Stavebné povolenie: "ZS a RR bod Prešov, Budovatel'ská pekárne Penam PO_BUD".

Stavebné povolenie

20.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2O.08.zinMESTOPREŠOVVyvesenédňa~_-----
'Zvcsenpdň~_
Hl
a
vn
ául.č.73,PrešovCEl+3++,
lh]VY
5Ee*21++*,/++//*-+,4(@UHC\OqY`ONoK5,.)+3)-+,4
Oz
n
á
m
e
niestavebnéhopovoleniaprestavbu:
"
ZSaRRbodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD1"
podl'a§69ods.2zákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnom
por
i
adku(stavebnýzákon)
`
O
\
OT
XY_`bRVfqUY_
Stavebnépovolenie
M
es
t
oPrešov,akovecneamiestnepríslušnýstavebnýúradpodl'a§117zákonač.
50
/
1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku(ďalejvtextelen"stavebný
zákon
"
)vzneníneskoršíchpredpisovnazákladežiadosti,ktorúpodalSlovakTelekoma.s.,
Bajkalská28,81762Bratislavav.zO.S.V.O.comp,a.s.,IČO36460141,Strojnícka18,080
06Prešov(ďalejvtextelen"stavebník")ovydaniestavebnéhopovolenianastavbu:"ZSa
R
RbodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD"dňa23.04.2019,prerokoval
podanúžiadosťstavebníkavspojenomúzemnomkonaníoumiestnenístavbysostavebným
konanímpodl'a§39aods.4a§61ods.1stavebnéhozákonaapoposúdeníapreskúmaní
žiadostiostavebnépovoleniepodl'a§37a§62,§63,§66stavebnéhozákonaa§1Ovyhlášky
č
.453/2000Z.z.,ktorousavykonávajúniektoréustanoveniastavebnéhozákona
Z
Y
`
Y
V#
_TO]^K`L_
"
ZSaRRbodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD",
ktorámábyťumiestnenáavyhotovenánastrechebudovyŠarišskýchpekárníacukrárnía.s.,
sosúp.č.3629nachádzajúcejsanapozemkuparc.č.KN-C6187/3,k.ú.Prešov.
=NOY`k]^K`L_^OVOUYW_XSUKmXOT]^K`Lb)
C
YZS
]]^K`Lb5
C\YT
O
U^\SOqS`k]^K`L_cfUVKNoY`OT]^KXSMO]ZYVYmXY]^SEVY`KUFOVOUYWK)])XKL_NY`OpCK8
$C
:
A6@%7_NY`K^OV#]UfC\OqY`)emOVYWZ\YTOU^_TO`k]^K`LKXY`gRY]S^O(_]ZYTOXf]
SXq^KVfMSY_^OMRXYViQSO?F:)IfWO\YWTO_WSO]^XSr`qO^UbKX^gXb1WXKNXKT`bqqS_mK]r
L_NY
`b^KU'KLb`YLVK]^S`bsK\Y`KXSKXOLYVSZ\OUfsUb)HWKaSWfVXOTUYXPSQ_\fMSS]K_`Ks_TO]
N`YW
K-'1W[_KN\YLKXNY`k\XSKX^gXKWSNY]OU^Y\K'U`iVS\OcO\`OZ\S`kZYm^O]^K^SUb
UYX
q
^
\
_
U
MSOZ\OKX^gXb)HWKaSWfVXOTUYXPSQ_\fMSS]KNYTONXOT[_KN\YLKXNY`OTKX^gXb
XKZ\YT
O
U^_TjKX^gXXOUfLVOZ\O;E@4++&?F:,3++&G@FE&?F:-1++KNYN\_ROT
,


q
u
a
d
roba
nd
ovejanténykáblepreLTE800+LTE1800+UMTS+LTE2600.Technológia
vprevedeníindoorsaumiestnidonovéhotechnologickéhokontajneratak,abykoaxiálne
napájačeboličonajkratšievzávislostiodfrekvencie.ZákladňovástanicaLTEbudepozostávat'
zdvochčastí.MU(MainunitDUG)aRRU(Remoteradiounit-rádiováčast').MUsa
na
i
nšta
lu
jedoRBS6102.3ksRRUsanainštalujúnaocel'ovékonštrukciepodanténamido
jedn
o
t
l
ivý
chsektorov(3sektory-3xRRU)vobslužnejvýškepreLTE800.RRUsMUbudú
spo
j
enépomocouoptickýchkáblov.RRUbudúnapájanézostojanausmerňovačovpomocou
jed
n
é
h
odvojžilovéhotienenéhokáblanakaždúRRU..Tienenienapájacíchkáblovjepotrebné
pripoj
i
t
'naspoločnýzemniacibod.PretechnológiuLTEmóžubyťvmaximálnejkonfigurácii
použ
i
tévšetkyfrekvenčnépásma800MHz,900MHz,1800MHz,2100MHz,2600MHz,na
k
t
orýchmóžufungovat'mobilnésieteGSM,UMTS(3GIHSPA),LTEpridelenéoperátorovi
S
l
ovakTelekoma.s.TelekomunikačnýmúradomSR.
