Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č .... /2019, ktorým sa zrušuje Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 4/2009 o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií, verejného priestranstva a zelene.

28.08.2019 / VZN mesta Prešov

Stiahnuť prílohu

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)