Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Iveta Bodnárová, naposledy bytom 08001 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
21,09.jr1'iy~t:lie(leona_
ME
S
TOPREŠOVZvesenpliň:!_
MESTOPREŠOV
Mestskýúrad,Hlavná73,08001Prešov
Odborfinancii amestskéhomajetku
Referátdaníapoplatkov
LIC=@<@?4?:4)#&%&%%$"%#$(VPrešove9.8.2019
VEREJNÁVYHLÁŠKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:
IvetaBodnárová
naposledybytom
08001Prešov
>`VSQRSViČ.k.0525221/2019zodňa9.8.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,080OlPrešov.
CHaYSHX%jIVTU^YGSYMHERIRMINI[R^QZTSFZWEHUIV^WE%HSUXeXNIVET`VSQRSVi;IVWE
>UIhSYČ.k.0525221/2019zodňa9.8.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§35
zákonaČ.563/2009Z.z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmeneadoplneníniektorých
zákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
3HUIV^WVMQEjIXPSjIRbT`VSQRSViTUIY[MEiYPILSWI)-HR`SHYZYIVIRMES[R^QIRMERE
;IVWVOSQbUEHI>UIhSY%8EUOSY^*,%>UIhSYYOERGIP^UMMČ.303vúradnýchhodinách.
=[R^QIRMIVEYZYIVXNITSHSFX)-HR`&3OVMEHUIV^WXPSjIRbT`VSQRSViYPILSWI
RITUIYI[QI
%TSVPIHRcHIfPILSWZVETSYEjXNI[EHIfHSUXeIRME&
7RK&;^UME?XhMRSY^
KIVWSUOEUIJIU^WXHER`ETSTPEWOSY%SHFSUXJMRERGM`
EQIVWVO_LSQENIWOX;IVWVO_LSbUEHXY>UIhSYI
RE[^OPEHITSYIUIRME7RK&3RHUIZ@XUeERSYIN%
TUMQ^WSUOZQIVWE>UIhSY

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)