu: "Hobby Park 
Sekčov -Retail l". Pre danú stavbu bolo vydané územné rozhodnutie Mestom Prešov pod č. 
SÚ/54521127410/2018-Mk dňa 18.07.2018. Tunajší stavebný úrad oznámil formou verejnej 
vyhlášky 
dňa 01.02.2019 začatie stavebného konania účastníkom konania a dotknutým 
orgánom a organizáciám, ktoré chránia všeobecné záujmy 
podľa osobitných predpisov. Ústne 
pojednávanie v danej veci bolo vykonané 28.02.2019. 
V stavebnom konaní boli uplatnené 
pripomienky a podmienky 
zo strany Združenia domových samospráv, Námestie SNP 13, 
P.O.Box 218, 850 OO Bratislava v znení uvedenom nižšie, pričom stavebný úrad im 
vyhovel s jednotlivými odôvodneniami: 
Združenie domových samospráv si ako 
účastník konania pre Stavebné povolenie pre stavbu 
"Retaill" uplatňuje nasledovné pripomienky: 
V ďalších stupňoch projektovej prípravy (DSP a realizačný projekt) je potrebné dodržať 
nasledovné podmienky Združenia domových samospráv: 
a) Dodržať podmienky rozhodnutia zo zisťovacieho konania č. OU-PO-OSZP3-
2018/003629,· 
l. Budovanie parkovacích miest a komunikácií navrhnúť v súlade s príslušnými 
normami 
STN, odporúčame použiť v maximálnej miere materiály zo zhodnotených 
odpadov 
s retenčnou funkcionalitou. 
Odôvodnenie: 
Návrh parkovacích miest a komunikácií rešpektuje príslušné normy STN, použitie 
konkrétnych materiálov 
je spresnené v projekte pre stavebné povolenie. Pri výbere 
konkrétnych materiálov bolo potrebné 
brať do úvahy špecifiká danej lokality ako aj 
možnosti vsakovania. Z výsledkov geologické prieskumu vyplýva, že v podloží sa 
nachádzajú 
podmienečné vhodné až nevhodné nepriepustné a vysoko namŕzavé 
zeminy (málo únosné plastické íly). Takéto podložie neumožňuje vsakovanie a cez 
konštrukčné vrstvy vozovky s retenčnou funkciou by sme na pláň priamo privádzali 
vodu, 
čím by sme znížili jej požadovanú únosnosť, čo je v rozpore s požiadavkami 
platných technických predpisov a príslušných 
STN. Preto bol volený materiál na 
parkovacie miesta betónová dlažba. 
V rámci stavby sú navrhované vodozádržne 
opatrenia a vsakovacie zariadenia, ktoré na vhodnom mieste odvádzajú vody 
po 
prečistení cez ORL do vhodného horninového prostredia. V realizačnom projekte sa 
ešte overí 
možnosť použiť nepriepustnú dlažbu z recyklovaných odpadov pre ich nižší 
koeficient prechodu tepla a teda lepšiu 
prispôsobivosť mikroklimatickým pomerom. 
2. Parkoviská ozeleniť výsadbou stromov v pomere minimálne l strom na 2 parkovacie 
miesta pri organizácii parkovania 
vo dvoch a viacerých radoch, pri jednoradovom 
parkovaní v pomere minimálne l strom na 4 parkovacie miesta 
Odôvodnenie: 
V okolí budovy bude zrealizovaná výsadba zelene v zmysle požiadavky STN 73 
9110/Zl ako aj v zmysle príslušného regulatívu mesta Prešov. Na pozemku ajeho 
priamom okolí 
je realizovaná kvalitná výsadba vzrastlých stromov so zemným balom 
v rámci zelene popri dopravných komunikáciách a parkoviskách. Bližší detail 
rozpracovanosti, 
viď projekt sadové úpravy. Na pozemku okrem iného investor 
plánuje výsadbu 29 ks vzrastlých drevín, 183,28 m2 krovov a trvaliek, 
504 ks kríkov 
a 
400 ks okrasných tráv. 
3. Zabezpečiť ochranu existujúcej zelene počas výstavby aj počas prevádzky stavby. 
Odôvodnenie: 
Územie na ktorom je riešený zámer je bez existujúcej zelene. V súčasnosti je pozemok 
prázdny, nezastavaný, na ploche prevažuje trvalé trávnaté a 
lúčne spoločenstvo 
vysokých bylín, veľmi nepravidelne kosené. 
4. Zrážkové vody zo striech objektov odvádzať do priľahlého podložia cez retenčnú 
nádrž; zrážkové vody z parkovísk odvádzať do podložia , nie do vodného toku; časť 
dažďových vôd využiť formou úžitkových vôd. 