Techno
l
ogickézariadenia/obsahriešenia:
Prezabezpečeniepripojenianajestvujúcuprenosovúoptickúsiet'SlovakTelekom,a.s.bude
slúžit'novovybudovanáoptickáprípojka.
Techno
l
ogickézariadenia/obsahriešenia:
@KaSWfVXKUYXPSQ_\fMSKZ\OUKLSXO^b5
Eb]^OWCYmO^FbZ>YXPSQ_\fMSKCYcXfWUK
UKLSXO
^
_
;E@4++,D7E1-+,/&/&/
?
F:3++,D7E1-+,/&/&/
?F:,3++D7E1-+,/&/&/
G@FE,D7E1-+,-&-&-
?F:-1
++D7E1-+,-&-&-
G]WO\oY`Km
,9CE/3*-4++.a9CD/3H*-4++v
7K^g\SO
-]K
N
bCYxO\EKPO,-H,4+u$/U]%',4+6R`]U\SXS
_
]WO\oY`KmY`
TBD**-budeurčenéneskčrvrealizačnej(implementačnej)špecifikácii.Vyžadujesasvetlá
horizontálnavzdialenosťnavzájommedzianténami100cm,vertikálna50cm..Teláanténv
prib
l
ižnerovnakýchsmerochbymalibyťvjednejrovine(čistývyžarovacíuhol+/-90°=180°).
Antén
yumiestniť,čonajvyššie,vrchnéhranyanténvjednejúrovni.Ichumiestneniekonzultovať
sozadávatel'om!v
Starto
v
aciakonfiguráciaprekabinety:
SystemPočetTypkabinetuKonfiguráciaPoznámka
UMTSDUWdoRBS2+2+2Exp.kitUMTS
1
6201
LTE1800
DUSdoRBS2+2+2-
620
1
U
smerňov
1DPS48/29002xDPR
ač48V/2900W
Batérie
2sadyPowerSafe12VI90F(4ks),190vskriniusmerňovačov
Ah
arovaciaonIIuraciapreanteny:
CellnaAziEl.Mech.AntennatypePcsREASCPoznámka
me
mtilttiltT
P02BU
40
°TBD*TBD**7422151YESYESreuse
Dl
*
P02BU
155
°TBD*TBD**7422151YESYESreuse
D2
*
P02BU270°TBD*TBD**7422151YESYESreuse
D3
*E^^)Uf
2


P05BU
40°TBD*TBD*~'80010621v021YESRR20moptika
Dl
*US
P05BU1550 TBD':'TBD**80010621v021YESRR20moptika
D2-s-US
P05BU270°TBD*TBD**80010621v021YESRR20moptika
D3
*US
Vyž
adu
j
esasvetláhorizontálnavzdialenosťnavzájommedzianténami100cm,vertikálna50cm..
T
e
l
áanténvpribližnerovnakýchsmerochbymalíbyťvjednejrovine(čistývyžarovacíuhol+/-
90°=180°).Antényumiestniťčonajvyššie,vrchnéhranyanténvjednejúrovni.Ichumiestnenie
konzu
l
tovat
'sozadávatel'om!
-Ant.napájač:
PrenapájačGSM,UMrSpoužit'typkábla,ktorýzabezpečímax.útlm2dBvrátanejumper
káblov
.Jumperkáblepoužit'čonajkratšie(UMrS1m,GSMmax.2m).
