Oznámenie o začatí stavebného konania pre stavbu: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov".

Oznámenie o začatí stavebného konania

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        2 8 ·08· 2019 
ip.;;:a~;lli: Ull"-----------
Hlavná 73, Prešov 
Mesto Prešov 
Stavebný úrad 
!vesenP. dňa 
080 Ol Prešov 
Prot. 
č.: SÚ/11362/2019-Fa V Prešove dňa: 27.08.2019 
Vybavuje: Ing. Franková mária, 
č. tel. 051/3100 535 
e-mail: maria.frankova@presov.sk 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA, 
ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov" 
Na Mesto Prešov, príslušný stavebný úrad v súlade s ustanovením § 117 odst. l) zák. 
č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní, stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov bola 
podaná 
dňa 01.08.2019 žiadateľom 
-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30,080 Ol Prešov 
(správca) na základe splnomocnenia vlastníkmi bytov a nebytových priestorov bytového 
domu 
na Ul. Lomnická 14 v Prešove žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu pod 
označením: "Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov", miesto stavby bytový dom Ul. 
Lomnická 14, 
Prešov, súpisné č. 6756 , na pozemku parc. č. KN C 2600/66, v 
katastrálnom území Solivar. 
Stavebný úrad 
podľa§ 26 odst. l) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a v súlade s 
§ 
61 odst. 4) stavebného zákona, v znení jeho noviel oznamuje začatie stavebného konania 
všetkým 
účastníkom konania o vydanie stavebného povolenia 
na stavbu pod označením: 
"Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov" verejnou vyhláškou. 
Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje 
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle §61ods. 2 stavebného 
zákona 
od miestneho zisťovania a ústneho pojednávania. 
Účastníci konania môžu svoje 
námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie do 
7 pracovných dní odo 
dňa zvesenia verejnej vyhlášky z úradnej tabule mesta, inak sa na 
neskoršie námietky v zmysle§ 61 stavebného zákona neprihliadne. 
Podľa §61 ods.5 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje 
stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej 
môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Do 
pokladov rozhodnutia možno nahliadnuť na MsÚ v Prešove-stavebnom úrade /Ul. Jarkova 
č. 26, 2. poschodie, č. d. 302, po predchádzajúcej dohode s pracovníkom č. tel. 051/31 OO 535/. 
Stavebný úrad v súlade s § 
33 ods.2 správneho poriadku umožňuje účastníkom konania, aby 
sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, 
prípadne navrhnúť jeho doplnenie. 
Táto vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania na stavbu: 
"Obnova bytového domu Lorimická 14 Prešov" musí byť vyvesená v súlade 
s 
ustanovením 
§ 26 odst. 2) zák. č. 7111967 Zb. o správnom konaní a podl'a § 61 odst. 4) 
2 
stavebného zákona po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej 
úradnej tabuli mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk 
Posledný 
deň tejto lehoty je dňom doručenia oznámenia o začatí stavebného 
konania. 
Do lehoty 
sa nezapočitáva v súlade s § 27 odst. 2 zákona č. 7111967 Zb. 
o 
správnom konaní v znení jeho noviel deň, ked' došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok 
lehoty. 
Ak koniec lehoty pripadne na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty 
najbližší 
budúci pracovný deň. 
Ú radný záznam: 
{l.. 
Ing. Jo 
vedúci stave 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov", bola vyvesená na úradnej tabuli a na 
elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov 
dňa .............. 2·8··-.Q8T··~~19····················· 
ME~TO PP:n::~ :)V 
.1\-~~!cii!:':ý ú;-<.d 
······················· ~·ii;rc··tr··················· 
~:ftk~~p~qp~ v 
-1-
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: 
"Obnova bytového domu Lomnická 14 Prešov", bola zvesená z úradnej tabule a z 
elektronickej 
úradnej tabule Mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTo " l .,'; _ 
Me; r, .. ~ -. ·':JV 
···························~>-···-· .... "··:.1 ·:.:. •.••.......•.•.•.. 
Hlav:1;í č -.,~ 
08001 PRJ~'~> 
-1--s o v 
Pečiatka a podpis 
3 
Na vedomie 
l. Vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu na Ul. Lomnická 14, 
Prešov v z. správcom-Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov 
2. projektant: Ing. Tomáš Fabišík-PROPLANING s.r.o., Protifašistickývch bojovníkov 3, 
080 Ol Prešov 
3. Mesto Prešov-MsÚ Prešov, Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby 
4. OR HaZZ, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
5. OÚ Prešov-Odbor starostlivosti o ŽP /ochrana prírody a krajiny, odpady/, Nám. mieru 3, 
080 O l Prešov 
6. Mesto Prešov-stavebný úrad, pre spis 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)