Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: "Predajňa - svet podláh".

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania

22.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
Vyvesenédňa_--------. ~ , . 
MESTO PREŠOVZ1lPIlUnc1 rliíll_------ 
stavebnýúrad
Hlavnául.ě.73,PrešovABh*2**+
7dYSV4Ba)++*30),*+3'B[Vybavuje:Mgr.EgonSuchár,č.tel.051/3100533
e-mail
:egon.suchar@presov.skVPrešovedňa:20.08.2019
Verejnávyhláška,ktorousaoznamujezačatiestavebnéhokonaniana
stavbu:
"Predajňa-svetpodláh"
NaMestoPrešov,príslušnýstavebnýúradV súladesustanovením§117zák.č.
50/197~Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadku,vzneníneskoršíchpredpisovbola
podaná
'dňa19.07.2019žiadatel'om-Laudacos.r.o.,Kamenná131177/A,08001Prešov,
žiadosť
.
navydaniestavebnéhopovolenianastavbu:"Predajňa-svetpodláh",
Stavebnýúradvsúlades§61ods.4)stavebnéhozákona,vzneníjehonoviel
oznamujezačatiestavebnéhokonaniavšetkýmúčastníkomkonaniaovydaniestavebného
povolenia(sveľkýmpočtomúčastníkovkonania):"Predajňa-svetpodláh",napozemku
parc.č.KN-C14281/144"vkatastrálnomúzemíPrešov,verejnouvyhláškou.
>LYZVAXLnV\&WXdYS[nUgYZH\LIUgfXHKUHXPHj[QL\YfSHKLY_0+VKY(.^bRVUHč.
50/1976Zb.oúzemnomplánovaní,stavebnomporiadkuvzneníjehonoviel/stavebnýzákon/,
ústnekonaniespojenésmiestnymzisťovaním,ktorésabudekonat'
dňa19.09.2019O10.°0hod
sostretnutímna:
>LYZYRVTfXHKL\AXLnV\L&[S(;HXRV\Hč,26,
vzasadacejmiestnostina1.poschodí,miestnost'č.217
8VWVKRSHKV\UH\]KHUPLYZH\LIUcOVWV\VSLUPHQLTVpUcUHOSPHKU[Z#WXLKYZHUV\LUgT
ZLXTdUVTfYZULOVQLKUHUPHUH>Ya\AXLnV\L&UH;HXRV\LQ[SPJP,0&,(WVYJOVKPL&
RHUJLS!XPHi(-*0&UH^bRSHKL\VWXLKKVOVKU[ZcOVZLXTdU[(
6RfiHYZUdRRVUHUPHJOJLUHOSPHKU[Z#KVWXVQLRZV\LQKVR[TLUZbJPLUH\XOV\HULQ
YZH\I]QLWVZXLIUcYH\VWXLKZLSLMVUPJR]VIQLKUHZ#UHZLS(idYSV*/+)-+**/--(
CgTI[KL[TVpULUc\YfSHKL_--VKY(,%^bRVUHČ.71/1967Zb.osprávnomkonaní
(správnyporiadok)vplatnomzneníúčastníkomkonania,abysapredvydanímrozhodnutia
mohlivyjadriťkjehopodkladuikspósobujehozistenia,prípadnenavrhnút'jehodoplnenie
auplatnit'námietky.
Účastnícikonaniamóžusvojenámietkyapripomienkyknávrhuuplatnit'najneskoršie
KVZLXTdU[fYZULOVWVQLKUb\HUPH&PUbiYHRUPTULWXPOSPHKUL(
aiHYZUdJPRVUHUPH&XLYW(PJO^bRVUUd^bYZ[WJV\PHHVWHZXV\UdJPYHTep[KHZ#^HYZ[WV\HZ#
HK\VRb
F
VTHSLIVPUgT^bYZ[WJVT&RZVXcOVYP^\VSPH(BWSUVTVJULUPLUH^HYZ[WV\HUPLQL


2
potrebnéstavebnémuúradupreukázaťpísomnýmplnomocenstvom,aleboplnomocenstvom
vyhlásenýmdozápisnice.
CbZV\]OSbnRH&RZVXV[YHV^UHT[QL^HiHZPLYZH\LIUcOVRVUHUPH&T[YdI]o
\]\LYLUb\YfSHKLY[YZHUV\LUdT_,0VKYZ(,%^bR(Č.71/1967Zb.osprávnomkonanía
podl'a§61odst.4)stavebnéhozákonapodobu15dnínaúradnejtabulimestaPrešov
azverejnenánainternetovejstránkemestaPrešov(www.presov.sk).
Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručeniaoznámeniaozačatíúzemného
konania.
Dolehotysanezapočitávavsúlades§27odst.2zákonaě,71/1967Zb.
osprávnomkonanívzneníjehonovieldeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatok
lehoty.
Akkonieclehotypripadnenadeňpracovnéhopokoja,jeposlednýmdňomlehoty
najbližšíbudúcipracovnýdeň•.. _-_
S
TAVE
B 
Hlavná 73, O 
1
"
Ing.Joze
vedúcistavebnéhoúradu
Úradnýzáznam
VerejnávyhláškabolavyvesenánaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenánaelektronickejúradnejtabulimestaPrešov,
aXHKUg^b^UHT
DLXLQUb\]OSbnRHIVSH^\LYLUb^fXHKULQZHI[SLTLYZHAXLnV\H^\LYLUb^LSLRZXVUPJRLQfXHKULQZHI[SLTLYZAXLnV\li. G 
Dňa,.


~"- 
..
.
, 
~"~ 
~ ~ 
-,~ 
'
" 7.( 
se
l 
lE fJll5T\J1ŮCEI'JI,I\I(OVIS\(()
14281/
1
4
3 
e
/ 
A / 14281// 
/ .fo~
A>~~ 
~~ o~ "". ~ ~"~~e.~ 
~ 
~ 
14281/14 
S001 
\,,\\a'lf\~ ob~ ~1IJIlL
4281/
1
'
RE50'J 
I,\án
mesta -
Ul' 
~~ 
o~ 
~ 
súM
'Jiš~lpotnblll
-~ , ~. 

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)