Územné rozhodnutie: "Prešov - IBV 82 RD (Král'ova hora) - VN, TS, NN".

Územné rozhodnutie

23.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                
"~L v.,~.
~yvt:lielJeuna_
MestoPrešov'Zvesenp.dňa,
Hlavná73,Prešov*2**+@XLlV\
Č
í
slo:SU/3101n09771/2019-CjE@XLlV\LKkH4+3(*1(,*+3
ÚZEMNÉROZHODNUTIIE
ozn
á
men
é
p
o
dl'a§42ods.2zákonač.50/1976Zb.oúzemnomplánovaníastavebnomporiadku
(
ďal
ejvtextelen"sfavebnýzákon"),vzneníjehonoviel
ver
ej
neuvyhláškou
E
gJ
O
VKVY
S
V
\LU
YRcKPYZXPI[iUc&H(Y(&>S^UYRc-+&*.,3+=VlPJL
_
HYZf
WLU
cUH_cRSHKLWeYLTUdOVWSHVTVLLUYZ\H@O8X(8HURHEHXNV\c&
>
[R
H
iL\Y
R
c.1&*2**+@XLlV\?H\XOV\HZLS#4
$K
#HSL
Q\ZL]ZLSLU"UH\XOV\HZLS###%WVKHSHKkH++(*,(,*+3Uc\XOUH\^KHUPLXV_OVKU[ZPH
V[XUPLYZULUe;eUPV\LQ
Y
Z
H\I^
4"@XLlV\';6E2,A8$=XcS#V\HOVXH%'E?&CB&??"
vkatastrálnomúzemí:Prešov
K
N
-
C16209/49,16209/50,16209/53,16209/136,16209/137,
16
209
/
1
38,
1
62
09
/
1
39,
1
62
0
9
/
1
56,
1
6209
/
157,
1
6209
/
15
8
,
162
0
9
/
1
9
1
,16209/192,16209/193,16209/194,16209/195,
1
62
0
9
/
1
96,
1
620
9
/
197,16209
/
1
98
,
1
6209
/
199,16209
/
20
0,
1
6209
/
2
01,16209/202,16209/203,16209/204,16209/205,
1
620
9
/
206,
1
620
9
/
207,16209/208,16209/209,16209/211,
162
0
9
/
23
1
,16209/389,16209/391,16209/392,16209/393,
1
6209
/
394,16209/395,16209/396,16209/397,16209/398,
1
62
0
9
/
4
00
,16209/401,16209/402,16209/403,16209/404,
16209
/
4
05
,1
620
9
/
406,16209/407,16209/408,16209/409,
16209
/
43
4
,16209/436,16209/438,16209/473,16209/591,
162
0
9
/
592,
1
620
9
/
593,1()209/594,16209/595,16209/596,
1
6209
/
60
0
,
1
620
9
/
60
1
,16209
/
6
0
2,
1
6209
/
603,
1
6209
/
60
4
,
1
62
09
/
605,
16
20
9
/
6
06
,
16
209
/
607,
1
62
0
9
/
608,
1
6209
/
609,
162
0
9
/
61
0
,16209/6ll,16209/613,16209/614,16209/615,
1
6
2
0
9
/
6
16
,
16
20
9
1
617
,16
2
0
9
/
6
1
8,
1
6209
/
619,
1
6209
/
621
,
1
62
0
9
/
6
22,16209/623,16209/624,16209/625,16209/626,
1
62
0
9
/
627
,
16
2
09
/
6
28,
16
2
0
9
/
6
29,
1
6209
/
630,
1
6209
/
6
3
1
,
1
62
0
9
/
632,
16
20
9
/
633,1()209/634,16209/635,16209/637,
1
6209
/
6
4
7,
16
20
9
/717,1
6
209
/
719,16209
/
720,
1
6209
/
72
1
,
1
6209
/
722,1
6
20
9
/
724,1
6
2
0
9
/
725,
1
6209
/
788,16209
/
789,
1
6209
/
790,1
6
20
9
/
79
1
,
16
2
0
9
/
792,16209
/
793;16209/794,
1
6209
/
795,
16
2
09
/
79
6
,
16
2
0
9
/
797,
1
6209
/
798,
1
6209
/
7
9
9,
1
62
0
9
/
800,16209/801,16209/953,16209/956,16209/957,
1
6209
/
96
6
,
16
20
9
/
96
7
,16
2
0
9
/
968
,1
6209
/
969,
16
2
0
9
/
97
0,
16
209
/
97
1
,
16
20
9
/97
2napozemkuparc.Č.


