Ponuka prenájmu nebytových priestorov. Zoznam voľných nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019.

Ponuka prenájmu nebytových priestorov

28.08.2019 / Prenájom / predaj nehnuteľností (zámer)

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        . -2 B -08-2019 
Vyvesene dna_------
Ponuka prenájmu nebytových ~r.t:fs\'@~o'""'v~----
Obchodná verejná súťaž 
Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 01 Prešov, vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na prenájom vol'ných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov: viď prfloha "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 17
. 6. 2019". 
Formulár na podávanie návrhov (prihlášok) do súťaže, ktorý obsahuje podstatné náležitosti 
a dojednania zmluvy o budúcom prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov, je 
prístupný 
na internetovej stránke mesta Prešov a na oddelení služieb občanom Mestského úradu 
v Prešove v kancelárii prvého kontaktu. 
Záujemca odovzdá svoju písomnú ponuku, ktorú 
budú tvoriť nižšie uvedené prílohy, do podatel'ne 
Mestského úradu v Prešove, Hlavná 73, alebo Jarková 26 (klientske 
centrum), v zalepenej obálke 
s názvom "PONUKA PRENÁJMU NEBYTOVÝCH PRIESTOROV-NEOTVÁRAt-k rukám predsedu 
komisie" v termíne do 
1 3. 
S EP. ZOl9 do 15.00 hod. 
Písomné 
ponuky bez príloh budú zo súťaže vylúčené. 
Prílohy tvoria: 
vyplnený formulár -prihláška do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových 
priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov (v prílohe), 
súhlas 
so spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba-nepodnikatel'), 
Predložené ponuky budú komisionálne otvorené, 
pričom hlavným kritériom hodnotenia bude najvyššia 
ponúknutá cena 
za m
2, 
zároveň ponúkaná cena by nemala byť nižšia ako najnižšia cena nájmu 
v zmysle§ 
9a ods. 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (uvedené 
v prílohe "Zoznam vol'ných nebytových priestorov 
vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019"). Vyhlasovatel' si vyberie najvýhodnejší z predložených návrhov a oznámi výsledok vyhodnotenia súťaže 
záujemcom v lehote do 5 pracovných dní od jej vyhodnotenia. Vyhodnotenie súťaže vyhlasovatel' 
uskutoční najneskôr do 1 O pracovných dní po uplynutí termínu na predkladanie návrhov. 
Vyhlasovatel' 
si vyhradzuje právo podmienky súťaže meniť, súťaž zrušiť, odmietnuť všetky predložené 
návrhy, právo 
zmeniť termín podávania návrhov a právo nepriznať záujemcovi nárok na náhradu 
nákladov spojených s účasťou v súťaži, a to spôsobom a za podmienok ustanovených § 281 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Pri tzv. prechodne obsadených nebytových priestoroch má doterajší nájomcalpodnájomca právo 
pokračovať v ich prenájme za najvyššiu cenu ponúknutú za príslušné nebytové priestory v rámci 
súťaže, ak si toto právo uplatn! najneskôr do 15 kalendárnych dnf od doručenia výzvy za týmto 
účelom; 
uplatnenie tohto práva nie je podmienené účasťou doterajšieho nájomculpodnájomcu v súťaži. 
V prípade záujmu o obhliadku nebytových priestorov, je potrebné si túto dohodnúť priamo so správcami 
uvedených nebytových priestorov, a 
to: 
PREŠOV REAL, s.r.o., Slovenská 40, Prešov-č. t. 7732084-Mgr. Nadzonová 
Oddelenie školstva, mládeže a športu -Msú v Prešove, Jarková 26, Prešov č. t. 3100 543 -Kollárová 
Odbor 
financií a mestského majetku, referát mestského majetk.u 
-
Msú v Prešove, Jarková 24, 
Prešov č. t. 3100 289-Tureková 
PKO Prešov, Hlavná 50, Prešov-č. t. 7723741, 0905 797 449-Mgr. Ferenc 
ZŠ Važecká -č. t. 7706755 -Mgr. Baník 
V Prešove 
dňa 
2 7. AUG. 2019 
F-MsÚ/SP-22/1/3 
------
1::;;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRIHLÁŠKA 
Mestský úrad v Prešove 
odbor správy majetku mesta 
Jarková 24 
080 O l Prešov 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov 
l. Fyzická osoba 
Nepodnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: ................................................................................................ . 
