Oznámenie mesta Prešov: "Autoservis s príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen".

Oznámenie mesta Prešov

20.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
V
éd•2O.08.ZWJMESTO PREŠOV yvesen na _ 
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor územného rozvoja, architektúry aZ Ý rt B5 Referát územného rozvoja a architektúry mesta 
Jarková24
08001Prešov
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Vášlistčíslo!zodňaNašečíslo
OU
-
PO
-
OSZP3-2019/039917-02/ZMOÚR,AaV/11951/2019
139757
/
2019Vybavuje!Iínka
Ing.arch
.J.Medvecký-Heretik
~051/3100271Prešov
19
.
08.2019
?N[\[TihZJMVPrešove,Odborúzemnéhorozvoja,architektúryavýstavbymestaPrešovvsúlades
§22zákonaČ.24/2006Z.z.oposudzovanívplyvovnaživotnéprostredieaozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisovoznamuje verejnosti, žeOkresnýúradPrešov,odbor
starostlivostioživotněprostredie,oddelenieochranyprírodyavybranýchzložiekživotnéhoprostredia
akopríslušnýorgánštátnejsprávypodl'a§5ods.1zákonaČ.525/2003Z.z.oštátnejsprávestarostlivosti
oživotnéprostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisova§3ods.1
písm
oe)zákonaČ.180/2013Z.Z.oorganizáciimiestnejštátnejsprávyaozmeneadoplneníniektorých
zákonov,§3písmok)a§56písmob)zákona,podl'a§18ods.3zákonaČ.71/1967Zb.osprávnom
konaní(správnyporiadok)vzneníneskoršíchpredpisovzačalsprávnekonanievoveciposudzovania
predpokladanýchvplyvovnaživotnéprostrediezámerunavrhovanejčinnosti
Autoservis S príslušenstvom pre stavebné stroje KUHN-Baumaschinen 
Navrhovatel'omzámerujeKUHN-ImmobilienSlovakias.r.o.,Dial'ničnácesta16A,90301Senec,
zastúpenýIng.IvetouDzurňákovou,08252Kokošovce.
FVRN[\WNWRNWJ^ZQX^JWNSjRWWX[\RSN^TJ\J[\ZRXKLN;JWR[TJYZRBZNmX^NWJYXbNVTXLQ
WJLQeMbJShLRLQ[J^VRN[\WNSjJ[\RIe\]ZNLTe)
8XMXT]VNW\eLRNYZNbR[\#X^JLRNTXWJWRNVJnN^NZNSWX[\#WJQURJMW]\#WJAMKXZNhbNVWfQXZXb^XSJ'
JZLQR\NT\hZaJ^i[\J^Ka'CNONZe\NhbNVWfQXZXb^XSJJJZLQR\NT\hZaVN[\J'=JZTX^e-/'BZNmX^'<<<)YX[LQ)
^YZJLX^WiLQMlXLQXM3)++QXM)MX,0)++QXM)
F^NMNWfXbWeVNWRNXbeVNZNWJ^ZQX^JWNSjRWWX[\RSNb^NZNSWNWfWJ_NKX^NSJMZN[N5
Q\\Y[
5
**___
)
NW^RZXYXZ\JU
)
[T*[T*NRJ*MN\JRU*J]\X[NZ^
R
[
(
[
(
YZ
R
[
U
][NW[\^XV(YZN
(
[\J^NKWN
(
[\ZXSN(T]QW(KJ]VJ[LQRWNW
GNZNSWX[\
#VJnN[^XSNYg[XVWf[\JWX^R[TXTbeVNZ]WJ^ZQX^JWNSjRWWX[\RMXZ]jR\#WJJMZN[]5
ATZN[WihZJMBZNmX^'XMKXZ[\JZX[\UR^X[\RXnR^X\WfYZX[\ZNMRN'XMMNUNWRNXLQZJWaYZgZXMaJ^aKZJWiLQ
bUXn
R
NTnR^X\WfQXYZX[\ZNMRJ'@eVN[\RNVRNZ].'+3++,BZNmX^'JUNKX?N[\[TihZJMBZNmX^'AMKXZ
hbNVWfQXZXb^XSJ'JZLQR\NT\hZaJ^i[\J^Ka';UJ^We2.'+3++,BZNmX^J\Xdo 21 dní od zverejnenia. 
MESTO PBEAov Mestský úrad v prelove 
ODlOft IUElIÉIIORDZVO.IA, Allaurunm A mm 080 01 Preiov m 
Mes
t
skýúradvPrešoveIHlavná73108001PrešovITel.:+421(51)3100111IFax.:+421(51)77336651E-mail:mesto.radnica@presov.skIwww.presov.sk

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)