Oznámenie o začatí stavebného konania líniovej stavby: "Areál Bulgari Prešov - rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody".

Oznámenie o začatí stavebného konania

27.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Hlavná ul. č. 73, Prešov 
Císlo: SÚ/12224/142773/2019-Mk 
Mesto 
Prešov 
stavebný úrad 
'll '7 nn """., 
Vyvesene dna ___ J._'_· _"_"·-
4
"_-_
1 
__ _ 
ZvesenP clňa 
--------PSČ 080 Ol 
V Prešove dňa: 26.08.2019 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje 
začatie stavebného konania líniovej stavby: 
"Areál Bulgari Prešov -rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody", 
podľa § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku a podl'a § 26 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní 
Dňa 22.08.2019 požiadala spoločnost' Bulgaria, s.r.o., IČO 51714671, Fintická 21, 
080 
06 Prešov (ďalej v texte len "stavebník") o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: 
"Areál Bulgari Prešov -rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody-objekty: SO 04 
Rekonštrukcia trafostanice; SO 04.1 Úprava NN siete; SO 04.2 Rozšírenie NN siete; SO 
04.3 Odberné elektrické zariadenie". Pre danú stavbu na pozemkoch parc. č. 
KN-C 
6558/17, 658112, 658116, 6616/68, 6616/102, 9513/2, 9513/11, 9153/2, 6518/2, katastrálne 
územie 
Prešov, bolo vydané územné rozhodnutie mestom Prešov pod č. 
SÚ/17373/148543/2017-Mk dňa 08.01.2018. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné 
konanie 
Mesto 
Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. l zákona 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len "stavebný 
zákon") 
v znení jeho noviel, oznamuje v súlade s ustanovením§ 61 ods. 4 stavebného zákona 
začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
účastníkom konania a dotknutým orgánom. 
Súčasne stavebný úrad nariaďuje na základe ustanovenia § 61 stavebného zákona 
prerokovanie žiadosti stavebníka ústne pojednávanie spojené s miestnym 
zisťovaním na deň 
19.09.2019 o 08:00 hod 
so stretnutím pozvaných na Mestskom úrade v Prešove , ul. Jarkovač. 26, v zasadacej 
miestnosti 
na l. poschodí, miestnost' č. 217. 
Ak upovedomený 
účastník konania neoznámi v určenej lehote svoje stanovisko k 
navrhovanej stavbe, má sa za to, že z 
hľadiska ním sledovaných záujmov so stavbou súhlasí. 
2 
Zároveň stavebný úrad účastníkom konania týmto dáva na vedomie, že na námietky, ktoré 
v 
určenej lehote neuplatnia v prvostupňovom konaní sa neprihliadne ani v odvolacom konaní. 
Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu 
uplatniť 
svoje pripomienky a námietky účastníci konania. Ak niektorý z dotknutých orgánov potrebuje 
na riadne posúdenie návrhu dlhší 
čas, predÍži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej 
uplynutím. 
Ak dotknutý orgán v 
určenej alebo predÍženej lehote neoznámi svoje stanovisko 
k 
povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí 
podľa§ 61 ods. 6 stavebného zákona. 
Účastníci konania, dotknuté orgány a orgány spolupôsobiace v konaní môžu po 
predchádzajúcom telefonickom dohovore (so zodpovedným referentom SÚ) nahliadnuť do 
podkladov pre vydanie rozhodnutia na stavebnom úrade. 
Na pripomienky a námietky, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní 
alebo pri prerokúvaní územného plánu obce alebo územného plánu zóny sa neprihliada. 
Ak sa dá niektorý z 
účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú 
plnú moc v zmysle § 
17 ods. 4 zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (ďalej v texte len 
"správny poriadok"). 
Verejná vyhláška bude vyvesená v zmysle§ 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 
dní na úradnej tabuli mesta a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli, ktorá sa nachádza na 
stránke www.presov.sk 
Príloha 
MESTO PREAOV 
STAVEBNÝ ÚRAD 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
-11-
!.Prehľadná situácia stavby 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Areál Bulgari Prešov -rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody
objekty: 
SO 04 Rekonštrukcia trafostanice; SO 04.1 Úprava NN siete; SO 04.2 
Rozšírenie NN siete; SO 04.3 Odberné elektrické zariadenie", bola vyvesená na úradnej 
tabuli mesta 
Prešov 
4'\.,. ,.."" ... ,. ""'\ 
.;,. J 1 1.. , L w . "1 
dňa ..................................................... . 
MESTo PR ,. ~ _ 
· Mests~v ,Ec.;;(J'V 
Rl 
·" urad 
avn · 
................... 08-G·or ..... ? ..... 7 ................ .. 
~~Ešov 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk li 051/3100534 
3 
Pečiatka a podpis 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania verejnou vyhláškou 
pre stavbu: "Areál Bulgari 
Prešov -rekonštrukcia trafostanice a el. NN rozvody
objekty: 
SO 04 Rekonštrukcia trafostanice; SO 04.1 Úprava NN siete; SO 04.2 
Rozšírenie NN siete; 
SO 04.3 Odberné elektrické zariadenie", bola zvesená z úradnej 
tabule mesta 
Prešov 
dňa ..................................................... . 
Na vedomie: 
l. Bulgaria, s.r.o., IČO 51714671, Fintická 21, 080 06 Prešov 
2. Okresné riaditeľstvo Hasičského záchranného zboru, IČO 00151866, Požiamická l, 080 Ol Prešov 
3. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115, 080 Ol Prešov 
4. Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Karadžičova 10, 825 13 Bratislava-Ružinov 
5. Msú Prešov-OSMM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
6. MsÚ Prešov-OHAM, Jarková 24, 080 Ol Prešov 
7. 02 Slovakia, s.r.o., IČO 35848863, Einsteinova 24, 851 O l Bratislava-Petržalka 
8. CondorNet, s.r.o., 
IČO 36444413, Kováčska l, 080 Ol Prešov 
9. Východoslovenská distribučná, a. s., IČO 36599361, Mlynská 31, 042 91 Košice-Sever 
10. UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., IČO 35971967, Ševčenkova 36, 851 Ol Bratislava 
ll. O.S.V.O. comp, a.s., IČO 36460141, Strojnícka 18, 080 06 Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, IČO 00151866, Námestie mieru 3, 080 Ol Prešov 
13. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36570460, Komenského 50, 040 Ol Košice 
14. Orange Slovensko, a.s., IČO 35697270, Metodova 8, 821 08 Bratislava-Ružinov 
15. SPP-distribúcia, a.s., IČO 35910739, Mlynské nivy 44/b, 825 ll Bratislava 
16. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, IČO 30845572, Za kasámou 3, 832 47 Bratislava 
17. MJ projekt s.r.o., IČO 47535113, Štúrova 422/11, 082 22 Šarišské Michaľany 
CO/Mesto Prešov -stavebný úrad -pre spis 
Vybavuje: Mgr. Milan Madzik e-mail: milan.madzik@presov.sk 
ll 051/3100534 

  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)