Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: Miroslav Babušák Naposledy sídlo/pobyt: 080 01 Prešov.

Oznámenie miesta uloženia písomnosti

27.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        -
. 
. 
-
. 
Číslo: l O 1995683/20 19 
Dátum: 20.08.2019 
z 7 ·08· 2019 
Vyvesene ona----------
Zve~P.rt~ ""~ --------~ 
DAGOVÝ 
ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: Miroslav Babušák 
Naposledy sídlo/pobyt: , 
080 O l Prešov 
Písomnosť č. 101990204/2019 zo dňa 20.08.2019 je 
uložená na Daňovom úrade Prešov 
Hviezdoslavova 7. 
Z dôvodu, že pobyt adresáta nie je známy, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101990204/2019 zo dňa 20.08.2019 verejnou vyhláškou 
podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú 
písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
__ 
<?Znáf!lenia na Daň_ovom úrade Prešov Hviezdoslavova 7. v kancelárii č.206. v úradných hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia . 
. /""'·:::· 
/<' 
\ 
\ 
·-.,, 
MESTO PREŠOV 
Mestský úrad 
Potvrdenie o dobe vyvesenia: Hlavná č. 73 
080 01 PRE 
š o V 
-l-
···------------~-· 
._\ ) . . 
---·1----~--..e --T--r-r---z--.(,__ 
Ing. Ľudmila Fedorová 
vedúci oddelenia správy daní 2 
Táto vyhláška bola vyvesená ........................................................................................... . 
(uviesť miesto vyvesenia) 
z 7 ·08· 2019 
od ................................ do .................................. . 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)