Rozhodnutie o umiestnení stavby: "PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu" na ul. Gapl'ová v Prešove.

Rozhodnutie o umiestnení stavby

28.08.2019 / Oznámenia Stavebného úradu

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        vyve:;ene dila ___ Z_8_-_08_-_Z_01_9 ---
Ob P t 
Zvesené dňa-------
ec e rovany 
PSČ 082 53 
č. SU/142/103871/2019-Se V Prešove dňa: 15.07.2019 
VEREJNÁ VYHLAŠKA, ktorou sa doručuje : 
Rozhodnutie o umiestnení stavby 
Navrhovateľ:. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
(ďalej len navrhovateľ) 
podal dňa 07.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení 
stavby: 
"PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu" 
na ul. Gapl'ová v Prešove 
v katastrálnom území: Solivar 
na pozemku parcela 
číslo KN-C 3233, 3234, 3235, 3236/1,326917, 3236/1, 1939, 
1940/1, 1940/2 
Pozemok parc. č. KN-C 3233, 3234, 3235, 3236/1,3269/7, 3236/1 k.ú. Solivar je vo 
vlastníctve Mesta Prešov a k pozemkom parc.č. 1939, 1940/2,1940/1 má daný súhlas vlastníkov. 
Obec Petrovany, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad, ktorý bol Okresným úradom 
v Prešove, odborom výstavby a bytovej politiky, listom pod 
číslom OU-PO-OVBP1-
2019/012819/00298189 zo dňa 14.03.2019 na základe §119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. 
o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov 
určený za príslušný stavebný úrad vykonávajúci konania a vydávajúci rozhodnutia pre stavby, 
pre ktoré 
je obec stavebným úradom a zároveň aj stavebníkom, prerokoval žiadost' MsÚ Prešov 
"' odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov a posúdil predložený návrh podľa 
§37 a ďalších stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa §39 a §39a 
stavebného zákona a vykonávacích vyhlášok ROZHODNUTIE O UMIESTNENÍ STAVBY 
"PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ová v 
Prešove" 
Stavba "PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ová v Prešove" bude 
realizovaná na pozemkoch 
podľa evidencie nehnuteľnosti parc. č. KN-C 3233, 3234, 3235, 
3236/1,3269/7, 3236/1, 1939, 
1940/1,1940/2 k.ú. Solivar, ako je zalaeslené v koordinačnej 
situácii stavby, ktorú vypracoval v mierke l :500 Ing. Vladimír Zvada, Pod Vinicami 9, 080 Ol 
Prešov. 
Pre umiestnenie stavby a projektovú prípravu sa určujú tieto podmienky: 
Členenie stavby na stavebné objekty 
SO O l -Rekonštrukcia verejného vodovodu 
SO 02.1-Rozšírenie verejnej kanalizácie 
SO 02.2-Spoločná kanalizačná prípojka 
ZÁSOBOVANIE VODOU 
JESTVUJÚCI 
STAV 
Riešené územie Gapľová ul. je v súčasnosti zásobované . vodou z verejného vodovodu PVC 
DN/OD 
ll O vedeného v Čipkárskej ul. Je realizovaná spoločná vodovodná prípojka, ktorá 
z technického a hydraulického 
hľadiska nevyhovuje a je vedená čiastočne cez súkromné parcely. 
NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
Pri návrhu zásobovania vodou rodinných domov navrhujeme napojeníe na jestvujúce 
rozvádzacie vodovodné potrubie 
PVC DllO na Čipkárskej ul. Napojenie sa prevedie výrezom 
PVC potrubie v mieste napojenia pôvodnej prípojky a vložením odbočnej tvarovky s uzáverom 
DN 80+ZS a prepojením jestvujúceho potrubia, na ktorom budú osadené 2 uzávery DNI OO+ ZS. 
Vodovodné potrubie je vedené od bodu napojenia v miestnej nespevnenej účelovej komunikácii. 
Na tejto 
časti trasy je navrhované 3 x prepojenie s pôvodnými prípojkami a podzemný hydrant = 
kalník. Pri napojení trasy na Gapľovej ulici je potrubie vedené v krajnici miestnej komunikácie 
v súbehu s novým chodníkom. 
V tomto úseku sú navrhovaná body napojenia pre pôvodné 
vodovodné prípojky. 