.
'
2
Napozemky,naktorýchsabuderealizovat'predmetnástavbaboladňa18.12.2017
u
z
a
t
vor
e
názmluvaozriadenívecnéhobremenasvlastníkmipozemkov.
BZH
\
LI
U
e
RQLpovftilmýposprávoplatnentrozhodnutiaoumiestnenílíaíeve]stavby
m
ajet
k
ovoprávnevysporiadat'všetkynehnuteřnosti,nakterýchsůumiessnenéjednotlivé
s
t
a
v
ebn
ěobjektysNDS,a.s.Bratislava,Kustavebněmukonaníumusístavebaík
preuk
á
zat',žemálkuvedenýmpozemkemInéprávopodl'a§139ods.1stavebněhozákona.
Mest
oPrešov,akopríslušnýstavebnýúradpodl'a§117ods.1stavebnéhozákona,
pos
údilpredloženýnávrhpodl'a§37ad'alšíchstavebnéhozákona.Nazákladetohtoposúdenia
vy
dá
vapodl'a§39a§39astavebnéhozákonaavykonávacíchvyhlášok
ApF:p8?
D
C;
9pUMIESTNENÍLÍNIOVEJ.STAVRY
"Pr
<
EŠov-IRV82RD(Král'ovahora)-VN,TS,NN"
S
tav
b
a
:"Prešov-IRV82RD(Král'ovahora)-VN,TS,NN",umiestnenánapozemku
parc
.č.KN-C16209/49,16209/50,16209/53,16209/136,16209/137,16209/138,Jt6209/139,
16209
/
1
56,16209/157,162091158,16209/191,16209/192,16209/193,16209/194,16209/195,
16209
/
1
9
6,16209/197,16209/198,1()209/199,16209/200,16209/201,16209/202,16209/203,
16209
/
2
0
4,16209/205,16209/206,16209/207,16209/208,16209/209,16209/211,Jl.6209/231,
162
0
9
/
3
8
9,16209/391,16209/392,16209/393,16209/394,16209/395,16209/396,16209/397,
162
0
9
/
3
9
8
,16209/400,16209/401,16209/402,16209/403,16209/404,16209/405,16209/406,
16
20
9
/
40
7
,16209/408,162091409,16209/434,16209/436,16209/438,16209/473,16209/591,
1
62
0
9
/
5
92
,16209/593,16209/594,16209/595,16209/596,16209/600,16209/601,16209/602,
1620
9
/
603,162091604,16209/605,16209/606,16209/607,16209/608,16209/609,16209/610,
1
6209
/
6
1
1
,16209/613,16209/614,16209/615,16209/616,16209/617,16209/618,16209/619,
16
2
09
/
62
1,162091622,16209/623,16209/624,16209/625,16209/626,16209/627,16209/628,
1
620
9
/
629
,16209/630,16209/631,16209/632,16209/633,16209/634,16209/635,16209/637,
1
62
09
/
64
7,16209/717,16209/719,16209/720,16209/721,16209/722,16209/724,16209/725,
1620
9
/
788
,16209/789,16209/790,16209/791,16209/792,16209/793,16209/794,16209/795,
1
62
0
9
/
7
96
,16209/797,16209/798,16209/799,16209/800,16209/801,16209/953,16209/956,
1
6
2
0
9
/
957
,16209/966,16209/967,16209/968,16209/969,16209/970,16209/971,16209/972,
katas
t
rálneúzemiePrešov,budeumiestnenátak,akojezakreslenévsituáciiosadeniastavby,
ktorúvmesiaci12/2018vypracovalIng.VladimírAdamčákprojektantel.zariadeníbez
obm
e
dzenianapatiaableskozvodov,objektytr.A,B,napodkladezkópiekatastrálnejmapy.