Trvalé 
bydlisko 
žiadateľa: ..................................................................................................... . 
(u fyzickej osoby, nepodnikatel'ského subjektu je potrebné doložiť súhlas so spracúvaním osobných údajov, 
ktorého formulár 
je prílohou prihlášky) 
Podnikateľský subjekt: 
Meno a priezvisko žiadateľa: . ... .. ..... .. ... .. ... .... .... .. .... ...... .. . .. ... . . .... .. ... .. ... IČO: ..................... . 
Obchodné meno: ........................................
........................................................................... . 
Miesto podnikania: ........................................................................
........................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
2. Právnická osoba 
Obchodné meno: ..................................................................................... IČO: .................... . 
Sídlo: 
..................................................................................................................................... . 
Korešpondenčná adresa: ....................................................................................................... . 
Osoba oprávnená 
konať v mene subjektu: ............................................................................ . 
Stručná charakteristika subjektu a jeho činnosti: .................................................................. . 
3. Požadované nebytové priestory: 
-adresa predmetného NP, o ktorý žiadame 
ulica: ............................................
..................................................................................................... . 
-poradové 
číslo pod ktorým je NP vedený v zozname voľných NP ................................................. . 
-požadovaná plocha v m
2: 
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
••••••••••••••••••
•••••• 
-účel využitia NP: ........................................................................
...................................................... . 
-Vami navrhovaná výška nájmu za m
2
/rok: ................................................................................. . 
-navrhovaná doba nájmu: ........................................................................
.......................................... . 
-kontakt /telefón, fax, mobil, e-mail/: ........
........................................................................................ . 
Čestne prehlasujem, že nemám k dnešnému dňu žiadne záväzky voči Mestu Prešov, ani k iným obchodným 
spoločnostiam s účast'ou mesta (dane, poplatky, nájomné) a nenachádzam sa v konkurze, príp. v likvidácii. 
Dátum: ...................... . 
podpis 
žiadateľa 
Prílohy: 
-súhlas so 
spracúvaním osobných údajov (fyzická osoba -nepodnikateľ), 
1::;;1 MESTO PREŠOV 
Mestský úrad v Prešove, Hlavná ul. č. 73, 080 Ol Prešov 
PRÍLOHA Č. l K PRIHLÁŠKE 
do obchodnej verejnej súťaže na prenájom 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta 
Prešov 
SÚHLAS 
SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 
v zmysle čl. 6 ods. l písm. a) a čl. 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto 
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) 
(Titul, meno, priezvisko) 
ako 
súťažiaci svojim podpisom udel'ujem prevádzkovatel'ovi-Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov, 
IČO: 00327646 (d'alej len: "prevádzkovate!"') súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov formou 
získavania, vyhotovovania, 
zhromažďovania, uchovávania, zhrávania na dátové nosiče osobných údajov 
a 
zverejňovania na webovom sídle prevádzkovatel'a, v interných priestoroch, príp. iných zmluvných 
médiách pre 
účel v rámci IS Organizovanie súťaží v spojení s IS Majetkové vzťahy a to na účel 
organizovania obchodnej verejnej súťaže, vedenie evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi, 
zasielanie informácii týkajúcich sa 
súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia podmienok súťaže, 
zmien, vysvetl'ovania a odpovedania na otázky, vyhodnotenia priebehu súťaže a vyhlásenia výsledkov a to 
v rozsahu poskytnutých údajov. 
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov 
je slobodne daným, konkrétnym, informovaným a 
jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 2 rokov po naplnení účelu spracúvania, 
resp. 