V rámci stavby je riešená prípojková sedlová navarovacia elektrotvarovka 
s ventilom a navíiavacou armatúrou (požiadavka Mesta Prešov 
na časť potrubia prípojky po 
hranicu 
nehnuteľnosti je rozpočtovaná samostatne). V staničení 258,9 m je potrubie vedené do 
prepojovacej 
uličky, kde je na konci úpravy riešené prepojenie na jestvujúce potrubie. Návrh 
rozvádzacieho potrubia 
je riešený tak, aby bolo zabezpečené zásobovanie vodou pre sociálno
hygienické potreby a a dodávka vody na hasenie požiaru jestvujúcimi hydrantmi. 
Technické vybavenie vodovodu 
Vodovod je podzemná líniová stavba bez teclmologického zariadenia. Je navrhnutý z tlakových 
rúr HDPE PE 
100 SDR17. Na trase je za bodom napojenia navrhnutý uzáver so zemnou 
súpravou, 
na trase l x podzemný hydrant DN 80 s funkciou kalníka a na konci navrhnutý uzáver 
so zemnou súpravou a prepojenie s jestvujúcim potrubím v mieste podzemného hydrantu. 
Prípojky budú realizované cez samonavrtávacie pásy: 3 
x prepojenie jestvujúcej prípojky a 5 x 
prípojky s realizáciou nového merania a časti prípojky (nie je súčasť stavby). Vodovodné 
potrubie 
je navrhnuté z plastických hmôt a nevyžaduje ochranu proti korózii. A1matúry sú 
chránené protikoróznou úpravou z výroby. 
Potrubie sa musí pred odovzdaním do prevádzky 
preskúšať z hľadiska jeho pevnosti a 
vodotesnosti. Tlakové skúšky pre HDPE potrubia sa prevádzajú 
podľa STN 75 5403 EN 805 
príloha A.27 a spôsob 
skúšky bude uvedený v 
realizačnej dokumentácii. 
Skúšobný tlak systému 
(STP) je stanovený podľa STN 75 5403 EN 805 čl. 11.3.2 
NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 
Pri návrhu odkanalizovania srne vychádzali z možnosti rozs1renia verejnej kanalizácie, 
gravitačného odkanalizovania riešeného územia a koncepcie delenej kanalizácie. z uvedeného 
dôvodu 
je návrh rozdelený na 2 stavebné pod objekty: 
SO 02.1 -Rozšírenie verejnej kanalizácie 
2 
Zaústenie navrhovaného rozšírenia VK je v jestvujúcej revíznej šachte na zaústení kanalizácie 
z 
Čipkárskej a Baníckej ul. (DN 300). V šachte sa upraví kyneta dna pre zaústenie potmbia do 
dna (požiadavka VVS). Od bodu napojenia je trase vedená časťou miestnej komunikácie 
a neskôr cez parcelu 
č. KN-C 3269/7 (Mesto PO). V súčasnosti je parcela neoprávnene 
využívaná ako záhrada 
majiteľom susednej parcely. V staničení 61,88 m je verejná kanalizácia
stoka 
PVC SW DN/ID 300 ukončená revíznou šachtou č.3. Splašková kanalizácia DN 300 bude 
investorom odovzdaná 
do prevádzky VVS a.s. OZ Prešov. 
SO 02.2 -Spoločná kanalizačná prípojka 
Gravitačné odkanalizovanie nehnuteľností č.p. KN-C 1930, 1935, 1936 a 1938 si vyžaduje 
realizáciu 
spoločnej kanalizačnej prípojky PVC DN/ID 200-43,50 m, vedenej cez parcely KN
C 3269/7 a 3234 (Mesto 
Prešov) a 1935 a 1937 (fyzické osoby). Spoločná prípojka je ukončená 
v st. 43,50 m revíznou šachtou č. 4 umiestnenou na miestnej komunikácii. Napojenie 
nehnuteľností bude cez odbočné tvarovky PVC D200/160 resp. do šachty Š4 s umiestnením 
podľa požiadaviek producentov odpadových vôd (iba splaškové odpadové vody). 
