Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov".

Stavebné povolenie

14.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        vy~;e:;ene ana ___ 1;...4.:.!.,. --:0::..:8:.:.. . ....:;....:··1_·· __ 
Mesto Prešov 
ZvesenP. dňa--------
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Císlo: SU/9124/2019-Fa V Prešove dňa: 08.08.2019 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 
Ol Prešov (správca) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov bytového 
domu na ulici Bajkalská 17,19, Prešov. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti žiadateľa /stavebníka/-SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88, 
080 
Ol Prešov (správca) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov bytového domu 
na ulici Bajkalská 17, 19 v Prešove /zo dňa 19.11.2018/ o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova 
bytového domu 
Bajkalská 17, 19 Prešov", miesto stavby bytový dom Ul. Bajkalská 17,19 v Prešove, 
súpisné 
číslo 4862 na parcele číslo KN C 9310/348 v katastrálnom území Prešov 
preskúmal podanú 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní podľa § 62 ods. l stavebného 
zákona s dotknutými orgánmi a so známymi 
účastníkmi konania a rozhodol takto : Zmena dokončenej stavby pod označením: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 
Prešov" miesto stavby bytový 
dom na ulici Bajkalská 17, 19, Prešov, súpisné číslo 4862, 
na parcele číslo KN C 9310/348, katastrálne územie Prešov sa podľa § 66 ods. l 
stavebného zákona 
povol'uje. 
Obnova zahŕňa: 
zateplenie obvodového plášťa 
doteplenie obvodového plášťa suterénu 
zateplenie stropov 
l.PP 
sanácia lodžií s výmenou zábradlí 
výstavba nových vstupných zádverí 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky: 
l. Stavebné práce sa budú 
realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou (02/20 19), ktorú 
vypracoval -zodpovedný projektant: Ing. Vladimír Oleár, OLICON plus s.r.o., Vansovej 
12, 080 Ol Prešov overenou v stavebnom konaní, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto 
rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú 
uskutočniť bez predchádzajúceho povolenia 
stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov(§ 35 ods. 1). 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
4. Stavebné práce treba ukončiť do 36 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povim1ý oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle § 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do ukončenia stavebných prác na stavbe podľa§ 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa§ 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí 
byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch 
pričom stavebník 
je povinný dodržať s opatrenia určené vo vyjadrení dotknutého orgánu-Okresného úradu 
Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie /o odpadoch/ pod 
č. OU-PO-OSZP3-
2019/022773-02 zo dňa 24.04.2019. 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
20. Stavebník pri 
uskutočňovaní stavebných úprav je povinný postupovať v súlade s 
osobitnými právnymi predpismi a opatreniami 
určenými vo vyjadrení dotknutého 
orgánu -Okresného úradu Prešov odboru starostlivosti o životné prostredie -orgánu 
ochrany prírody a krajiny pod 
č. OU-PO-OSZP3-2019/022682-02 zo dňa 24.04.2019. 
21. Stavebník pred realizáciou stavby, po 
určení konkrétneho zatepľovacieho systému je 
povinný 
dodržať opatrenie určené v stanovisku Mesta Prešov Odboru hlavného architekta 
mesta 
(č. OHAM/ 2019/8675 zo dňa 31.5.2019) v predmetnej veci-konzultovať výber 
výber konkrétneho farebného 
odtieňa. 
Stavebník je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, revízne správy. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania. 
Odôvodnenie 
Žiadateľ /stavebník/ -SRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov Volgogradská 88, 080 Ol 
Prešov (správca) na základe splnomocnenia /zo dňa 19.11.2018/ vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov bytového domu na ulici Bajkalská 17, 19 v Prešove podal 
dňa 
23.05.2019 na tunajšom stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu 
pod 
označením: "Obnova bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov", miesto stavby-objekt 
bytový dom 
UL Bajkalská 17, 19 v Prešove, súpisné číslo 4862, na parcele číslo 9310/348, 
katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 19.06.2019 pod. č. SÚ/9124/2019-Fa začatie 
stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa osobitných 
predpisov jednotlivo a 
vzhľadom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom účastníkov konania, 
títo boli o 
začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej vyhlášky. 