30 dní po mojom odvolaní súhlasu. Po uvedenej lehote budú moje osobné údaje mechanicky 
zlikvidované (skartované) a nebudú 
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. 
Pred udelením súhlasu som boli-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach: 
moje osobné údaje budú poskytované príjemcom -orgánom verejnej moci, kontrolným orgánom, 
orgánom verejnej správy iným osobám, v rámci poskytovanej 
súčinnosti a iným oprávneným 
subjektom. 
moje osobné údaje, ktorých poskytnutie 
je dobrovol'né, budú uchovávané počas obdobia platnosti 
súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný 
účel, než na ten, na ktorý boli získané. 
ako dotknutá osoba mám právo 
požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným údajom, 
ktoré sa ma týkajú, právo na 
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo 
namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. 
v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo 
podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je 
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 
beriem na vedomie, že 
cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa neuskutočňuje. 
beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania. 
Svoje právo kedykol'vek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, 
môžem ako dotknutá osoba 
uplatniť nasledujúcimi spôsobmi: 
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu nikol.turekova@presov.sk, marta.dolha@presov.sk, 
b) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovate l' a s uvedením textu "GDPR -odvolanie 
súhlasu" na obálke. 
Som si vedomý, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zosúhlasu 
pred jeho odvolaním. 
V 
Prešove dňa: .................................. . 
podpis dotknutej osoby 
V prípade akýchkol'vek otázok súvisiacich s ochranou Vašich osobných údajov vrátane uplatnenia Vašich 
práv v zmysle Nariadenia a zákona o ochrane osobných údajov Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali. 
Zoznam 
voľných 
nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Prešov k 17. 6. 2019 
najniHia tena 
možnosť 
por. 
č. 
adresa 
NP 
číslo 
vchodu posch. 
plocha 
v 
m• kategória 
priestorov nájmu/ 
vol'néod zníženia ceny 
správcovia vol'ných podnájmu v nájmu o 
€/m'/rok* 
hodnotu nebytových priestorov 
l 
Hlavná 
67 
I.
NP 
21,2 
obchod, 
služby 
120,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
2 
Hlavná 
67 
Il. 
NP 
548,41 
reštauračné 
služby 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
i 
3 
Hlavná 
67 
III. 
NP 
517
,18 
apartmány 
55
,
00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
4 
Hlavná*** 
69 l. 
PP 
157,67 
al 
obchodné, služby 
40,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL
, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,
30 
5 
Hlavná 
69 podkrovie 
170,
37 
al 
obchodné, služby 
55,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
6 
Hlavná*** 
72 l. 
pp 
211 
reštauračné 
služby 
40,00 
voľné 
500/o 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
7 
Hlavná 
122 
ILNP 
63,23 
al 
služby, kancelárske 
účely 
55,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL
, s.r.
o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
8 
Hlavná*** 
122 podkrovie 202,
72 
al 
služby 
55,
00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. . 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,
00 
9 
Jarko 
vá 
2 II. 
NP 
21,2 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
IO 
Jarková 2 III.NP 19,40 
služ!Jy 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
ll 
Jarko 
vá 
2 III.NP 
20
,
80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
12 
Jarko 
vá 
2 
IILNP 
25
,
40 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL
, s.r.o. 
' 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
al 
obchodné a kancelárske 
účely, 
33,00 
13 
Jarko 
vá 
2 
III.NP 23,80 
služby 
voľné 
PREŠOV 
REAL
, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
14 
Požiamická 
17 
I.PP-
sklad 
10,08 
al 
služby 
20,00 
voľné 
PREŠOV 
REAL, 
s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
15 
Požiarnická 
17 
I.PP 
-sklad 
č. 
3 23,94 
al 
služby 
20,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
16 
Požiarnická 
17 
l. NP -kancelária 21,96 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
40,00 
voľné 
20% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
17 
Požiarnická 
17 
II.NP -kane. 
č. 
29 
22,07 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
18 
Požiarnická 
17 
II.NP 
-kane. 