Súčasťou stavebného objektu SO 02.2 je aj vyriešenie odvádzania zrážkových vôd 
z povrchového odtoku z najnižšieho miesta ulice realizáciou 
dažďovej kanalizácie (DK) PVC 
DN 200 -35m. Zaústenie DK navrhujeme do jestvujúceho rigola a priepustu pod št. cestou 
III/3440 Prešov-Zlatá 
Baňa. Trasa je vedená od vyústenia na parcele č. KN-C 3269/7 (Mesto 
Prešov) v súbehu so spoločnou kanalizačnou prípojkou po parcelách č. 1935 a 1937 (fyzické 
osoby) a 3234 (Mesto 
Prešov) s ukončením vpustom DN200-0,5m s kalovým košom a líniovým 
žľabom šírky 200 mrn-L=4m pre záťaž D400 umiestnenými na miestnej komunikácii. 
Dokumentácia 
je spracovaná na základe účelu stavby v súlade s príslušnými technickými 
normami. Riešená 
je cez gravitačnú stoku verejnej splaškovej kanalizácie so zaústením do 
jestvujúcej verejnej kanalizácie (SO 02.1 ), spoločná kanalizačná prípoj ka pre odvádzanie 
splaškových odpadových vôd z 
nehnuteľností a dažďová kanalizácia a odvádzanie zrážkových 
vôd z najnižšieho miesta 
t.č. nespevnenej ulice (SO 02.2). Smerové a výškové vedenie potrubia 
je podmienené jestvujúcou niveletou komunikácie a terénu, podzemnými vedeniami a bodom 
napojenia. 
Pri návrhu uvažujeme so štandardnou hÍbkou uloženia podzemných vedení v súlade 
s 
STN 73 6005, aby bolo možné križovanie vedení a prípojok. 
Rozšírenie verejnej kanalizácie: je vodnou stavbou podľa ust. vodného zákona -povoľuje OÚ 
Prešov, odbor starostlivosti o ŽP. 
Materiál potrubia bolnavrhnutý na základe účelu, životnosti a vodotesnosti stavby. Odvádzanie 
splaškových odpadových vôd a zrážkových vôd je riešené výstavbou kanalizácie z kanalizačných 
plastových rúr PVC SW SN 10 DN/ID 300 -61,88 m, SN 8 DN/ID 200 -43,50 + 35,0 m 
a DN/ID 
150 -15,0 m. Návrh nivelety stoky je podmienený požiadavkou na gravitačné 
odvádzanie odpadových vôd. Na trase verejnej kanalizácie sú navrhnuté 3 revízne kanalizačné 
šachty ·a spoločnej kanalizačnej prípojky 2 revízne kanalizačné šachty z prefabrikovaných 
prvkov s BEGU poklopmi B125 resp. 
D400. Zaústenie projektovanej verejnej kanalizácie do 
jestvujúcej splaškovej kanalizácie navrhujeme v jestvujúcej šachte výsekom nad dnom šachty 
a úpravoujestvujúcej kynety. 
Dažďová kanalizácia bude odvádzať zrážkové vody z najnižšieho miesta t.č. riespevnenej ulice 
s vyústením 
do rigola v mieste nad priepustom pod cestou. Vpust 500/344/600-2 dielny 
s odtokom 
DN200 aLT roštom D400 +líniový odvodľí.ovací žľab 200/0-3 -4 ms LT roštom 
D400. · 
3 
TLAKOVÉ SKڊKY 
Skúšku tesnosti gravitačného potrubia sa prevádza podľa STN EN 1610. Predbežne navrhujeme 
skúšku tesnosti potrubia vzduchom (metóda 
L) a skúšku šácht vodou (metóda W). Podrobné 
požiadavky na tlakové skúšky bude riešiť realizačný projekt. Na dažďovej kanalizácii previesť 
dôkladnú kontrolu spojov. 
Dokumentácia pre stavebné konanie môže 
byť dopracovaná v realizačnom projekte. Jedná sa 
o spresnenie návrhu nivelety, dopracovanie detailov križovania s podzemnými vedeniami, 
podrobný výpis prvkov šácht, montážna schéma tvaroviek a zapracovanie požiadaviek povolenia 
stavby 
l. Stavebník je povinný 
dodržať podmienky Okresného úradu Prešov, odboru cestnej dopravy 
apozemných komunikácií uvedené vo vyjadrení 
č. OU-PO-OCDPK-2018/046379-002 zo 
dňa 30.11.2018. 
2. Stavebník je povinný dodržať podmienky v záväznom stanovisku Regionálneho úradu 
verejného zdravotníctva v 
Prešove č. 2018/03594-02/b.14-SM zo dňa 14.11.2018. 
