Oznámenie miesta uloženia písomnosti: adresát písomnosti: Mária Maňkošová, naposledy bytom 08001 Prešov, Októbrová 34.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

22.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
MESTOPREŠOVZvesenédňa.__
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad, Hlavná 73,08001 Prešov 
Odbor financii a mestského majetku 
Referát daní a poplatkov 
Č
ís
lokonania:EX2473/2019;SGdQW#('$.$(&'/
,,v
VEREJNAVYHLASKA
Ooznámenímiestauloženiapísomnosti
Adresát písomnosti: 
MáriaMaňkošová
naposledybytom08001Prešov,Októbrová34
;]TQOPQTeČ.k.EX2473/2019zodňa14.08.2019JeuloženánaMestskomúradePrešov,
Hlavná73,08001Prešov.
BFfWQFV#gGRQDXUFCcQW\JQFNgP]MCPKGLGYP[OX#FQSVbVLGTCR]TQSPPQTe8GTUC;SGdQW
Č.k.EX2473/2019zodňa14.08.2019verejnouvyhláškouvzmysleustanovenia§91
ods
.3písmoc)zákonaČ.563/2009Z.Z.osprávedaní(daňovýporiadok)aozmenea
doplneníniektorýchzákonovvzneníneskoršíchpredpisov.
1FSGT[UTKOfgGVNQgGP_R]TQOPQTeRSGWYKCeWNGJQUG'+FP]QFWXWGTGPKCQYP[OGPKCPC
8GTUTMQO_SCFG;SGdQW#5CSMQW[(*#;SGdQWWMCPEGN[SKKč,237vúradnýchhodinách.
:YP[OGPKGTCWXWGTVLGRQFQDV15dní.Aksiadresátuloženúpísomnosťvlehote
nepre
v
ezme
,poslednýdeňlehotysapovažujezadeňdoručenia.
4PI
$8[SKC<VdKPQW[
IGTUQSMCSGHGS[UVFCP]CRQRNCUMQW#QFDQSVHKPCPEK]
COGTUTM\JQOCLGUMV8GTUTM\JQ_SCFVW;SGdQWG
PCY[MNCFGRQWGSGPKC4PI$1PFSGX>VSbCPQWGL#
RSKO[UQSM
XOGTUC;SGdQW

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)