Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Dávid Evan Vrbovský Naposledy sídlo/pobyt: , 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

26.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                ' 
. 
. 
. 
' 
Číslo: l O 1980598/2019 
Dátum: 19.08.2019 
Vyvi:liene ona-----------
DANOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Dávid Evan Vrbovský 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. l O 1980327/2019 zo dňa 19.08.2019 je uložená na Dai'lovom úrade Prešov , 
Hviezdoslavova 
7, 080 Ol Prešov. 
Z 
dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101980327/2019 zo di'la 19.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 
563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daúový poriadok) a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si moze uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daúovom úrade 
Prešov , Hviezdoslavova 7, 080 O l Prešov. v kancelárii č. 216 
v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563i2009 
Z. z. \ 
znení neskorších predpisov posledný 
deň tejto lehoty sa považuj~ručenia. 
MESTO PREŠOV 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Mestský úrad 
Hlavná č. 73 
·--...... 
a~~ 
..........
............................................ 
Ing. Mária Bednárová 
vedúci oddelenia správy daní 3 
Táto vyhláška bola vyvesená ................ 
?~~.~.~ .. ~~.~ .. ~ . 
.f!.Y. .......................................... . 
" f\ "'" "'"' ""'\ 
•. v. "''"'' .. ~ .J 
(uviesť miesto vyvesenia) 
od 
................................ do .................................. . 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)