Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti: EVEREST ONE, s.r.o. Naposledy sídlo/pobyt: 176, 080 01 Župčany.

Daňový úrad Prešov - Oznámenie miesta uloženia písomnosti

28.08.2019 / Doručenie / uloženie písomnosti

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        Číslo: 102014787/2019 
Dátum: 22.08.2019 
2 8 ·08· 2019 
vyve&elle una __________ _ 
Zvesené dňa --------· DAŇOVÝ ÚRAD PREŠOV 
Hviezdoslavova 7, 080 Ol Prešov 
Verejná vyhláška 
o oznámení miesta uloženia písomnosti 
Adresát písomností: EVEREST ONE, s.r.o. 
Naposledy sídlo/pobyt: 176, 080 Ol Župčany 
Písomnosť č. 101882282/2019 zo dňa 06.08.2019 je uložená na Daňovom úrade Prešov , 
Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov 
Z 
dôvodu, že sídlo adresáta nie je známe, doručuje sa písomnosť Daňového úradu Prešov číslo 
101882282/2019 zo dňa 06.08.2019 verejnou vyhláškou podľa§ 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. o 
správe daní 
(daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. 
Adresát si môže uloženú písomnosť prevziať v lehote 15 dní odo dňa vyvesenia tohto 
oznámenia na 
Daňovom úrade Prešov, Hurbanistov 3, 080 Ol Prešov v kancelárii č. 509 v úradných 
hodinách. 
Toto oznámenie sa vyvesuje po dobu 
15 dní. Podľa § 35 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z. z. v 
znení neskorších predpisov posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia. 
••u••••Ľt~••••• 
Mgr. Bc. Tomáš Majda 
exekútor 
poverený zastupovaním vedúceho 
oddelenia 
daňovej exekúcie 2 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)