č. 
34 
25,53 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,
30 
19 
Požiarnická 
17 
II.NP-
kane. 
č
. 
37 25,75 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
20 
Požiarnická 
17 III. NP -kane. 
č. 
41 
29,82 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
21 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
č. 
43 29,94 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
22 
Požiarnická 17 
III.NP 
-kane. 
30,93 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,
00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
23 
Požiarnická 17 
III.NP 
-kane. 27,82 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30
,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
24 
Požiarnická 
17 
III.NP 
-kane. 
44 
29,98 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
30,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
25 
Požiarnická 
17 III.NP -kane. 
č. 
48 28,76 
al 
kancelárske 
účely
, 
služby 
30
,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
26 
Požiarnická 
17 III.NP 59,82 
al 
kancelárske 
účely 
30
,00 
voľné 
0% 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
27 
Prostejovská 
33/B/7931 
I.NP 
61
,04 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
RE.AL, 
s.r.o. 
28 
Prostejovská 
33/B/7931 I.NP 
55,54 
zdravotnícke 
účely 
50,00 
vol'né 
30% 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
29 
Prostejovská 
33/B/7931 
L 
pp 
48,93 zdravotnícke 
účely 
30,00 
voľné 
30% 
PREŠOV REAL, 
s.r.
o. 
30 
Slovenská 
40 
I.NP 
43,70 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
50,00 
voľné 
0% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
31 
Slovenská -
vo 
dvore 
40 
I.NP 23,7 
al 
kancelárske 
účely 
50,00 
voľné 
50% 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
32 Slovenská -vo dvore 
40 
II.NP 
16,19 
al 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
500/o 
PREŠOV REAL, 
s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
33 
Slovenská 
40 
II.NP 71,16 
al 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,30 
34 
Slovenská 
40 
II.NP 37,41 
al 
kancelárske 
účely 
33,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
al 
kancelárske 
účely 
33,00 
35 
Slovenská -vo dvore 
40 
III. 
NP 
76,61 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
účely, 
vzdelávanie 
8,30 
l 
36 
Čapajevová 
27 Il. NP 
46,20 
zdravotnícke 
účely 
40,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
37 
Čsl. 
Armády 29 
I.NP 
63,55 obchodné 
účely 
a služby 
40,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.
o. 
38 
Čsl. 
Armády** 29 
II.NP 
82,7 obchodné 
účely 
a služby 
30,00 
voľné/prechodne 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. obsadené 
39 
Bemoláková 17 Il. 
NP 
329,34 
al 
kancelárske 
účely, 
služby 
40,00 
voľné 
30% PREŠOV 
REAL, s
.r.
o. 
b/ 
voľnočasové 
aktivity, vzdelávanie 
8,30 
40 
Raymanova 4 III. NP 45,32 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
41 
Raymanova 4 
I. 
NP 
66,22 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
42 
Švábska 41/A 
II.NP 
42,43 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
50"/o 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
43 
Šváb ska 41/A 
II.NP 
45,35 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
44 
Švábska 
4l/A 
II.NP 78,75 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
20% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
45 
Šváb ska 41/A 
II.NP 
52,18 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
20% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
46 
Zemplínska 
9II.NP 
147,00 
obchodné 
účely, 
služby 
40,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
47 
Zemplínska 9 
II
.NP 46,50 
obchodné 
účely
, 
služby 
40,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
48 
Zemplínska 9 
II.NP 70,00 
obchodné 
účely
, 
služby 
40,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
49 
Martina Benku 7/A 
I.NP 
71,43 obchodné 
účely, 
služby 
50,
00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
50 
Kováčska 
-
MUČO 
15 
podkrovie 
79,00 
archívne 
účely 
3,
00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
51 
Kováčska-
MUČO 
15 
podkrovie 
19,80 
archívne 
účely 
3,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
52 
Kováčska-
MUČO 
15 
l. 
PP 
136,33 zdravotníctvo 
40,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
53 
Nám
. 
Osloboditeľov 
15 
I. 
