Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov- Ul. Jána Pavla ".

Oznámenie o začatí konania

16.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73 
Císlo: SU/1153112019-Sf/201 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
6 
v~vt:~en~ ana _______ _ 
Zvesené rlň:t -----------
080 Ol Prešov 
V Prešove dňa: 13.08.2019 
Oznámenie o začatí konania o 
dodatočnom povolení terénnych úprav 
a nariadenie ústneho pojednávania 
( verejná vyhláška ) 
Dňa 08.07.2019 podala spoločnosť MS-BAU Development a.s., Budovatel'ská 48, 08001 
Prešov 
na stavebný úrad žiadosť o dodatočné povolenie terénnych úprav: "Hrubé terénne 
úpravy 
Prešov-Ul. Jána Pavla "na pozemku KN-C 6558/2, KN-C 6558/3, KN-C 6558/4, 
KN-C (5558/5, KN-C 6558/6, KN-C 6558/7, KN-C 6558/8, KN-C 6558/9, KN-C 6558110, 
KN-C 6558/11, KN-C 6558/12, KN-C 6558/15 katastrálne územie Prešov. 
Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle ustanovenia§ 117 zákona č. 50/1976 
Zb. o Ú_?:emnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 88a) oznamuje prejednanie žiadosti 
o dodatočné povolenie stavby. 
Súčasne stavebný úrad · nariaďuje na základe § 21 ods. l zákona č. 7111967 Z.b. 
o správnom konaní 
o predloženom návrhu ústne pojednávanie na deň: 
09.09.2019 o 09.00 hod. 
So stretimtím na Mestskom úrade v Prešove, ul. Jarkovač. 26, v zasadacej miestnosti 
na l.poschodií, miestnost' č. 217 . 
.. 
Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho 
pojedn~vania (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom SÚ) na 
Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, 
Ul. Jarková 26 (č.dv. 
306). 
Mesto Prešov, stavebný úrad v súlade s § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom 
konaní {správny poriadok) 
umožňuje účastníkom konania, aby sa pred vydaním rozhodnutia 
mohli 
vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Stavebný úrad 
upozorňuje účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky 
a stanoviská môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. 
Ak upqvedomený správny orgán alebo 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje 
stanovisko k navrhovanej stavbe, má zato, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou 
súhlas( Ak sa dá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú m<?c v zmysle § 17 ods. 3 správneho poriadku. 
Mt~STO .. O ~---
STAVEBNÝ Ú D 
Hlavná 73, ?.Rn ' _:...~ 
1 
~ \! 
Ing. ~efTuka 
vedúci stavebného úradu 
2 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje prejednanie žiadosti o dodatočnom: povolení 
terénnych úprav, musí 
byť vyvesená v súlade s ustanovením§ 26 odst. 2) zák. č. 711,1967 Zb. 
o správnom konaní po dobu 15 dní na úradnej tabuli mesta Prešov a zverejnená na internete 
-elektronickej tabuli mesta Prešov (www.presov.sk). Posledný deň tejto lehoty je dňom 
doručenia oznámenia. 
Úradný záznam 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje prejednanie žiadosti o 
dodatočné povolenie terénnych 
úprav: 
"Hrubé terém1e úpravy Prešov-Ul. Jána Pavla" bola vyvesená na úradnej t~buly 
Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www. presov.sk) 
Dňa ...................... : .............. . 
l v 
••••••••••••••••••••••••• •.• •• ~ o o ••••• o •••• o • 
P~čiatka á -podpis 
flT' Ol · ~-.,0 V 
Úradný záznam Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje prejednanie žiadosti o dodatočnom 
povolení terénnych úprav: "Hrubé terénne úpravy Prešov-Ul. Jána Pavla" bola zvesená z 
úradnej tabule Mesta 
Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
( 'NWW. presov.sk ) 
Dňa ...................................... . 
Pečiatka a podpis 
Vybavuje: nJDr. Štefko e-mail: miroslav.stefko@presov.sk ~ 051/3100533 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)