PreUMTS:NaprepojenieRRUsanténoupoužiťjumpersmax.dížkou2m.Prihorizontálnom
v
e
d
e
níoptickýchkáblovpostrechebudovypoužit'zakrytýkáblovýrošt.
Pr
eLTE1dE.
M'.vUMI'Sli'dl'bl'kykáblOkáb11')apajacvoit poatauvratene}umperovumperemax.m:
DÍžkado18-26-32-39m(45mpreNad39(45)mnapájača17m25m31mstožiar)
Typkábla1/2"7/8"11;4"15/8"Konzultovat'so
zadávatel'om
FOMRXYVYQSMUkTOWYsXg`k]^K`L__cVKHDE\YcNOVSrNYXK]VON_TjMSMR^OMRXYVYQSMUkMR
MOVUY`5
T
E
CHNO
L
Ó
G
I
AZÁKLADŇOVEJSTANICE
Technologick
ýjemožnévýstavbuzákladňovejstanicerozdelit'donasledujúcich
technolog
i
ckýc
hcelkov:
1
.Etapa-realizáciapodl'aštartovacejkonfiguráciespredprípravounamaximálnu
konfiguráciu
•technológia:
-osadenietechnologickéhokontajneranastrechu
-osadenieocel'ovýchkonštrukciínosičovanténnatechnologickýkontajner
osadenietechnologickejskrineprenapájacízdrojDPS48/2900B
(3
x
DPR48V2900W)
-inštaláciatechnologickejskrinedovnútoméhoprostredia-RBS6201UMTS,v
technologickejmiestnosti
-inštaláciaDUSexp.HybridkitLTE2600doRBS6201UMTS
osadenieanténpracujúcichvpasme21OOMHza2600MHz
osadenieRRUSpreLTE2600prianténach
inštaláciaoptickejprípojky
2
.Etapa-doplnenietechnológiepodl'amaximálnejkonfigurácie
•technológia:
-inštaláciaRBS6201GSM900
-inštaláciaRBS6201LTE800
-inštaláciaRBS6201LTE1800
•osadenieanténpracujúcichvpásme900MHz,800MHza1800MHz
•osadenieRRUSpreLTE800,LTGE1800prianténach
Te
c
hn
ol
ó
g
iazákladňovejstanice
1.Etapa-Technológiazákladňovejstanice
Pr
v
áetapabudepozostávat'zvýstavbytrochsektorovpretechnológiupracujúcuvpásme
U
MT
S2100t.j.P02BUDl,P02BUD2aP02BUD3,LTE2600t.j.P05BUD1,P05BUD2
aP05BUD3.PretechnológiuUMTSbudúosadenéantényKathrein742215pracujúcimiv
pásme2100MHzvpočtejednaanténanasektor.PretechnológiuLTE2600budúosadené
3


antényKathrein80010621v02pracujúcimivpásme2600MHzvpočtejednaanténana
sektor.ZákladňovástanicaLTEbudepozostávaťzdvochčastí.MU(MainunitDUG)aRRU
(Remoteradiounit-rádiováčasť).MUsanainštalujedoRBS6201.3ksRRUsanainštalujúna
ocel'ovékonštrukciepodanténamidojednotlivýchsektorov(3sektory-3xRRU)vobslužnej
výškepreLTE2600.RRUsMUbudúspojenépomocouoptickýchkáblov.RRUbudúnapájané
zostojanausmerňovačovpomocoujednéhodvojžilovéhotienenéhokáblanakaždú
RRUVprvejetapebudenovopostavenýuzolVRSobsahovaťnasledujúcutechnológiu:
TechnológiaRBS6201prepásmo2100MHz-jetoindoor-ovázákladňovástanica.Používa
sapreriešeniasmax.6dvojitýmivysielaco-prijímajúcimijednotkami(dTRU).Všetkysúčasti
kabinetusúdostupnézprednejčastiasújednoduchovymenitel'né.ZákladňovéstaniceRBS
6201jemožnéukladaťvedl'asebaakustene.Základňovástanicabudenapájaná
jednosmernýmnapatím-48Vzexternéhozdrojaumiestnenéhovedl'a,ktorýbudezálohovaný
sústavouzáložnýchbateriekumiestnenýchvsamostatnestojacomstojane.
