Oznámenie o začatí stavebného konania: "Prešov, Tarasa Ševčenka 22,24 - Obnova bytového domu".

Oznámenie o začatí stavebného konania

14.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Mesto Prešov 
stavebný úrad 
Hlavná 
č. 73 
Císla: SU/11514/139308/2019-Kč/126 
Vybavuje: Slavomír Kolačkovský, 
e-mail: slavomir.kolackovsky@presov.sk 
li 051/3100531 
Vy v ese ne u no ___ 1.:.-;:.1 .• ....;0~8:..-::Z:..:.1_' ~-· 
Zvesen~ dH<~ -----
080 O l Prešov 
V Prešove: 08.08.2019 
Oznámenie o začatí stavebného konania 
verejnou vyhláškou a pozvanie na ústne pojednávanie 
Dňa 07.05.2019 požiadali vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici 
Tarasa Ševčenka 22-24, Prešov vz. spoločnost' ou SPRA VBYTKOMFORT a.s. 
Prešov, Volgogradská 88, 
080 Ol Prešov v.z o vydanie stavebného povolenia na stavbu: 
"Prešov, 
Tarasa Ševčenka 22,24 -Obnova bytového domu", stavebný objekt SO Ol 
Obnova bytového domu umiestnenú na pozemkoch parc. č. KN-C 3498, k. 
ú. Prešov. 
Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa §117 zákona č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(ďalej v texte len "stavebný zákon") v znení 
jeho noviel, odbor stavebný úrad, príslušný 
uskutočňovať konanie podľa §6 ods. l zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len "správny poriadok") a poverený výkonom 
štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku 
na základe poverenia 
starostkou obce v súlade s 
§61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje na základe podanej 
žiadosti 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou. Pretože stavebnému úradu sú dobre 
známe pomery 
na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej pozemnej stavby, 
upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 a § 85 ods. 2 stavebného zákona 
od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu po predchádzajúcom telefonickom dohovore nahliadnuť do 
podkladov pre rozhodnutie na stavebnom úrade a svoje námietky k navrhovanej stavbe 
uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, inak sa na 
neskoršie podané námietky v zmysle§ 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne. 
Ak sa nechá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca 
písomnú plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 správneho poriadku. 
Verejná vyhláška bude spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle §26 
ods. 2 správneho poriadku po dobu 
15 dní na úradnej tabuli obce alebo spôsobom v mieste 
obvyklom a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli obce Teriakovce. Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
lng.Joz 
\4'fedúci stavebn 
Pozvánka bude doručená: 
l. SPRA VBYTKOMFORT a.s. Prešov, Volgogradská 88, 080 Ol Prešov 
2. OR HaZZ v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
4. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, ámestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. Stavoprojekt, s.r.o., Jarko vá 31, 080 O l Prešov 
CO! 
Mesto Prešov -spoločný stavebný úrad 
Ú radný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: "Prešov, 
Tarasa Ševčenka 22,24 -Obnova bytového domu", Prešov,", stavebný objekt SO Ol 
Obnova bytového domu bola vyvesená na úradnej tabuli 
dňa ............. ~ .. ~: .. ~~: . ..?!~! .................... . 
M
~~'fO pn.,..,:~., 
1 !i.~~.,-., ...é -~'< ... ;;~ ... ~ •.. i -1' 
3 -~..~ ~ "\;-. ·-& ,.-a···"{! •••••• o •••••••• o. o o 
PečUitka:íä3pn'dpis 
080 O l P R E š 0 V 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania stavby: .,Prešov, 
Tarasa Ševčenka 22,24 -Obnova bytového domu, SO Ol -Obnova bytového domu bola 
zvesená z 
úradnej tabule 
dňa ................................................... .. 
MESTO Pr::.,:~ 'YV 
••••••••••••••••••
••• T 1![.~.~-~-~;..a·. -:~: ¬ .••••••••••••••• 
P v·a .ť(ä\a1J0ďt)is 
l PREŠOV 
-1-
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)