Odôvodnenie: 
Na základe vykonaného Inžiniersko-geologického prieskumu, špecifiká danej lokality 
ako 
aj možnosti vsakovania dažďovej vody neumožňujú povrchovú vodu odvádzať 
z parkovísk priamo do podložia. Z výsledkov geologického prieskumu vyplýva, že v 
podloží sa nachádzajú 
podmienečné vhodné až nevhodné nepriepustné. a vysoko 
namŕzavé zeminy (málo únosné plastické íly).Voda z parkovísk bude odvádzaná 
najskôr 
do ORLa následne do existujúceho vodného kanála. Zdržanie vodného odtoku 
bude 
zabezpečené pomocou retenčnej nádrže ktorá zabezpečí zachytávanie 
prívalových zrážkových vôd z navrhovaného areálu. 
5. V rámci sadových úprav realizovať verejne prístupný lokálny park vhodný pre daný typ 
územia s použitím prvkov zelenej infraštruktúry na podporu 
infiltračnej kapacity 
územia. 
Odôvodnenie: 
Pripomienka sa akceptuje. V blízkom okolí stavby je plánovaná výstavba oddychovej 
zóny blízko koryta Torysy a 
rekreačná zóna s cyklotrasou a bicrossovou dráhou pod 
pracovným názvom 
"Pump Track". 
6. Dodržať všetky opatrenia na zmiernenie nepriaznivých vplyvov navrhovanej činnosti 
na životné prostredie, uvedené v kapitole IV l O zámeru -sú rešpektované 
a dodržané. 
b) Sadové úpravy navrhnúť a zrealizovat' tak, aby tvorili estetické a oddychové prvky a sami 
mali vhodnú 
infiltračnú schopnosť a tvorili prvok adaptácie na klimatické pomery; 
Odôvodnenie: 
V okolí budovy bude zrealizovaná výsadba zelene v zmysle požiadavky STN 73 
9110/Zl. Na pozemku a jeho priamom okolí je realizovaná kvalitná výsadba vzrastlých 
stromov 
so zemným balom a inej zelene ktorá je bližšie popísaná v projekte sadových 
úprav. 
c) Vodné stavby navrhnúť na základe statických (hydrotechnický) a dynamických 
(hydraulický) 
výpočtov konštrukcie stavebných objektov vodných stavieb podľa §45 ods.2 
Stavebného zákona a ich prostredníctvom 
preukázať nezhoršenie vodnej bilancie a 
odtokových pomerov v zmysle 
§ 18 ods. 5 a § 65 Vodného zákona; 
Odôvodnenie: 
V rámci predmetnej stavby je riešené odvádzanie všetkých dažďových vôd do recipientu 
blízkeho vybudovaného 
odvodňovacieho kanálu. Nedochádza k odtoku povrchových vôd 
mimo pozemok. Bilancia povrchových vôd je bez zmeny 
voči pôvodnému stavu. Vody 
z parkovacích plôch sú pred zaústením 
do recipientu prečisťované v odlučovačoch ropných 
látok s maximálnym 
stupňom prečisťovania (0,1 mg/l NEL). Kvalita pozemných vôd nie je 
dotknutá. 
d) V DSP a v realizačnom projekte zvážiť použitie retenčnej dlažby na parkovacie státia 
osobných automobilov 
(ww1-v.samospravvdomov.org/tiles/retencna dlazba.pdO a na 
strechu použitie 
zatrávňovacej strešnej krytiny 
(bttps :l 111-'Hrw. ash. s k/stavebnictvo/strechvlzelena-strecha) 
Odôvodnenie: 
Použitie retenčnej dlažby je popísané v bode l. Tohto dokumentu. V danom projekte bolo 
prehodnotené využitie 
zatrávňovacej strešnej krytiny kde zrážková voda zo striech bude 
v plnom rozsahu odvádzaná priamo 
do blízkeho recipientu a tým sa vráti l OO% zrážkovej 
vody 
do obehu. Skladba strechy spÍňa teplotechnické požiadavky na stavebné konštrukcie 
v zmysle STN. Použitie vrstiev zelenej strechy by malo negatívny vplyv na statiku 
objektu, 
zväčšenie objemu betónu a použitia výstuže čo v konečnom dôsledku by malo 
negatívny vplyv na životné prostredie z 
pohľadu procesu výroby a následne v budúcnosti 
aj likvidáciu objektu. 