TechnicképarametreRBS6201-základňovástanica
Frekvenčnépásmo2100MHz(UMTS)
Početvysielačov/prijímačov1-12(6dTRU)
Početsektorov1-3
Rozmery(šírkaxhÍbkaxvýška)600x400x1850mm
Výkondoanténnehonapájačamax.45,5dBm
Citlivosť-110dBmNapájanie(volitel'né)nom.l20-250VAC,
50
/
60Hz(90-275VAC,45/65Hz)
nom.-48VDC(-39Važ-72V)
nom
.+24VDC(+20až+29V)
Relatívnavlhkosť5-85%
Prevádzkováteplota+5°C-+40°C
TechnológiaLTE-ZákladňovástanicaLTEbudepozostávaťzdvochčastí.MU(Mainunit
DUS)aRRU(Remoteradiounit-rádiováčasť).MUsanainštalujevtechnologickom
kontajneridoRBS6201.3ksRRUsanainštalujúnaocel'ovékonštrukciepodanténamido
jednotlivýchsektorov(3sektory-3xRRU)vobslužnejvýškepreLTE800.RRUsMUbudú
spojenépomocouoptickýchkáblov.RRUbudúnapájanézostojanausmerňovačovpomocou
jednéhodvojžilovéhotienenéhokáblanakaždúRRU.Pripojeniebudecezistič32Aprekaždú
RRU.Tienenienapájacíchkáblovjepotrebnépripojiťnazemniacibodvmiestnosti(
kontajneri).
2.Etapa-Technológiazákladňovejstanice
Druhaetapabudepozostávaťzvýstavbytrochsektorovpretechnológiupracujúcuvpásme
GSM900t.j.KE9JTMl,KE9JTM2aKE9JTM3,trochsektorovpretechnológiupracujúcuv
pásmeLTE1800t.j.KE7JTM1,KE7JTM2aKE7JTM3,trochsektorovpretechnológiu
pracujúcuvpásmeLTE2600MHzt.j.P05BUD1,P05BUD2aP05BUD3atrochsektorov
pretechnológiupracujúcuvpásmeUMTS2100MHzt.j.P02BUD1,P02BUD2aP02BUD
3.Vtejtoetapebudúexistujúceanténydemontované,budúnahradenéqadrobandovéantény
Kathrein80010686vO1pracujúcimivpásmach800MHz;900MHz;1800MHz;2100MHza
2600MHzvpočtedveanténynajedensektor.
RFANTÉNY
I
.
Etapa
Preprijemavysielanierádiovéhosignáluvpásme2100MHzvsektorochP02BUD1,
P02BUD2aP02BUD3budúpoužitéantényKathrein742215.Preprijemavysielanie
rádiovéhosignáluvpásme2600MHzvsektorochP05BUD1,P05BUD2aP05BUD3
budúpoužitéantényKathrein80010621vOlAnténybudúumiestnenénaocel'ovýchnosičoch
umiestnenýchnanovopostavenomstožiarinasledovne:
•sektoryP02BUD1-X-polanténatypuKathrein742215umiestnenána
anténnomnosičinatechnologickomkontajnerinastrechehalyvovýške26,50m-horná
hranaantény,ktorábudenasmerovanávazimute40°,budemaťnastavenýelektrickytilt
4


TBD**amechanickytiltTBD'~*(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej
(implementačnej)špecifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialeného
ovládaniaelektrickéhotiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocou
úchytov738546asklápacíchmechanizmov85010008.
•sektoryP02BUD2-X-polanténatypuKathrein742215umiestnenána
anténnomnosičinatechnologickomkontajnerinastrechehalyvovýške26,50m-homá
hranaantény,ktorábudenasmerovanávazimute155°,budemaťnastavenýelektrickytilt
TBD
*
*amechanickytiltTBD**(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej
(implementačnej)špecifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialeného
o
v
ládaniaelektrickéhotiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocou
úch
y
tov738546asklápacíchmechanizmov85010008.
