Výzva na prevzatie písomnosti: adresát písomnosti: Jozef Mihok, Prešov.

Výzva na prevzatie písomnosti

22.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
21.08,2'1'"Vyvesenédňa_
DoručenieverejnouvyhláškouZvesenédňa
~
~----~------ podl'a§26,ods.2zákonač,71/1967Zb.osprávnomkonaní(správnyporiadok)vznení
neskoršíchpredpisov
MESTOPREŠOV
MestskýúradVPrešove,Hlavnául.Č.73,08001Prešov
585&(+(-')&()',*&)'(/:6F?SEJ?>Q=)(%'.%)'(/
V
er
ejnávyhláška
ovýzvenaprevzatiepísomnosti
A
dr
e
s
á
tpísomnosti:JozefMihok,Prešov
5
KWLX`YXOSHmLZRUmLTcVbXUSTUXY#VWL[]OHY#[RLNUYL+.KTbUK[\[LXLTOHYUNYU
U]T
`
SLTOHTH?LXYXQUScWHKL[AWLjU[L&Jarková24,vKanceláriisociálnehoporadenstva,
Č
,dv.111.
·
·....f~Q.i,.,{~,t3TOPnE~'l'.r N< ;,... .- 
restskjů;;ldvPro(:.~.~.
ODBORILUŽIEn1':;(n~ř.i~'·:..~
08001~~íCŠClVr:1L1J
c
d-PhDr.MáriaHumníková,PhD.
po
v
e
r
e
n
áriadenímodboru
Totodoručenieverejnouvyhláškoumusíbyt'vyvesené15dnínaúradnejtabulimesta
azverejnenénainternetovejstránkemestaPrešovvrubrike"Elektronickáúradnátabul'a".
Posledn
ýdeňstanovenejlehotyjedňomdoručenia.

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)