3. Stavebník je povinný dodržať podmienky VVS a.s. uvedené vo vyjadrení č. 86273/2018/0 
zo dňa 23.10.2018. 
4. Stavebník je povinný dodržať podmienky vo vyjadrení OU Prešov, odbor starostlivosti o ŽP 
č. OU-PO-OSZP03-2018/042961-02 zo dňa 12.11.2018. 
5. Stavebník je povinný dodržať podmienky SPP -distribúcia a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
TD/EX/3745/2018/Ka zo dňa 25.09.2018. 
6. Stavebník je povinný dodržať podmienky Slovak telekom, a.s. uvedené vo vyjadrení č. 
6611826970 zo di1a 20.09.2018. 
7. Stavebník je povinný dodržať podmienky KPÚ Prešov uvedené v rozhodnutí č. KPUP0-
2018/20419-2/90358/0nf 
zo dňa 14.11.2018. 
8. Stavebník je povinný dodržať podmienky O.S.V.O. comp a.s., Prešov uvedené vo vyjadrení 
č. 141/09/2018/EN zo dňa 17.09.2018. 
9. Stavebník je povinný dodržať podmienky v stanovisku Mesta Prešov, odbor HAM zo dňa 
02.10.2018 pod č. OHAM/12898/2018 a v stanovisku odboru Da ŽP zo dňa 18.10.2018 pod 
č. ODaŽP/12827/2018/Jmi. 
l 
O. Pred začatím akýchkoľvek stavebných prác je navrhovateľ povinný zaistiť si u príslušných 
správcov sieti technického vybavenia územia ich priebeh, aby nedošlo k ich poškodeniu. 
Tieto siete je potrebné 
počas vykonávania prác náležite chrániť, v súlade s pokynmi správcu 
pred poškodením. 
ll. Navrhovateľ je povinný dodržať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí prechádzajúce 
pozemkom, resp. v bezprostrednej blízkosti stavebného pozemku. Ak je 
to nevylmuté je 
potrebné uskutočniť prekládku týchto vedení a to podľa požiadaviek správcov týchto sietí. 
12. Podzemné energetické, telekomunikačné, vodovodné a kanalizačné vedenie, ktorého 
poškodenie môže 
ohroziť bezpečnosť ľudí pri vykonávatú zemných prác alebo ktoré môže 
ohroziť zemné práce, je potrebné vhodne zabezpečiť pred poškodením. 
13. Po ukončení výstavby umiestňovanej stavby, pozemky dotknuté výstavbou je potrebné 
riadne 
upraviť. Terén je potrebné upraviť tak, aby sa nezmenili odtokové pomery v území a 
teda aby 
dažďové vody nezatekali na susedné pozemky a stavby. 
14. Počas realizácie umiesti1ovanej stavby je navrhovateľ povinný zabezpečiť také opatrenia, 
aby nedošlo ku spôsobeniu škôd na 
vedľajších nehnuteľnostiach. 
15. Prípadné škody na vedľajších nehnuteľnostiach bude znášať navrhovateľ na vlastné náklady. 
16. Navrhovateľ je povinný zemné práce realizovať v súlade s §48 odst.3 stav. zákona a v súlade 
s §22 vyhlášky 
MŽP SR 532/2002 Z. z. 
4 
17. Stavenisko je navrhovateľ povinný riešiť v zmysle §43i stavebného zákona a v zmysle § 12 
vyhl. MŽP SR532/2002 Z .z. Stavenisko je potrebné počas realizácie stavby zabezpečiť a tak 
zabrániť vstupu nepovoleným osobám na stavenisko. 
18. Navrhovateľ je povinný zakladanie stavby realizovať v súlade s §48 odst. 4 a 6 stavebného 
zákona a v súlade s 
§23 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. 
19. Navrhovateľ je povinný potvrdiť si právoplatnosť územného rozhodnutia na Meste Prešov
stavebnom úrade a to po uplynutí 15-dňovej lehoty, určenej na možnosť odvolania sa. 
20. Navrhovateľ je povinný požiadať Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP o vydanie 
stavebného povolenia. 
V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania boli 
vznesené námietky zo strany Milady 
Pecuchovej, ktorá žiada doplniť k plánovanému vodovodu 
v spevnenej 
uličke medzi rodinným domom p. Pecuchovej a p. Duchoňom aj kanál vzhľadom na 
funkčne pomery jestvujúcej kanalizácie . Jedná sa len o vetvu kanalizácie v uličke, ktorá by bola 
napojená na hlavnú vetvu na ulici 
Gapľova pri Gapli. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje. 