•sektoryP02BUD3-X-polanténatypuKathrein742215umiestnenána
anténnomnosičinatechnologickomkontajnerinastrechehalyvovýške26,50m-horná
hranaantény,ktorábudenasmerovanávazimute270°,budemaťnastavenýelektrickytilt
TBD**amechanickytiltTBD**(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej
(implementačnej)špecifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialeného
ovládaniaelektrickéhotiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocou
úchytov738546asklápacíchmechanizmov85010008.
•sektoryP05BUD1-X-polanténatypuKathrein80010621v02umiestnenána
anténnomnosičinanadstavbestrojovnevovýške26,50m-homáhranaantény,ktorá
budenasmerovanávazimute40°,budemaťnastavenýelektrickytiltTBD**
amechanickytiltTBD**(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej(implementačnej)
špecifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialenéhoovládaniaelektrického
tiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocouúchytov738546
asklápacíchmechanizmov85010008.
•sektoryP05BUD2-X-polanténatypuKathrein80010621v02umiestnenána
anténnomnosičinanadstavbestrojovnevovýške26,50m-hornáhranaantény,ktorá
budenasmerovanávazimute155°,budemaťnastavenýelektrickytiltTBD**
amechanickytiltTBD**(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej(implementačnej)
šp
e
cifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialenéhoovládaniaelektrického
tiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocouúchytov738546
asklápacíchmechanizmov85010008.
•sektoryP05BUD3-X-polanténatypuKathrein80010621v02umiestnenána
anténnomnosičinanadstavbestrojovnevovýške26,50m-hornáhranaantény,ktorá
bud
enasmerovanávazimute270°,budemaťnastavenýelektrickytiltTBD**
amechanickytiltTBD**(TBD**-budeurčenéneskórvrealizačnej(implementačnej)
špecifikácii)pretotopásmobudedoplnenáosystémvzdialenéhoovládaniaelektrického
tiltu(RET).Anténabudenaanténnomdržiakuupevnenápomocouúchytov738546
asklápacíchmechanizmov85010008.
C\
O_WSO]^XOXSOK_]U_^YmXOXSO]^K`Lb]K_\m_Tj^SO^YZYNWSOXUb5
,)E^K`OLXgZ\fMO]KL_Nj\OKVScY`Kr`]jVKNO]Z\YTOU^Y`Y_NYU_WOX^fMSY_'U^Y\j
`bZ\KMY`KVK]ZYVYmXY]^#o.s.v.o.compa.s.,Strojnícka18,08006Prešov-zodp.
Pro
j
e
k
t
a
ntIng.RichardGáborvmesiaci0112019,ktorústavebnýúradvspojenom
ú
z
emnomastavebnomkonaníoveril,aktorájeneoddelitel'nousúčasťoutohto
rozhodnutia.
2
.Zasúladpriestorovejpolohystavbysdokumentáciouoverenouvúzemnomkonaní
oumiestnenístavbyspojenomsostavebnýmkonanímzodpovedástavebníkpodl'a§75a
ods
.2stavebnéhozákona,resp.poverenáosobazhotovitel'a.
3.Zhotovitel'omstavbybudespoločnosťo.s.v.o.compa.s.,Strojnícka18,08006
Prešov
.
5


4.Odovzdanieaprevzatiestaveniskamedzistavebníkomazhotovitel'ombudevykonané
písomnouformou.
5.Stavebnýdenníkvediestavbyvedúcialebostavebníkodprvéhodňaprípravnýchprácaž
doukončeniastavebnýchprácnastavbepodl'a§46dods.2stavebnéhozákona.
6
.Počasstavebnýchprácsamusiadodržaťvšeobecnétechnicképožiadavkyna
uskutočňovaniestavbyvzmyslestavebnéhozákonaavyhláškyMŽPSRč.532/2002Z.z.,
bezpečnostnépredpisy,ochrannépásma,príslušnétechnickénormyanávodyvýrobcu
stavebnýchvýrobkovnaspósobichpoužitia.
7.Stavbutrebaukončiťnajneskórdo12mesiacovodadňazačatiavýstavby.
8
.Stavebníkjepovinnýstavebnémuúradupísornneoznámiťzačatievýstavbyvzmysle§66
ods.2písmoh)stavebnéhozákona.
9.Stavebnéprácernóžeuskutočňovaťlenprávnickáalebofyzickáosobaoprávnenána
vykonávanieprácpodl'a§44ods.1stavebnéhozákona.