NP 
53,84 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
54 
Nám. 
Osloboditeľov 
15 
l. 
NP 
58
,24 zdravotníctvo 
50,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
55 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
l. 
PP 
51
,78 sklad 
č. 
l 
20,
00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
-
--
.. 
56 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
LPP 
46,19 sklad 
č. 
2 
20,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.
o. 
57 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
16
,
12 
sklad 
č. 
3 
20,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
58 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
LPP 
16,26 sklad 
č
. 
4 
20
,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
l 
59 
Nám
. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
15
,
30 
sklad 
č. 
5 
20,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
60 
Nám
. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
39,68 sklad 
č. 
6 
20
,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
61 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
26,32 sklad 
č
. 
7 
20
,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
62 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
LPP 
8,26 sklad 
č. 
9 
20,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
63 
Nám
. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 36,
10 
sklad 
č. 
IO 
20,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.
o. 
64 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
14
,92 sklad 
č. 
ll 
20,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
65 Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
I.PP 
18,44 sklad 
č. 
13 
20,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
al 
obchodné a kancelárske 
účely
, 
40,00 
66 
Nám. 
Kráľovnej 
pokoja 3 
l. 
NP 
370,49 
služby 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
b/ 
verejnoprospešné 
činnosti 
8,
30 
67 
Nám
. 
Kráľovnej 
pokoja 3 II. 
NP 101,72 
zdravotníctvo 
30,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
68 
Košická 
18 
LNP 
16
,50 
skladové priestory 
25,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
69 
Solivarská 
21. 
pp 
18
,63 skladové priestory 
20,00 
voľné 
30% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
70 
Záborské 
č
. 
504 
kancelária 
č
. 
2.04 II.NP 
42,93 kancelárske 
účely 
25
,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
71 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č
. 
2.05 II.NP 
29,58 kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
72 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.06 
ILNP 
44,03 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
50% PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
73 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č
. 
2.
07 
II.NP 28,84 kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
50% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
74 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.08 
ILNP 
11
,54 kancelárske 
účely 
25
,
00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
75 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č
. 
2.10 II.
NP 
30,48 
kancelárske 
účely 
25,00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
76 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č
. 
2.11 
II.NP 24,
11 
kancelárske 
účely 
25,
00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
77 
Záborské 
č. 
504 
kancelária 
č. 
2.12 
II.NP 
11
,
83 
kancelárske 
účely 
25,
00 
voľné 
0% 
PREŠOV 
REAL, s.r.o. 
78 
Prostejovská 
36 
l. 
NP 
1,00 
nápojový, potravinový automat 
130,00 
voľné 
0% 
ZUŠ 
Jána 
Päschla 
79 
Prostejovská 
36 
l. 
NP 
1,00 
nápojový, potravinový automat 
130,
00 
voľné 
0% 
ZUŠ 
Jána 
Pôschla 
80 
Važecká 
ll 
LNP 
29
,50 
zdravotníctvo /zubná ambulancia/ 
50,00 
voľné 
50" 
/o 
ZŠ Važecká 
81 82 
Važecká 
Važecká 
,./ 
r. 
~
d
íni
ír 
Fel'baba 
, 
l. 
~
v
rimáror~ 
ll 
I.NP 
ll 
I.NP 
-
/ 
{_/(_ 
12,
00 
69,00 
obchodné 
účely, 
služby 
50
,
00 
voľné 
50" 
/o 
ZŠ 
Važecká 
kancelárske 
účely 
50
,
00 
voľné 
50% 
ZŠ 
Važecká 
---
* 
všetky ceny sú uvedené bez služieb spojených s nájmom, resp. podnájmom a bez 
DPH 
** 
prechodne obsadené nebytové priestory 
*** 
nebytové pristory v zlom technickom stave 
-
pri 
uplatnení 
zľavy 
z ceny nájmu vo výške 
50 
% 
v zmysle smernice 
SP 
22 
sa 
nebytové priestory 
označujú 
ako 
"prechodne obsadené" 
l 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)