XC
Lumiestneniestavbyaprojektovúprípravusaurčujútietopodmienky:
1.Podl'aplatnéhoÚzemnéhoplánumestaPrešov,vzneníZmienadoplnkov2015schváleného
M
e
s
t
s
kýmzastupitel'stvomvPrešoveuznesenímČ.724/2017dňa28.6.2017,jehozávazná
ča
sťschválenáuznesenímč.725/2017avyhlásenáVZNmestaPrešovč,5/2017,ktoré
n
adobud
l
oúčinnosť24.7.2017,platíprepredmetnúlokalituzávaznýregulatívRLB.1-
Plo
c
h
yurčenéprebývanievrodinnýchdomech..
2
.Predmetomtohtorozhodnutiajevýstavbakáblovejvysokonapat'ovej(VN)prípojky22
kVzasluěkovanímdoexistujůcehokáblověhoVNrozvodu,káblovýeh
n
íz
k
o
n
a
pat'
e
vých(NN)rozvodov,výstavbadvochblokových(kioskových)
tr
a
nsf
o
rma
č
n
ý
chstanícprenovovzníknutěparcelyurčenénavýstavburodinných
domovmdividuálne]bytovejvýstavby(lBV)vmestePrešovvIokalíteKrál'ovahora.
2


3
3
.Predmetnástavbaniejepredmetomzist'ovaciehokonaniaoposudzovanívplyvov
n
a
vrhovanejčinnostipodl'a§18ods.2zákonaNRSRč.24/2006Z.z.oposudzovaní
vplyvovnaživotnéprostredieaozmeneadoplneníniektorýchzákonov,vzneníneskorších
pr
e
dpi
s
ov(ďalejvtextelen"zákonoposudzovanívplyvovnaŽP"),aanipredmetom
posud
z
ovaniavplyvovnavrhovanejčinnostipodl'a§18ods.1písmoa)zákona
oposudzovanivplyvovnaŽP,pretožejejrealizáciounedojdevkdosiahnutiuprahovej
hodnotyuvedenejvpríloheČ.8zákonaoposudzovanívplyvovnaZP.
4.Umiestňovanástavbasačlenínatietostavebnéobjekty:
S
O01-VNpršpejka22kV
S
O02-KáblověNNrozvody
SO03-Odberněelektrickézariadenia
aprevádzkovésúbory:
P
S01-Transformaěnástanica22/0,4kV
P
S02-Transformaěnástaniea22/0,4kV
5.Navrhovanástavbabudekompletnenavrhnutáarealizoivanátak,abyjunebolopotrebnépri
výstavbepripravovanejkomunikácieSO121-02-Prístupovákomunikáciakjužnému
portálutunelaBikošprekladať.
6
.Navrhovatel'všetkyrozvodyVN,NNuložíminimálne1,00mpodúrovňouzemnejpláne
vzmysledokumentácieprestavebnépovoleniepripravovanejprístupovejkomunikácie.
7
.StavbamusíbyťriešenávsúladesustanoveniamivyhláškyMŽPSRČ.532/2002
Z.z.
,ktorousaustanovujúpodrobnostiovšeobecnýchtechnickýchpožiadavkáchna
výstavbu.
8
.Odpad,ktorývzniknestavebnýmiprácamipočasrealizáciestavbyjestavebníkpovinný
likvidovaťvsúladesozákonomNRSRČ.79/2015Z.z.oodpadochazmeneadoplnení
niektorýchzákonovavsúladesoVZNmestaPrešov.
9.Navrhovatel'jepovinnýrešpektovat'existujúceinžinierskesietevedenévdanomúzemí
apredzačatímzemnýchprácpísomnepožiadat'jednotlivýchsprávcovinžinierských
sjetíoichpresněvytýienienazákladepredloženejobjednávkyapráceuskutočňovat'
t
ak,abynedošlokichpoškodeniu.Tietosietejepotrebněpočasvykonávaniaprác
n
á
l
eží
t
echránit',vsúladespokynmisprávoupredpoškodením,Stavebníkjepovinný
poěasstavebnýehprácvochrannýchpásmachjestvujúcichinžinierskýchsietí,vrátane
ichkrižovaniasplánovanoustavbouprizvat'jednotlivýchsprávcoviDŽinierskychsietí,
resp
.ichzástupcovoVprípade,akdojdekpoškodeníusietebezodkladneinformovat'
správcůiDŽinierskýchsietí.Všetkykrížovaniasplánovanouprístupovou
k
o
munik
ác
i
o
urealizovat'vchráničke.