Ďalej sa v rámci stavebného konania sa k stavbe kladne vyjadrili, alebo stavebník doložil 
kladné vyjadrenia od dotknutých 
orgánov-ich podmienky boli skoordinované a zapracované 
do podmienkovej časti tohto stavebného povolenia. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky 
určené vyhláškou č. 453/2000 Z. z. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za účelom 
zabezpečenia: -ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe; -komplexnosti výstavby; 
dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, ich predpisov a technických 
noriem a dodržanie požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi štátnej správy a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie, ako aj na zabezpečenie 
ochrany zdravia a osôb. Na základe zásady koncentrácie stavebného konania podľa 
osobitného predpisu -stavebného zákona platí pravidlo, že ak upovedomený správny orgán 
alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko má sa za to, že z hľadiska 
ním sledovaných záujmov s povolením stavby súhlasí. Úprava domnelého súhlasu dotknutého 
orgánu znamená, že neuplatnené stanovisko sa 
zo zákona považuje za stanovisko súhlasné. 
Na základe výsledkov vykonaného stavebného konania tunajší stavebný úrad 
konštat11je, že 
uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti ani 
neprimerane obmedzené 
či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Stavebný 
úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby, preto rozhodol 
tak, ako 
je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Poučenie 
Pod>a § 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení 
neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno 
podať odvolanie (riadny opravný 
prostriedok), a to v lehote 
15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. 
Podľa § 55 ods. l zákona č. 71/1967 Zb., o správnom konaní (správny poriadok) včas 
podané odvolanie má odkladný účinok. Odvolanie je potrebné v súlade s ustanovením § 54 
ods. 
l správneho poriadku podať na meste Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 Ol -t.j. na správnom 
orgáne, ktorý rozhodnutie vydal. 
V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 stavebného zákona toto stavebné povolenie, ktorým sa 
povoľuje stavba: "Hobby Park Sekčov-Retaill", sa oznamuje verejnou vyhláškou a musí 
byť vyvesené 15 dní na úradnej tabuli mesta ako aj zverejnené prostredníctvom internetu na 
internetovej stránke mesta 
Prešov www.presov.eu. Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia. 
Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t. j. ten 
deň, kedy došlo k vyveseniu rozhodnutia na úr.adnej tabuli ako aj deň zverejnenia na 
elektronickej úradnej tabuli mesta. 
Toto rozhodnutie 
je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných 
prostriedkov. 
t-z.t 
Ing. Andre Turčanová 
primát rka mesta 
Prílohy 
l. Overená projektová dokumentácia (l x pre stavebníka a l x pre mesto). 
Na vedomie: 
l. WOONERF, spol. s r.o., IČO 36489450, Volgogradská 13, 080 Ol Prešov 
2. Askolnvest Slowakei s.r.o., 
IČO 48288217, Cesta na Senec 2B, 811 02 Bratislava 
3. Hombach-Baukmarkt SK, spol. s.r.o., IČO 35838949, Galvaniho 9, 811 02 Bratislava 
4. Združenie domových samospráv, 
IČO 31820174, Rovniakova 14, 811 02 Bratislava 
5. ATRIOS Projektmanagement s.r.o., IČO 46429824, Vajnorská lOOA, 831 04 Bratislava 
6. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
7. IL Prešov, spol. s r.o., IČO 36469149, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
8. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 OJ Prešov 
9. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, ICO 36022047, Radničné námestie 8, 
969 55 Banská Štiavnica 
1 
O. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, IČO 31718922, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice 
ll. SPP-distribúcia, a. s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
12. Msú Prešov-OHAM, Jm·ková 24, 080 Ol Prešov 
13. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Prešove-krajský dopravný inšpektorát, IČO 00151866, Pionierska 
33, 
080 05 Prešov 
14. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
15. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
16. MsÚ Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
17. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18,080 06 Prešov 
18. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
19. Krajské 
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, IČO OO 151866, Požiamická l, 080 O l 
Prešov 
20. Okresný 
úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
21. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
22. Východoslovenská vodárenská 
spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
CO/Mesto 
Prešov -stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby 
Park Sekčov-Retaill ", bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov 
Úradný záznam: 
v 1 3. oa. z~~J 
dna .................................................... . 
MESTO PREŠOV 
Me~tský ÚJa 
Peči~~~9~.PIS 
080 Ol PRE š o V 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie stavebného povolenia pre stavbu: "Hobby 
Park Sekčov -Retaill" bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESľ.O PR~`O.ll 
J'P"~~l(ji thi:*ftllJIS 
Hlavná č. 73 
08001 PREŠOV 
-1-


  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)