Oznámenie o začatí konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č.1/2019 - úprava 5/2019 ".

Oznámenie o začatí konania

15.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                Vyvese; .. ~ Ciiií'.i----------
MESTO PREŠOV Zvesené nňa ------
Stavebný úrad 
Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Číslo: SU/11290/2019-Fa 
Vybavuje: Ing. Mária Franková, č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.farankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA 
PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa:12.08.2019 
ktorou sa oznamuje o začatie konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením pod 
označením: 
"Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 
112019 -úprava 5/2019 " 
Spoločnosť M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarková 27, 080 Ol Prešov v zastúpení vlastníkov 
bytov a nebytových priestorov bytového domu 
na ulici Mukačevská č. 6 v Prešove 
podala 
dňa 12.07.2019 na stavebnom úrade žiadosť o vydanie povolenia na zmenu stavby 
pred 
dokončením pod označením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. 
Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 112019-úprava 5/2019", miesto stavby bytový dom 
Ul. Mukačevská č. 6 v Prešove, súpisné číslo 4812, na pozemku parc. č. KN C 9204/30, 
katastrálne územie Prešov. 
Mesto 
Prešov príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel v súlade s § 
68 a § 61 
ods.4 stavebného zákona v znení jeho noviel, podľa § 26 odst.l zákona č. 
71/1967Zb. 
o správnom konaní oznamuje začatie konania o povolenie zmeny stavby pred dokončením 
pod označením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. Mukačevská č. 6, 
Prešov, dodatok č. 112019-úprava 5/2019" všetkým účastníkom konania verejnou 
vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a 
žiadosť poskytuje 
· dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, upúšťa v zmysle §61 ods. 2 stavebného zákona od 
miestneho 
zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej zmene stavby pred dokončením 
uplatniť najneskoršie do 7 pracovných dní odo dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej 
tabule mesta, inak sa na neskoršie námietky v zmysle 
§61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko 
v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť svoje námietky účastníci konania. 
Do podkladov na vydanie rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom 
úrade (Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschpdie č. d. 302 v pracovných dňoch /po predchádzajúcej 
dohode 
č. tel. 051/3100535 ). 
Stavebný úrad v súlade s §33 ods .. 2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, 
aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne 
navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje 
začatie konania na povolenie zmeny stavby 
pred dokončením pod označením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. 
Mukačevská č. 6, Prešov, dodatok č. 112019-úprava 5/2019" musí byť vyvesená v súlade 
s ustanovením § 26 ods. 2 zák. č. 71/1976 Zb. o správnom konaní a podľa §61 ods. 4 
stavebného 
zákona po dobu. 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza www.presov.sk. 
Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí konania 
v predmetnej veci. 
Do lehoty sa 
nezapočítava v súlade s § 27 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. o správnom 
konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. 
Ak na koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom 
lehoty najbližší budúci pracovný deň. 
~--
Ing. Jô~f Tuka 
vedúci stavebného úradu 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie konania o povolenie na zmenu stavby 
pred 
dokončením pod označením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. 
Mukačevská č.6, Prešov, dodatok č. 112019-úprava 5/2019", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta Prešov a na elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk.) 
. 4 , (" ( ,.. ·, . 
d
v ), l 
na .................................. . 
MESTO 
Mes• _!.ý 
.............. ·l hi"· ··.-·7~·········· 
p~iji@.tk. . potlp1sv 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie konania o povolenie na zmenu stavby 
pred dokončením pod označením: "Obnova obalových konštrukcií bytového domu Ul. 
Mukačevská č.6, Prešov, dodatok č. 1/2019-úprava 5/2019", bola zvesená z úradnej 
tabule mesta Prešov a elektronickej úradnej tabule mesta Prešov (www.presov.sk.) 
dňa .................................. . 
MESTO P "<'' .. 
Mcst~.:ý .·"" 
............. J.U:n:'JA:,. .1 ......... . 
P Bi ťk -<!-fbäp· s v 
Na vedomie: 
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu 
Ul. Mukačevská 6, v Prešove 
v 
z. M.B.P. Prešov, s.r.o., Jarkova 27, 080 Ol Prešov 
2. projektant: RoboKo, s.r.o., Hroncova č. l, 040 Ol Košice 
3. Mesto Prešov, MsÚ Prešov, 
Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby 
4. OR HaZZ, Požiarnická č. l, 080 Ol Prešov 
5. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných 
zložiek 
ŽP (ochrana prírody a krajiny, odpady), Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
6. MsÚ Prešov-stavebný úrad 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)