10
.Navrhovatel'jepovomýrešpektovat'existujúceapovolenétrasyvodnýchstavieb.
11.Navrhovatel'jepovinnýpredvydanímstavebnéhopovoleniazabezpečit'zaěatie
a
r
che
ol
og
i
c
k
é
hovýskumuvzmyslerozhodnutiaKPÚPrešovpodčíslomKPUPO-
20
1
9
/
S
0
S2-06/
1
73
4
4/
U1zodňa06.03.2019.
1
2
.Navrhovatel'jepovinnýpísomnepožiadat'mestoPrešov,akopríslušnýstavebnýúrad
ovydaniestavebnéhopovolenianaSO01-VNprípojka22kV,SO02-KáblovéNN
r
o
zv
o
d
y
,8003-Odbernéelektrickézariadenia,PS01-Transformačněstanica22/0,4
k
VaPS02-Transformačnástanica22/0,4kV.
13
.Navrhovatel'jepovinnýspolusožiadosťouovydaniestavebnéhopovolenia,resp.
vpriebehustavebnéhokonaniadoložit'nastavebnýúradodboméstanoviskooprávnenej
právnickejosoby,ktoráposúdilaprojektovúdolcumentáciustavbypodl'a§18ods.5zákona
Č.124/2006Z.Z.obezpečnostiaochranezdraviapripráciaozmeneadoplneníniektorých
zákonov.
14.Predvydanímstavebnéhopovolenianapredmetnústavbujenavrhovatel'povinnýpožiadať
Okr
esn
ýúradPrešov-pozemkovýalesnýodborovydaniestanoviskakpripravovanému
zámerunapol'nohospodárskejpodepodl'a§17ods.3zákonaNRSRČ.220/2004Z.z.
3


4
VVJOXHULH\^[ze\HUeWVS#UVOVYWVKcXYRLQWtK^HV_TLUL_cRVUHČ.245/2003Z.Z.
ointegrovanejprevenciiakontroleznečisťovaniaživotnéhoprostrediaaozmeneadoplnení
ni
ek
tor
ý
chzákonov.
1
5.Navrhovatel'jepovinnýpotvrdit'siprávoplatnosťrozhodnutiaoumiestnenílíniovejstavby
n
aMsÚPrešov-stavebnýúradatopouplynutí15-dňovejlehoty,určenejnamožnosť
od
v
ol
an
i
asa.
biHY
+
(
<
(
fJPRVUHUPHRWXLKSVzLUdT[Uc\XO[UL\_UPLYSPUcTPLZR^(
@VKTP
L
UR
^KVZRU[ZgJOVXNcUV\RWXLKSVzLUdT[Uc\XO[IVSP_HOXU[ZdKVWVKTPLUVR
Z
VOZVXV_OVKU[ZeH(
C
VZ
Vf_LTUdXV_OVKU[ZPL\YfSHKLYV_cRVUVTi(,20),*+,F(_(&RZVXgTYHmení a
d
o
pl
ň
azákonNárodnejradySlovenskejrepublikyč.145/1995Z.z.osprávnýchpoplatkochv
z
n
e
n
íneskoršíchpredpisovakterýmsameniaadoplňajúniektorézákony,bolospoplatnené
podl
'
apoložky59ods.a)čís.2prenavrhovatel'a-právníckúosobusumou100,-€.Správny
popl
a
tokbolzaplatenývpokladnímestaPrešov.Navrhovatel'predložildokladozaplatení
sprá
vne
hopoplatku.
C
V
Z
VXV_OVKU[ZeLWSHZe\_T^YSL`.*VKY(;YZH\LIUdOV_cRVUHZXPXVR^VKVdňa,kedy
nadobudloprávoplatnosť,nestrácavšakplatnosť,pokíal'budevtejtolehotepodanážiadosťo
v
y
dani
estavebnéhopovolenia.
Odovodneni
e
N
a
vr
ho
va
t
e
l
'podaldňa11.02.2019návrhnavydanierozhodnutiaoumiestnenílíniovej
sta
vb
y
:"Prešov-mv82RD(Král'ovahora)-VN,TS,NN",umíestnenánapozemkuparc.