10.Nauskutočňovaniestavbymožnopoužiťibastavebnývýrobok,ktorýjepodl'aosobitných
predpisovvhodnýnapoužitievstavbenazamýšl'anýúčelpodl'a§43fstavebnéhozákona.
11
.Stavebnýmiprácamisúajmontážnepráce,ktorémusívykonávaťfyzickáosoba,ktorámá
požadovanúodbornúkvalifikáciuazdravotnúspósobilosťpodl'a§43gstavebného
zákona
.
12.Skladovaniestavebnéhomateriálupočasvýstavbynaverejnýchpriestranstvách,t.j.na
uliciach,chodníkovapodobnesazakazuje.
13
.Stavebníkjepovinnýnaviditel'nommiesteoznačit'stavbuštítkom"Stavbapovolená".Na
štítkumusíbyťuvedené,ktorýorgán,kedyapodakýmčíslomstavbupovolilvzmysle
§66ods.3písmoj)stavebnéhozákona.
14.Stavebníkjepovinnýdbat'nato,abypriuskutočňovanístavebnýchprácnedošlo
kspósobeniuškódnacudzíchnehnutel'nostiachamajetku.
15
.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasvýstavbyrodinnéhodomujestavebník
povinnýlikvidovaťvsúladesozákonomNRSRč.79/2015Z.z.oodpadochazmene
adoplneníniektorýchzákonovavsúladesVZNmestaPrešov.
16.Poskončenístavebnýchprácbudeokoliestavbydanédopóvodnéhostavu,začo
zodpovedástavebník.
17.Zmenuvprojektovejdokumentáciímóžestavebnýúradpovolit'podl'a§68stavebného
zákona,lenvodóvodnenomprípadepredprevedenímatonažiadost'stavebníka.
18.Aksasostavebnýmiprácamidodvochrokovododňanadobudnutiaprávoplatnosti
rozhodnutianezačne,totostrácaplatnost'podl'a§67ods.2stavebnéhozákona.
19
.Sostavbousanesmiezačat',pokial'rozhodnutienenadobudneprávnumocvzmysle§52
zákonaČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtextelen"správnyporiadok").
Osobitnépodmienky:
20.Stavbabudenapojenálenvnútornéel.NNrozvodyhlavnejbudovycezsamostatné
meraniespotrebyel.energieaprepojenásjejbleskozvodnousústavou.
21.Stavebníkzabezpečí,abyprevádzkouzákladňovejstanicebolidodržanéplánované
technickéaprevádzkovéparametreZSaRRBanenarušenáprevádzka
rádiokomunikačnýchzariadenívojenskejsprávyvzmyslevyjadreniaMOSR,ASM
KošicevydanéhopodČ.ASMdpV-49-119/2019zodňa22.03.2019.
22.Stavebníkjepovinnývplnomrozsahurešpektovat'závaznéstanoviskoMDVaRRSR,
Útva
rvedúcehohygienikarezortuKošice,ktorétentosprávnyorgánpredanústavbu
vydalpodzn.11121/2019/ÚVHR/19083zodňa01.03.2019.
23.Stavebníkjepovinnýrešpektovat'vyjadrenieDopravnéhoúraduBratislava,ktorétento
dotknutýsprávnyorgánpradanústavbuvydalpodČ.8807/2019/ROP-002/6574dňa
27
.
03.2019.
1


24.StavebníkjepovinnývplnomrozsahurešpektovaťvyjadreniaOÚPrešove,OSoŽP,
ktorétentosprávnyorgánvydalpredanústavbupodč.OÚ-PO-OSZP3-2019/013113-02
zodňa27.03.2019apodč.OÚ-PO-OSZP3-2019/013108-02NKzodňa22.02.2019.
25.Technologickévybaveniestavbymusísplňaťpožiadavkybezpečnostiaochranyzdravia,
požiadavkybezpečnostitechnickýchzariadení,požiadavkypožiarnejochrany,ochrany
zdravial'udíapožiadavkyochranyživotnéhoprostredia.
26.Stavebníkprestavbusmiepoužit'lenzariadeniaposchváleníichtechnickejspósobilosti;
zariadeniamusiabyťpreduvedenímdoprevádzkyoznačenéidentifikačnýmiúdajmi,
pridelenýmiTÚSRamusiapočassvojejživotnostisplňaťpožiadavkyschváleniaa
podmienkyurčenéúradomvrozhodnutíoschválenítechnickejspósobilosti.
