Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 Prešov".

Stavebné povolenie

15.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Vyvesené dňa ______ _ 
Mesto Prešov 
ZvesenP. dňa ____ _ 
Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol 
Číslo: SU/1014112019-Fa V Prešove dňa: 12.08.2019 
Vec 
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol 
Prešov (správca BD) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových 
priestorov v bytovom dome ulici Sibírska 7,9 v Prešove. 
Stavebné povolenie 
(VEREJNÁ VYHLÁŠKA) 
Mesto Prešov stavebný úrad podľa § 117ods.l zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení jeho noviel na základe podanej 
žiadosti žiadateľa /stavebníka l-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
(správca BD) 
na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
v bytovom dome 
na ulici Sibírska 7, 9 v Prešove /uznesenie č. l -zápisnica zo schôdze 
vlastníkov bytov v bytovom dome 
na ul. Sibírska 7, 9 Prešov, konanej dňa 25.5.2019/ o 
vydanie stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu Sibírska 
7-9 Prešov", miesto stavby-bytový dom 
na ulici Sibírska vchod č. 7, 9, Prešov, súpisné 
číslo 6943, na pozemku parcelné č. KN C 14302/174, katastrálne územie Prešov 
preskúmal podanú 
žiadosť stavebníka v stavebnom konaní 
podľa § 62 ods. l stavebného 
zákona s dotknutými orgánmi a 
so známymi účastníkmi konania a rozhodol takto: 
Zmena 
dokončenej stavby pod označením : "Obnova bytového domu Sibírska 7-9 
Prešov", miesto stavby-bytový dom 
na ulici Sibírska vchod č. 7, 9, Prešov, súpisné číslo 
6943, na pozemku parcelné č. KN C 14302/174, katastrálne územie Prešov pre 
stavebníka Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 
Ol Prešov (správca BD) na 
základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v bytovom dome na 
ulici Sibírska č. 7, 9 v Prešove (zo dňa 29.5.2019) sa podľa§ 66 stavebného zákona 
Členenie stavby 
na stavebné objekty 
SO Ol: Zateplenie-Severná fasáda 
SO 02: Zateplenie -Východná fasáda 
SO 03: Zateplenie -Južná fasáda 
SO 04: Zateplenie -Západná fasáda 
SO 05: Zateplenie stropov l. n. p. povol'uje. 
SO 06: Výmena okien a dverí v l. n. p. 
SO 07: Obnova strešného plášt'a 
SO 08: Sanácia lodžií 
SO 09: Obnova podlahy v priestoroch schodiska 
SO 10: Povrchové úpravy stien a stropov v priestoroch schodiska 
SO ll: Odkvapový chodník 
Pre uskutočnenie stavebných prác stavebný úrad určuje tieto podmienky : 
l. Stavebné práce sa budú realizovať v súlade s projektovou dokumentáciou (September 
20 19), ktorú vypracoval -zodpovedný projektant: Ing. Tomáš Fabišík -PROPLANING 
s.r.o. Protifašistických bojovníkov 3, 080 Ol Prešov overenou v stavebnom konaní, ktorá 
je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia, prípadné zmeny sa nesmú uskutočniť bez 
predchádzajúceho povolenia stavebného úradu. 
2. Stavebník je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody 
a krajiny, v znení neskorších predpisov 
(§ 35 ods. l) a dodržať opatrenia dotknutého 
orgánu 
určené vo vyjadrení Okresného úradu v Prešove odboru starostlivosti o ŽP 
oddelenia ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia /pod č. OU-PO
OSP3-2018/042907-04 
zo dňa 13.11.2018/ v predmetnej veci. 
3. Počas stavebných prác sa musia dodržať všeobecné technické požiadavky na 
uskutočňovanie stavby v zmysle stavebného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 532/2002 Z. 
z., bezpečnostné predpisy, slovenské technické normy a návody stavebných výrobkov na 
spôsob ich použitia. 
4. Stavebné práce treba ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia výstavby. 
5. Zhotoviteľ stavby bude určení výberovým konaním. Po ukončení výberového konania je 
stavebník najneskôr do 15 dní povinný oznámiť stavebnému úradu meno a adresu 
zhotoviteľa stavby v zmysle § 62 ods. l písm. d) stavebného zákona. 
6. Stavebník je povinný stavebnému úradu písomne oznámiť začatie stavebných prác 
v zmysle 
§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona. 
7. Vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci, ktorého činnosť zabezpečí 
zhotoviteľ stavby. 
8. Stavebný denník vedie stavbyvedúci alebo stavebník od prvého dňa prípravných prác až 
do 
ukončenia stavebných prác na stavbe podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona. 
