Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomností: Magnat, s.r.o., naposledy sídlo/pobyt: Námestie slobody 47, 083 01 Sabinov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

21.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
2
1.n~.rnVyvesenédna_--------- 
1v
e
s
erl(
~dňa..-__
DAŇOVÝÚRADPREŠOV
Hviezdoslav
o
va7,08001Prešov
b^RLO
2)()0)+0)1'*()1
4\STM2*-&(/&*()1
Verejnávyhláška
ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresátpísomností:Magnat,s.r.o.
Napos
l
edysídlo/pobyt:Námestieslobody47,08301Sabinov
;^ROMNORhc&)()/++-*.'*()1XOEeB)-&(/&*()1JFTLOjFN\NB4BeOUOM`QBEF;QFgOUNB
POCOcKF4BeOU]HO`QBET;QFgOU$6TQCBNIRSOU+$(0(();QFgOU
AE_UOET$jFR^ELOBEQFR\SBNIFJFXN\MF$EOQTcTJFRBP^ROMNORh4BeOU]HO`QBET;QFgOUc^RLO
)()
/
++-*.
'
*()1XOEeB)-&(/&*()1UFQFJNOTUWHL\gKOTPOELBY+-OER&*X\KONBc&-.+'*((1A&X&O
RPQ\UFEBN^"EBeOUaPOQIBEOK#BOXMFNFBEOPLNFN^NIFKSOQaDHX\KONOUUXNFN^NFRKOQg^DH
PQFEPIROU&
3EQFR\SRIM_jFTLOjFN`P^ROMNORhPQFUXIBhULFHOSF)-EN^OEOEeBUWUFRFNIBSOHSO
OXN\MFNIBNB4BeOUOM`QBEF;QFgOUNBPOCOcKF4BeOU]HO`QBET;QFgOU$6TQCBNIRSOU+$(0(()
;QFgOUUKBNDFL\QIIČ.514vúradnýchhodinách.
>OSOOXN\MFNIFRBUWUFRTJFPOEOCT)-EN^&;OELBY+-OER&*X\KONBc&-.+'*((1A&X&U
X
NFN^NFRKOQg^DHPQFEPIROUPORLFENaEFeSFJSOLFHOSWRBPOUBjTJFXBEFeEOQTcFNIB&
/'
/,/
é
' ...............9.:::.-:..JUDr.ValériaŽabecká
vedúcioddeleniadaňovej
exekúcie2


MESTO 
Mests ~Ý.Hlavliič.73PotvrdenieOdobevyvesema:08001PREŠOV
-1.-.....•.......•...............•..........•..........Tátovyhláškabolavyvesená(~~i~~.ť.~i~~~.~.~~esenia)
21.08.2;)"1do.od.
*

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)