27
.Zariadenievyhotovenévsúladesosvedčenoudokumentácioumóžebyťuvedenédo
prevádzkyažpovykonanískúšokpodl'a§11 vyhláškyČ.718/2002Z.z.
E^K`LKL_NOWiMrLbr_sh`KXfSLKXKcfUVKNOUYVK_NKmXgRY\YcRYNX_^SK'Y`bNKXSOU^Y\gRY
ZYsSKNK]^K`OLXhUZ\h]V_qXk]^K`OLXkj\KNzU_Xf`\R_Wf]^K`OLXhUcKZY`SXXY]^#Z\SVYsSr
XKTWK5\YcRYNX_^SO]Z\f`bUWS^Ym^Y`gRY]ZOU^\KFeED7\K^S]VK`KYZY`YVOXhZ\O`fNcUb'
NYUVKNbY`bUYXKXhZ\ONZh]KXkMR]UjqYU'NYUVKNYYLTOU^S`ScfMSSj\Y`XO
OVOU^\YWKQXO^SMUgRYZYV#K`YUYVhcN\YTK]\YcRYNX_^hWDeHI'NYUVKNbY`bRY`_TjMSMR
`VK]^XY]^SKMRZY_sS^kMR`k\YLUY`XK]^K`LOKMO\^SPSUf^bYNZY_sS^kMRZYsSK\XONOVSKMSMR
UYXq^\_UMSh
'cfZS]YYNY`cNKXhKZ\O`cK^h]^K`Lb'nKVqSONYUVKNb'U^Y\gL_NjZ\O_UKcY`Kr
]ZVXOXSOZYNWSOXYU]^KXY`OXkMR`]^K`OLXYWZY`YVOXh)
Rozhodnutieonámietkachúčastníkovkonania:
Vkonanínebolivznesenénámietkyzostranyúčastníkovkonania.
?SKNY]^#Y]^K`OLXgZY`YVOXSOLYVK]ZYZVK^XOXfZYNV#KZYVYsUb1+Zh]WYQ%YN])-cfUYXK
č.145/1995Z.Z.osprávnychpoplatkochsumou100€.Správnypoplatokžiadatel'uhradildo
pokladneMsÚvPrešove,očomstavebnémuúradupredložilPríjmovýpokladničnýdokladČ.
42
/
553
/
2019zodňa23.04.2019.
Odóvodnenie.
Dňa23.04.2019požiadalstavebníkovydaniestavebnéhopovolenianavýstavbu:"ZS
aRRbodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD",napozemkuparc.č.KN-C
6187/3,katastrálneúzemiePrešov,ktorámábyťumiestnenáavyhotovenánastrechebudovy
Šarišskýchpekárníacukrárnía.s.,sosúp.Č.3629nachádzajúcejsanapozemkuparc.Č.KN
C6187/3,k.ú.Prešov.
Oznámenímzodňa13.05.2019stavebnýúradpodl'a§39aods.4stavebnéhozákona
spojilkonanieoumiestnenístavbysostavebnýmkonaním.Spojenéúzemnéastavebné
konanieboloúčastníkomkonaniaadotknutýmorgánomoznámenéformouverejnejvyhlášky.
Stavebníkvkonanípreukázal,žekstavbeaexistujúcejbudovemáinéprávo.
Predloženážiadosťbolapretopreskúmanázhl'adískuvedenýchv§37,62a63
stavebnéhozákonaabolozistené,žeumiestnenímauskutočnenímstavbyniesúohrozené
záujmyspoločnostianineprimeraneobmedzenéčiohrozenézáujmyúčastníkovkonania.
Dokumentáciastavbysplňavšeobecnétechnicképožiadavkynavýstavbupodl'a§47
stavebnéhozákona.Stavebnýúradvpriebehuuskutočnenéhokonaniadňanezistildóvody,
ktorébybránilipovoleniustavby.
Námietkyúčastníkovkonaniaadotknutýchorgánovkpredmetnejstavbeneboli
vznesené
.