Č
.KN-C16209/49,16209/50,16209/53,16209/136,16209/137,16209/138,16209/139,
16209
/
1
56
,16209/157,16209/158,16209/191,16209/192,16209/193,16209/194,16209/195,
16209
/
1
96
,16209/197,16209/198,16209/199,162091200,16209/201,16209/202,16209/203,
16209
/
204,16209/205,16209/206,16209/207,16209/208,16209/209,~i6209/211,16209/231,
16209
/
389
,16209/391,16209/392,16209/393,16209/394,16209/395,16209/396,16209/397,
16209
/
398
,16209/400,16209/401,16209/402,16209/403,16209/404,16209/405,16209/406,
16209
/
407
,16209/408,16209/409,16209/434,16209/436,16209/438,16209/473,16209/591,
16
2
09
/
59
2
,16209/593,16209/594,16209/595,16209/596,16209/600,16209/601,16209/602,
16209
/
60
3
,16209/604,16209/605,16209/606,16209/607,16209/608,16209/609,16209/610,
16209
/
6
1
1,16209/613,16209/614,16209/615,16209/616,16209/617,16209/618,16209/619,
16209
/
62
1
,16209/622,16209/623,16209/624,16209/625,16209/626,16209/627,16209/628,
16
2
09
/
62
9,162091630,16209/631,16209/632,16209/633,16209/634,16209/635,16209/637,
16209
/
64
7
,16209/717,16209/719,16209/720,16209/721,16209/722,16209/724,16209/725,
16209
/788
,16209/789,16209/790,16209/791,16209/792,16209/793,16209/794,16209/795,
16209
/
7
96,16209/797,16209/798,16209/799,16209/800,16209/801,16209/953,16209/956,
1
6209
/
9
5
7,16209/966,16209/967,16209/968,16209/969,16209/970,16209/971,16209/972,
kat
as
trálneúzemiePrešov.
D\
LK
L
UgTKkVTYH_HiHSVf_LTUdRVUHUPL(
>
L
Y
ZV@XLlV\'YZH\LIUgfXHKV_UcTPSWVKS#H`-0YZH\LIUdOV_cRVUHKkH+2(*,(,*+3
_H
i
HZPLf_LTUdOVRVUHUPH\LXLQUV[\^OSclRV[$Y\LS#RgTWViZVTfiHYZUeRV\RVUHUPH%\lLZRgXU
_
U
c
T
^
TfiHYZUeRVTRVUHUPHHKVZRU[ZgTVXNcUVTHKkH+2(*-(,*+3\^RVUHSfYZULRVUHUPL
YWV
Q
L
U
dYTPLYZU^T_PYxV\HUeT(EWXPLILO[f_LTUdOVRVUHUPHKVlSVR_cWPY[NLVTLZXPJRdOV
4


5
plánuč.14276551-7/19(Gl-22112019)-číslozmeny2097/19,čímzaniklaparcelaKN-E2307/2
avzniklinovéparcelnéčíslaKN-C,ktorésúuvedenévtomtorozhodnutí.
biHYZUeJPRVUHUPHRWXLKSVzLUdT[Uc\XO[UL\_UPLYSPUcTPLZR^(
@VKTPLUR^KVZRU[ZgJOorgánovkpredloženémunávrhubolizahrnutédopodmienok
tohtorozhodnutia.
B\VQLYZHUV\PYRVRWXLKSVzLUdT[Uc\XO[V_UcTPSP4EB8&H(Y(=VlPJL&BSV\HRCLSLRVT&
H(Y(6XHZPYSH\H&EEB&H(Y(_c\VK@XLlV\&B@@'KPYZ<(PIfJPH&H(Y(6XHZPYSH\H&pXHUNLBSV\LUYRV&H(Y(
6XHZPYSH\H&?8B&H(Y(6XHZPYSH\H&=@b@XLlV\&pRXLYUgfXHK@XLlV\'VKIVXYZHXVYZSP\VYZP
VzP\VZUdWXVYZXLKPL&pRXLYUgfXHK@XLlV\'WV_LTRV\gHSLYUgVKIVX&pA:HFF@XLlV\H>p
BA&HNLUZfXHYWXc\^THQLZR[(
BZH\LIUgfXHKZHRZVKVYWLSR_c\LX[&zLUH\XOV\HZLS#splňavšetkypodmienkyprevydanie
rozhodnutiaoumiestnenístavbyapretobo1opotrebnérozhodnúťtak,akojeuvedenévo
výrokovejčastítohtorozhodnutia.