Toto územné rozhodnutie v súlade 
so zákonom NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych 
poplatkoch, v znení neskorších predpisov 
je podľa sadzobníka správnych poplatkov časti I. 
položky 2 zákona 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch oslobodené od poplatku. 
Toto rozhodnutie platí v zmysle § 
40 ods. l stavebného zákona dva roky odo dňa, kedy 
nadobudlo 
právoplatnosť, nestráca však platnosť, pokiaľ bude v tejto lehote podaná žiadosť o 
vydanie stavebného povolenia. 
Odôvodnenie: 
Navrhovateľ-MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
podal dňa 07.12.2018 návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby: "PredÍženie 
kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ová v Prešove" na pozemkoch parc. č. KN
C 323.3, 3234, 3235, 3236/1,326917, 3236/1, 1939, 1940/1, 1940/2 k. ú. Solivar. 
V rámci územného konania (na ústnom pojednávaní) zo strany účastníkov konania boli 
vznesené námietky zo strany Milady 
Pecuchovej, ktorá žiada doplniť k plánovanému vodovodu 
v spevnenej 
uličke medzi rodinným domom p. Pecuchovej a p. Duchoňom aj kanál vzhľadom na 
funkčne pomery jestvujúcej kanalizácie . Jedná sa len o vetvu kanalizácie v uličke, ktorá by bola 
napojená na hlavnú vetvu na ulici 
Gapľova pri Gapli. Tejto námietke stavebný úrad nevyhovuje, 
nakoľko uvedená kanalizácia nie je predmetom tohto povolenia. 
Mesto 
Prešov-stavebný úrad oznámil podľa §36 stavebného zákona dňa 03.01.2018 začatie 
územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy a 
dňa 31012019 vykonal ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, na ktorom svoje 
stanoviska oznámili: VSD, a.s., 
VVS, a.s., OU Prešov, odbor dopravy a PK, odbor starostlivosti 
o 
ŽP, Spáva a zimná údržba prešovských ciest, Prešov, Krajský pamiatkový úrad v Prešove, 
Slovak telekom a.s., Bratislava, SPP -distribúcia, a.s., VVS a.s. Prešov, RUVZ Prešov, Mesto 
Prešov odbor HAM a odbor DaŽP. Ich stanoviská boli zapracované do podmienkovej časti 
rozhodnutia. 
5 
Poučenie: 
Podľa§ 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu v lehote 
15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie podaním na 
Mesto 
Prešov, Hlavná č. 73, 080 Ol Prešov. Rozhodnutie je možné preskúmať súdom až po 
vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. 
Na vedomie: 
l. MsÚ Prešov-odbor strategického rozvoja, Hlavná 73, 080 68 Prešov 
2. Obec Petrovany 
3. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP 
4. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s.r.o., IČO 31719473, Pionierska 24, 080 05 Prešov 
5. Krajský pamiatkový úrad Prešov, IČO 31755194, Hlavná 115,080 Ol Prešov 
6. MsÚ Prešov-Odbor D,ŽP, IČO 00001002, Jarková 24,080 Ol Prešov 
7. Msú-odbor správy mestského majetku, Hlavná 73, 080 O l Prešov 
8. VVS a.s. Košice, závod Prešov, IČO 36570460, Kúpeľná 3, 080 Ol Prešov 
9. MsÚ Prešov-odbor HAM 
IO. Ing. Vladimír Zvada, Pod Vinicami 9, 080 Ol Prešov 
CO/ 
Mesto Prešov -stavebný úrad 
Úradný záznam: 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ová v Prešove", bude 
vyvesená na úradnej tabuli mesta Prešov a internetovej stránke mesta Prešov 
2 8 -08-2019 
dňa .................................................... . 
6 
Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje vydanie územného rozhodnutia pre stavbu: 
"PredÍženie kanalizácie a rekonštrukcia vodovodu na ul. Gapl'ová v Prešove" ,bola zvesená 
z 
úradnej tabule mesta Prešov a internetovej stránke mesta Prešov 
dňa .................................................... . 
MESTo PR. " 
Mestsky' , Eso v 
I , , Ul"ad 
""""""O' ..... l o ."7 ........................ . 
~ &iatJ)~ a\ ~~;ot)~ 
7 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)