9. Na uskutočňovanie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa osobitných 
predpisov vhodný 
na použitie v stavbe na zamýšľaný účel podľa § 43f stavebného zákona. 
l 
O. Stavebnými prácami sú aj montážne práce, ktoré musí vykonávať fyzická osoba, ktorá má 
požadovanú odbornú kvalifikáciu a zdravotnú 
spôsobilosť podľa § 43g stavebného 
zákona. 
ll. Stavebník je povinný na viditeľnom mieste označiť stavbu štítkom "Stavba povolená". Na 
štítku musí byť uvedené, ktorý orgán, kedy a pod akým číslom stavbu povolil. 
12. Po skončení stavebných prác bude okolie stavby dané do pôvodného stavu, za čo 
zodpovedá stavebník. 
13. Stavebník je povinný dbať na to, aby pri uskutočňovaní stavebných prác nedošlo 
k spôsobeniu škôd na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku. V opačnom prípade je povinný 
tieto škody 
nahradiť. 
14. Okolie stavby nesmie byť stavebnou činnosťou a jej dôsledkami nadmerne obťažované 
a zároveň ani neprimerane obmedzované bežné užívanie bytov. 
15. Odpad, ktorý vznikne stavebnými prácami počas realizácie stavebných úprav na stavbe je 
stavebník povinný likvidovať v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 
a v zmysle všeobecného záväzného nariadenia Mesta Prešov o odpadoch a v súlade 
s opatreniami 
určenými vo vyjadrení dotknutého orgánu-Okresného úradu Prešov odboru 
starostlivosti o životné prostredie -oddelenia ochrany prírody a vypraných zložiek 
životného prostredia (odpady) pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/042908-02/0H zo dňa 
15.11.2018. 
16. Zmenu v projektovej dokumentácií môže stavebný úrad povoliť podľa § 68 stavebného 
zákona, len v odôvodnenom prípade pred prevedením a to na 
žiadosť stavebníka. 
17. Ak sa so stavebnými prácami do dvoch rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti 
rozhodnutia 
nezačne, toto stráca platnosť podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona. 
18. So stavebnými prácami sa nesmie začať, pokiaľ rozhodnutie nenadobudne právnu moc 
v zmysle§ 52 zákona 
č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). 
19. Stavebník je povinný požiadať o povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií, 
resp. na osobitné užívanie /záberu/ verejného priestranstva na umiestnenie stavebného 
zariadenia 
l lešenia, veľkoobjemového kontajnera, skládky materiálu, eko WC, stavebnej 
techniky/ Mesto 
Prešov-MsÚ Prešov príslušný odbor. 
Stavebník 
je povinný písomne požiadať stavebný úrad po ukončení stavebných prác na 
stavbe o vydanie 
kolaudačného rozhodnutia podľa § 79 stavebného zákona. 
Stavebník 
je povinný ku kolaudácií stavebných prác na stavbe doložiť atesty a certifikáty 
všetkých výrobkov a materiálov použitých na stavbe, doklady o 
bezpečnej prevádzke el. 
rozvodov a zariadení ak boli 
uskutočnené v rámci obnovy bytového domu. 
V stavebnom konaní neboli vznesené námietky zo strany účastníkov konania ani so strany 
dotknutých orgánov. 
Odôvodnenie 
Žiadatel' /stavebník/-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov (správca BD) 
na základe splnomocnenia (zo 
dňa 29.5.2019) vlastníkmi bytov a nebytových priestorov 
bytového domu na ulici Sibírska 7, 9, 
Prešov podalo dňa 20.06.2019 na tunajšom stavebnom 
úrade 
žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod označením: "Obnova bytového 
domu Sibírska 7-9 
Prešov", bytový dom na ulici Sibírska vchod č.7, 9 v Prešove, súpisné 
číslo 6943, na parcele číslo 14302/174, katastrálne územie Prešov. 
Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie . 
Tunajší stavebný úrad oznámil listom zo 
dňa 03.07.2019 pod. č. SÚ/10141/2019-Fa 
začatie stavebného konania dotknutým orgánom, ktoré chránia verejné záujmy podľa 
osobitných predpisov jednotlivo a vzhl'adom na to, že ide o stavbu s veľkým počtom 
účastníkov konania, títo boli o začatí stavebného konania upovedomení formou verejnej 
vyhlášky. 
Podaná žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie žiadosti, stavebný 
úrad upustil v súlade s 
§61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a od ústneho 
pojednávania. 
V dokladovej časti stavebník doložil: 
-súhlasné stanovisko Mesta 
Prešov MsÚ v Prešove Odboru hlavného architekta mesta zo 
dňa 17.10.2018 pod č.OHAM/14275/2018, 151537/2018, 
-súhlasné stanovisko Okresného 
riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove /pod 
č. ORHZ-P02-20 18/000245-002 zo dňa 09.11.2018/, 
-vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. 
ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia zo 
dňa 13.11.2018 pod. č. OU
PO-OSZP3-2018/042907-04-
opatrenia zapracované v bode č. 2 podmienkovej časti 
rozhodnutia, 
-vyjadrenie 
OÚ Prešov odboru starostlivosti o ŽP odd. ochrany prírody a vybraných zložiek 
(odpady) pod 
č. OU-PO-OSZP3-2018/042908-02/0H zo dňa 15.11.2018-opatrenia 
zapracované v bode 
č. 15 podmienkovej časti rozhodnutia. 
Stavebný úrad v uskutočnenom konaní preskúmal žiadosť z hľadísk uvedených v§ 62 ods. 
l a 2 stavebného zákona a konštatoval, 
že uskutočnením l ani budúcim užívaním l stavby nie 
sú ohrozené záujmy 
spoločnosti ani neprimerane obmedzené či ohrozené práva a oprávnené 
záujmy 
účastníkov konania. Stavebníci majú k bytom v bytovom dome vlastnícke právo - L V 
č. 12567. Dokumentácia stavby spÍňa požiadavky určené vyhláškou MŽP SR č. 4531200 Z. 
z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona ako aj s ním súvisiacich 
právnych predpisov. Podmienky rozhodnutia boli stanovené najmä za 
účelom zabezpečenia 
ochrany záujmov spoločnosti pri výstavbe, komplexnosti výstavby, dodržania všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu, predpisov a technických noriem, požiadaviek 
určených 
dotknutými orgánmi a na vylúčenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné 
prostredie ako 
aj na zabezpečenie ochrany zdravia a osôb. 
Stavebný úrad takto dospel k záveru, že 
žiadateľ-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 
080 Ol Prešov (správca BD) na základe splnomocnenia (zápisnica zo schôdze vlastníkov 
bytov bytového domu na 
Ul. Sibírska 7, 9, Prešov konanej dňa 29.5.2019, uznesenie č.l) 
vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Sibírska 7, 9, v Prešove 
spÍňa všetky podmienky pre vydanie rozhodnutia a preto bolo potrebné rozhodnút' tak, ako je 
uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Žiadosť o stavebné povolenie bóla v súlade so zákonom NR SR č. 14511995 Zb. 
o správnych poplatkoch v znení príslušných noviel spoplatnená podľa položky č. 60 písmena 
c) sumou 
vo výške 100,00 €. Správny poplatok žiadateľ uhradil v pokladni Mestského úradu 
v 
Prešove 
dňa 20.06.2019-doklad č. 471119612019. 
Poučenie 
V súlade s § 69 ods. 2 stavebného zákona bude toto rozhodnutie oznámené verejnou 
vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa 
doručuje toto rozhodnutie musí byť spolu 
s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 
26 ods. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o správnom konaní (správny poriadok) po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na 
elektronickej úradnej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný 
deň tejto lehoty je 
dňom doručenia rozhodnutia. Do lehoty sa nezapočítava v súlade s §27 ods.2 zákona č. 
7111967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej 
začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu. 
Podľa § 54zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní l správny poriadok/ proti tomuto 
rozhodnutiu možno 
podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na 
správny orgán, ktorý rozhodnutie vydal-Mesto Prešov, Hlavná 73, 
PSČ 080 Ol. Včas podané 
odvolanie má 
podľa ustanovenia § 55 ods. l správneho poriadku odkladný účinok. 
Rozhodnutie je preskúmateľné súdom na základe správnej žaloby, po vyčerpaní riadnych 
opravných prostriedkov. 
Prílohy 
Overená projektová dokumentácia l l x pre stavebníka, l x pre mesto/ 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie -zmena dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Sibírska 7-9 Prešov" bola vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a na 
elektronickej úradnej tabuli mesta 
Prešov (www.presov.sk) 
' r 
dňa .................................................................... . 
..................... .:: ... r.:.!'~ .... ;; .. _ ........................ . 
0 
e§TäJJt~č 
7
~ d~s 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje rozhodnutie-zmena dokončenej stavby: "Obnova 
bytového domu Sibírska 7-9 Prešov" bola zvesená z úradnej tabule mesta Prešov a z 
elektronickej úradnej tabule mesta 
Prešov (www.presov.sk) 
dňa ................................................................... . 
MESTO P ,...,v3V Mes 
'· · . 
.. . . ~ .. a 
............................ •I•! ,,~,ú "~·-,· "J " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " 
080Pe
i~t~a i cpo,dpis 
Doručí sa: 
stavebník: Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na ulici Sibírska 7, 9 
v Prešove v 
z. Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
Na vedomie: 
l. projektant: Ing. Tomáš Fabišík-PROPLANING s.r.o., Protifašistických bojovníkov 3, 
080 Ol Prešov 
2. Mesto Prešov, MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja, architektúry a výstavby 
3. OR Ha ZZ Prešov, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
4. OÚ Prešov-Odbor starostlivosti o ŽP/ochrana prírody a krajiny, odpady/ Nám. mieru 3, 
080 O l Prešov 
CO/Mesto Prešov-SÚ, pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)