P
oučenie:
Podl'a§42ods.3stavebnéhozákonamátotorozhodnutieodkladnýúčinok,
Vsú1ades§69ods.2stavebnéhozákonabudetotorozhodnutieoznámenéverejnou
vyhláškou.Tátoverejnávyhláška,letorousadoručujetotorozhodnutiemusíbyťvyvesená
vzmysle§26ods.2zákonač.71/1967Zb.osprávnomkonaní(d'alejvtextelen"správny
poriadok")podobu15kalendámychdnínaúradnejtabulimestaPrešovazverejnenána
elektronickejúradnejtabulimestaPrešov.Poslednýdeňtejtolehotyjedňomdoručenia.Do
lehotysanezapočítavadeň,ked'došlokuskutočnostiurčujúcejzačiatoklehoty,t.j.kudňu
vyveseniarozhodnutianaúradnútabul'u.
Podl'a§53správnehoporiadku,protitomutorozhodnutiumožnopodaťodvolanie(riadny
opravnýprostriedok),atovlehote15kalendárnychdníododňadoručeniarozhodnutia.Odvolaniesa
podávanamestoPrešov-stavebnýúrad.
Rozhodnutiejepovyčerpaníriadnychopravnýchprostriedkovpreskúmatel'nésprávnym
súdompodl'austanoveníSprávnehosúdnehoporiadku(zákonč.162/2015Z.z.).
i .' ';.} .J
J ft:~ ... 1.•.•.__.,.
In
g.AndreaTurčanováprimátorkamesta
/


,.'
6
Verejnávyhláška,kterousaoznamujevydanieúzemnéhorozhodnutíapreilfuĎ.ovllÍlstavbu:
"Prešov-.llBV82RD(Král'ovahora)-VN,TS,NN",bolayyvesťllftánaúradnejtabulí
f
\"i •••.•• ~ "'''''I." ,.
dňa~.~::~~.
v
.
..
.
..
..
.
.
... ,.., ' . 
B~c
ia
tK
a
.cvpodpis080OIPRLŠOV-1-
Ve
r
ej
n
ávyhláška,kterousaoznamujevydanieůzemněhorozhodnutiaprelíníovůstavbu:
"Pl
I'
C
Š
OV-lIBV82RD(Král'ovahora)-VN,TS,NN",bolazvesenázůradnejtabule
K
k
H(
>
(#!4'El\-...············~~č:j·;··~:~~~~~i~·..···..·····..·
I
V1 !CESOV-1-
Roz
h
od
n
utiesadOI'učínavedomie:
1
.Sp1nbomocnenýzástupcazanavrhovatel'a:PhDr.DankaVargová,Mukačevská47,08001Prešov
2.Východoslovenskádistribučná,a.s.,Mlynská31,04291Košice
3
.Východoslovenskávodárenskáspoločnosť,a.s.,Kůpel'ná3,08001Prešov
4
.KrajskýpamiatkovýúradPrešov,HlavnállS,08001Prešov
S
.SPP-distribúcia,a.s.,Mlynskénivy44/b,82S11Bratislava
6
.Národnádial'ničnáspoločnosť,a.s.,Dúbravskácesta14",841.04Bratislava4
7.ORHaZZvPrešove,Požiarnická1,08001Prešov'·,I 
8.SlovakTelekom,a.s.,Bajkalská28,81762Bratislava:tel.:OS0023S00
9.OkresnýúradPrešov,odborstarostlivostioŽP,Námestiemieru3,08001Prešov
1
0
.MsÚPrešov-OHAM,Iarková24,08001Prešóv..'
11
.OrangeSlovensko,a.s.,Metodova8,82108BratisMva-Rilžinov
1
2
.OkresnýúradPrešov,pozemkovýalesnýodbor,Masarykova10,08001Prešov
13.MestoPrešov-stavebnýúrad-prespis
6

    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)