Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov.

Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

                2 8 -08-2019 
Vyvesene ona _______ _ 
'Zvesenf5 riň~ -------
MESTO PREŠOV. Mestský úrad v Prešove. Hlavná 73. 080 01 Prešov 
Návrh 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA PREŠOV č ..... /2019, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov 
č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov 
zverejnený na pripomienkovanie v zmysle § 6 ods. 3 a 4 zákona SNR 
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 
Deň vyvesenia: 28.8.2019 
Koniec lehoty, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku 
k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky na adresu sylvia.bobkova@presov.sk, 
alebo ústne do zápisnice na Mestskom úrade v 
Prešove u predkladateľa návrhu nariadenia: 
8.9.2019 
Predkladateľ návrhu nariadenia: 
Ing. Eduard Vokál, poverený riadením odboru životného prostredia a dopravnej 
infraštruktúry, Mestský 
úrad v Prešove, Jarková 24, 080 01 Prešov 
Deň zvesenia: 13.9.2019 
~ 
Návrh 
Vydanie: 1 
Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, 
ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta 
Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov 
Strana 1/ 1 
Mesto 
Prešov 
Mesto Prešov podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
v znení neskorších 
predpisov 
vydáva 
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č ...... ./2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne 
záväzné nariadenie 
mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach na území mesta Prešov 
Článok 1 
Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 6/2012 o peších zónach 
na území 
mesta Prešov. 
Článok 2 
Účinnosť 
Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňa 01.11.2019. 
V Prešove 
dňa ..................... .. 
Ing. Andrea Turčanová 
primátorka mesta 
    

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)