Stavebnýúradtaktodospelkzáveru,žežiadatel'splňavšetkypodmienkyprevydanie
rozhodnutiaapretobolopotrebnérozhodnúťtak,akojeuvedenévovýrokovejčastitohto
rozhodnutia.
2


Poučenie
Podl
'
a§53anasl.zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
n
e
skoršíchpredpisov,protitomutorozhodnutiumožnopodat'odvolanie(riadnyopravný
prostriedok),atovlehote15dníododňadoručeniarozhodnutia.
Podl
'
a§55ods.1zákonač.71/1967Zb.,osprávnomkonaní(správnyporiadok)včas
podanéodvolaniemáodkladnýúčinok.Odvolaniejepotrebnévsúladesustanovením§54
ods.1správnehoporiadkupodat'namestePrešov,Hlavná73,PSČ08001-t.j.nasprávnom
orgáne
,ktorýrozhodnutievydal.
Vsúladesustanovením§69ods.2stavebnéhozákonatotostavebnépovolenie,ktorýmsa
po
v
ol'ujestavba:"ZSaRRbodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD",sa
oznamujeverejnouvyhláškouamusíbyťvyvesené15dnínaúradnejtabulimestaakoaj
z
ver
e
jnenéprostredníctvominternetunainternetovejstránkemestaPrešovwww.presov.eu.
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.
Dolehotysanezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.ten
deň
,kedydošlokvyveseniurozhodnutianaúradnejtabuliakoajdeňzverejneniana
elektronickejúradnejtabulimesta.
T
otorozhodnutiejepreskúmatel'nésúdomažpovyčerpaníriadnychopravných
prostriedko
v.
\
Prí
lo
hy
1
.Overenáprojektovádokumentácia(1xprestavebníkaa1xpremesto).
N
avedomie:
1
.Stavebník:o.s.v.o.comp,a.s.,IČO36460141,Strojnícka18,08006Prešov
2
.Šarišsképekárneacukrárne,akciováspoločnosť,IČO30414245,Budovatel'ská61,08001Prešov
3.Okresnériaditel'stvoHasičskéhozáchrannéhozboru,IČO00151866,Požiarnická1,08001Prešov
4
.OrangeSlovensko,a.s.,IČO35697270,Metodova8,82108Bratislava-Ružinov
5.SPP-distribúcia,a.s.,IČO35910739,Mlynskénivy441b,82511Bratislava
6
.Východoslovenskádistribučná,a.S.,IČO36599361,Mlynská31,04291Košice-Sever
7
.SWANKE,s.r.o.,IČO36184641,Juhoslovanská2/A,04001Košice-SídliskoŤahanovce
8
.Dopravnýúrad-divíziacivilnéholetectva,IČO42355826,LetiskoM.R.Štefánika,83152Bratislava
9
.Regionálnyúradverejnéhozdravotníctva,IČO00610992,JánaHollého5,08001Prešov
10
.UPCBROADBANDSLOVAKIA,s.r.o.,IČO35971967,Ševčenkova36,85101Bratislava
11
.MinisterstvoobranySR,Agentúrasprávymajetku,IČO30845572,Zakasárňou3,83247Bratislava
1
2.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,IČO00151866,Námestiemieru3,08001Prešov
1
3
.SlovakTelekom,a.s.,IČO35763469,Karadžičova10,82513Bratislava-Ružinov
1
4
.02Slovakia,s.r.o.,IČO35848863,Einsteinova24,85101Bratislava-Petržalka
CO
I 
Me
stoPrešov-stavebnýúrad-prespis
8


Ú
r
adnýzáznam:
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:"ZSaRR
bodPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD",bolavyvesenánaúradnejtabuli
Me
staPrešov
v2O.08.Z0~1dna.
M
ESTOPREŠOV""'ďtáÝa'mdpislavoáč.3
08001PREŠOVÚradnýzáznam:-1-
V
e
rejnávyhláška,ktorousaoznamujevydaniestavebnéhopovoleniaprestavbu:"ZSaRR
bo
dPrešov,Budovatel'skápekárnePenamPO_BUD"bolazvesenázúradnejtabuleMesta
Prešo
v
dňa.
M
ESTOFRSPGii:atk:a[~m·VHlavnáč.73
0
8001PREŠOV-1-
9

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)