Podaná 
žiadosť poskytovala stavebnému úradu dostatočný podklad pre posúdenie 
navrhovanej stavby, stavebný úrad v súlade s ustanovením§ 
61 ods. 2 stavebného zákona od 
upustil od miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta Prešov, MsÚ v Prešove 
Odboru hlavného architekta mesta /pod 
č. OHAM/2019/8675 zo dňa 31.5.2019/ v predmetnej veci-opatrenie je zapracované 
v bode 
č. 21, podmienkovej časti rozhodnutia, 
-súhlasné stanovisko 
OR Ha ZZ v Prešove pod č. ORHZ-P02-2019/000495-002 zo dňa 
13.05.2019, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia /zákon o ochrane prírody/ zo 
dňa 
24.04.2019 pod. č. OU-PO-OSZP3-2019/022682-02 v predmetnej veci-opatrenia sú 
zapracované v bode 
č. 20 podmienkovej časti rozhodnutia, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia /zákon o odpadoch/ zo 
dňa 
24.04.2019, pod č. OU-PO-OSZP3-2019/022773-02 v predmetnej veci-opatrenia sú 
zapracované v bode 
č. 15 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v 
uskutočnenom konání preskúmal žiadosť z hl'adísk uvedených v § 62 
ods. l a 2 stavebného zákona a konštatoval, že 
uskutočnením /ani budúcim užívaním/ stavby 
nie sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva 
a oprávnené záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k nehnuteľnosti vlastnícke 
a spoluvlastnícke právo -L V č. 7592. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené 
vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona ako 
aj s ním súvisiacich právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli 
stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe , 
komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, 
predpisov a technických noriem, požiadaviek 
určených dotknutými orgánmi a na vylúčenie 
negatívnych účinkov stavby ajej užívania na životné prostredie ako aj na zabezpečenie 
ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ-SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, 
Volgogradská 88, 080 Ol Prešov (správca) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov 
a nebytových priestorov v bytovom dome na 
Ul. Bajkalská 17, 19 v Prešove /Zápisnica zo 
schôdze-dňa: 19.11.2018 vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici 
Bajkalská 
17, 19 v Prešove, bod 3.9/ spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto 
bolo potrebné 
rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bola v súlade so zákonom NR SR č. 145/1995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove 
dňa 23.05.2019-doklad č. 38/1339/2019. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byt' spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 zákona 
č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 kalendárnych dní na úradnej tabuli 
a zverejnená elektronickej úradnej tabuli Mesta 
Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto 
lehoty 
je dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti 
určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní /správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa oznámenia 
rozhodnutia na správny orgán, ktorý rozhodnutie 
vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, PSČ 080 
Ol. Včas podané odvolanie má podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný 
účinok. Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žalob , po vyčerpaní 
riadnych opravných prostriedkov. 
v ( -. 
Ing. Andrea 
primátor 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia /l x pre stavebníka,! x pre SÚ/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena 
dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov 
a na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk) 
1 4 o(J Jr;-r: 
(). l ) ' 
dňa .................................................................... . 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Bajkalská 17, 19 Prešov" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z 
elektronickej úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk) 
dňa ................................................................... . 
MESTO PRES v 
••••••••••••••••••
••••••••• I.T, • .. .. _.............. • •••••••••••••••• 
• .K.Y ura . 
Peč1a1tk3 ~ P..P p1s 
080 O l p R E Š O V 
-1-
Doručí sa: 
stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Bajkalská 17, 19 
v Prešove v z. SPRA VBYTKOMFORT, a.s. Prešov, Volgogradská 88 080 Ol 
Prešov 
Na vedomie: 
l. projektant: OLICON plus s.r.o., Vansovej 12, 080 Ol Prešov 
080 
O l Prešov 
2. Mesto Prešov, MsÚ Prešov Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby 
3. OR Ha ZZ Prešov, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
4. OÚ Prešov-Odbor starostlivosti o ŽP/ochrana prírody a krajiny, odpady/ Nám. mieru 3, 
080 O l Prešov 
CO/Mesto Prešov-SÚ, pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)