Oznámenie o doručení písomnosti: Ladislavovi Pribulovi bytom Prešov.

Oznámenie o doručení písomnosti

28.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                I:J MESTO PREŠOV 
Vᚠlist číslo l zo dňa: 
VEC 
z 8 -08-2019 
~yvc:;en~; umt--------MESTSKÝ ÚRAD V PREŠOVE'esenP. c!ňa _____ _... 
Odbor služieb pre občanov 
Referát klientskeho centra 
Hlavná 73, 080 01 Prešov 
Naše číslo: Vybavuje /linka 
Hedviga Krajňáková 
051/3100120 
Prešov: 
28.08.2019 
Oznámenie o doručení písomnosti 
Mesto Prešov, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73 v súlade s 
§ 5 zákona NR SR č. 
253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvatel'ov 
Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov 
o zn am u je 
Ladislavovi Pribulovi bytom Prešov, 
že mu bola doručená písomnosť. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť 
uložená na podatel'ni Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, číslo dverí 5, kde si ju môže 
prevziať denne počas úradných hodín od 8:00 hod. do 15:30 hod. 
MESTO PREŠOV rA 
Mestský úrad 
,p-, 
Hlavná č. 73 
080 O l P R E š O y 
-1-
PhDr. Mária Humeníková, PhD. 
poverená riadením odboru 
Mestský úrad v Prešove l Hlavná 73 l 080 01 Prešov 1 l Tel.: +421(51)3100111 l Fax: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)