Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Renáta Hudáková bytom Prešov, Daniel Kokoš bytom Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        'ZJ MEsTo PREšov 
Vᚠlist číslo l zo dňa: 
VEC 
Vyvesene dňa ___ z_r_. _:_:_. _:_:_·J ___ _ 
ZvMenP dň:~ --------=---
MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE 
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 
Prešov Naše číslo: Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Prešov: 
23.08.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov oznamuje 
Renáta Hudáková bytom Prešov, 
že jej bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod . 
• :STOP FŠOV 
Mc:'•· ~ý úrad Illavná č. 73 
_ !RO Ol ~RE Š O V 
·"ti, /Í ·< (4 ~ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
1:;:;r MESTO PRESOV 
Vᚠlist číslo l zo dňa: 
VEC 
.. .., 
L:. 
,.,..."" 
l • .J J 
Vyvesené dňa _________ _ 
MESTSKÝ ÚRAD V PREšÓVEnédňa _______ ....._ 
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo: Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Prešov: 
23.08.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s § 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov 
oznamuje 
Daniel Kokoš bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
r:,..T""~~ ov 
l\t "St~J..ý úrad 
TllaYnä" č. 73 
/>08/~ 
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 731080 01 Prešov 11 Tel.: +421(51)31001111 Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)