Oznámenie mesta Prešov: "Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu obce Kokošovce".

Oznámenie mesta Prešov

30.08.2019 / Oznámenia samosprávy

Sťiahnúť súbor

Poslať cez FB Messenger
Rozpoznaný text:

        oo 
Váš list čislo l zo dňa 
3 O -08-Z019 
Jyveséfi~ dH ---------
MESTO PREŠOV ~vo , nn dlla --------
V Prešove 27.8.2019 
OÚR,AaV/2019/12326 
OZNÁMENIE MESTA PREŠOV 
Naše číslo Vybavuje /linka Prešov 
Mesto Prešov, zastúpené 
Odborom územného rozvoja, 
architektúry a výstavby, podl'a 
§ 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z.z. 
o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších 
predpisov oznamuje verejnosti, že 
Okresný úrad Prešov vydal 
Rozhodnutie 
č. OU-PO-OSZP3-2019/028214-16/ZM dňa 8.8.2019 podl'a 
§ 7 ods. 5 zákona po ukončení zisťovacieho konania: 
Strategický 
dokument 
"Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu 
obce Kokošovce", 
SA NEBUDE POSUDZOVAŤ 
podl'a zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na~: 
životné prostredie v znení neskorších predpisov. 
Toto rozhodnutie 
je vyvesené na úradnej tabuli Mestského úradu 
v Prešove, Hlavná 73, a na stránke www.presov.sk v sekcii úradná 
tabul'a, kde sa s ním môžu 
občania oboznámiť. 
MESTO PREAOV 
Mestský úrad v Preiove 
ODBOR Ú1IIÍHO 
ROZVOJA, ARCHITEmlRT A IÝSTAVBY 
080 01 Preiov l] 
N:rt~ ~ 
Ing. arch. Vladimír Krištof 
poverený riadením odboru 
Mestský úrad v Prešove 1 Hlavná 73 1 080 01 Prešov l Tel.: +421(51)3100111 l Fax.: +421(51)77336651 E-mail: mesto.radnica@presov.sk l www.presov.sk 
\ 
Predmet 
Text 
Všeobecná agenda -rozhodnutie 
[Zmeny a doplnky č. 2/2019 Územného plánu 
obce Kokošovce , -rozhodnutie) . 
Dobrý deň, 
v prílohe vám zasielame predmetné dokumenty.: 
S pozdravom 
OUPO-Okresný úrad Prešov 
1 
. . . 
' . . . 
OKRESNÝ 
.ÚRAD . 
~ 
,· ... · ... · .. · 
·PREŠOV 
odbor starostlivosti o životné prostredie 
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
Námestie mieru 3, 080 01 Prešov 
Císla: OU-PO-OSZP3-20 19/028214-16/ZM Prešov 08.08.2019 
ROZHODNUTIE 
Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek životného prostredia ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej správy 
podľa § 5 ods. l· zákona č. · 
525/2003 Z.
z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a 
§ 3 ods. l písm. e) zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej 
správy a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný orgán posudzovania vplyvov na životné 
prostredie 
podľa § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na základe oznámenia-o strategickom 
dokumente 
"Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce", ktoré predložil obstarávate!' 
obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 76, v zast. Mgr. Miroslavom Skičkom, starostom obce, vydáva v zmysle 
§ 7 ods. 5 zákona 
č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene . a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, po 
ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie: 
Strategický dokument 
"Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce" 
v rozsahu: 
Medzi jarky 
-pôvodná funkcia: orná pôda, krajinná zeleň, lúky, pasienky (TTP) 
-navrhovaná funkcia: rodinné domy, miestne komunikácie, verejná zeleň (oddychová zóna) 
Lokalita Kurín 
(Pri hospodárskom dvore 2) 
-pôvodná funkcia : lúky, pasienky -TTP, ovocné sady, plocha výroby a skladovania 
-navrhovaná funkcia: rodinné domy, miestne komunikácie, autobusové zastávky 
Lokalita 
Ku ihrisku 
-Pôvodná funkcia: sady, záhrady 
-Navrhovaná funkcia: rodinné domy 
sa nebude posudzovat' 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. 
Zo stanovísk doručených k strategickému dokumentu vyplynuli niektoré konkrétne požiadavky vo 
vzťahu k strategickému dokumentu, ktoré bude potrebné zohľadniť v schvaľovacom procese podľa osobitných 
predpisov: 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk 
na území obce v súlade s § 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad Prešov 
zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom 
konani. 
• Pri realizácii činností vyplývajúcich zo strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond obce 
a 
postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona. 
• Primerane rešpektovať požiadavky uvedené v stanovisku Ministerstva dopravy a výstavby SR, č. 
20176/2019/IDP/49404 zo dňa 13.06.2019. 
• Akceptovať odborné stanovisko správcu verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV Dulová Ves 
• Do doby vybudovania prívodného potrubia na prívodný rad Starina-Košice pri obci Dulová Ves, do 
navrhovaného vodojemu 
2x100m3 pri obci Abranovce zabezpečovať zásobovanie vodou z vodného 
zdroja Sigord a vlastnými 
studňami, nie z vodného zdroja Balaksa a vodojemu Zimná studňa. 
• Zapracovať návrhy realizácie opatrení, ktoré zmierňujú dopad predmetnej činnosti(zvyšovanie 
zastavaných plôch na úkor rastlého terénu) na kolobeh vody v prípade, aby nedošlo k rýchlemu odtoku 
povrchových vôd 
počas dažďov a topenia snehu. 
• Evidované skládky odpadov je potrebné dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii . 
• Evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 
psím. 
o) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej 
dokumentácii a 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné 
posúdiť a overit' inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych svahových 
deformácií nie sú vhodné pre stavebnú 
účely. Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods.l 
geologického zákona povinné v textovej a grafickej 
časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť 
výsledky geologických prác. 
• Vhodnosť a podmienky stavebného využitia s výskytom stredného a radónového rizika je potrebné 
posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MZ SR č. 98/2018 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných 
zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
V súlade s § 17 ods. 5 banského zákona vyznačiť hranice chránených 
ložiskových území. 
Územia v blízkosti výhradného ložiska s 
určeným chráneným ložiskovým územím "Prešov-Solivar 
(383)-kamenná sol"' nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely. 
• V súlade s § 12 ods. 4 psím. n) vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii hranice 
prieskumného územia 
"Teriakovce-hydrogeologický prieskum geotermálnych vôd" . 
• Rešpektovať vyjadrenie orgánu ochrany prírody a krajiny, ktoré k strategickému dokumentu vydá 
Okresný úrad 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných 
zložiek kraja. 
• Zohľadniť potreby na zabezpečenie plnenia povinností obce pri zabezpečení a vybudovaní vhodného 
odpadového hospodárstva v obci v súlade so zákonom o odpadoch. 
• Strategický dokument riešit' v súlade s Územným plánom vel'kého územného celku Prešovského kraja 
v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých 
je potrebné rešpektovať najmä ustanovenia 
záväznej 
časti. 
ODÔVODNENIE 
Obstarávateľ, obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 76, v zast. Mgr. Miroslavom Skičkom, starostom 
obce, predložil Okresnému úradu 
Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody 
a vybraných zložiek životného prostredia 
(ďalej len "okresný úrad") podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov 
na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov 
(ďalej len "zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP") dňa 22.05.2019 oznámenie o strategickom 
dokumente 
"Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného plánu obce Kokošovce". 
Cieľom obstarania a spracovania strategického dokumentu "Zmeny a doplnky č.2/2019 Územného 
plánu obce Kokošovce" (ďalej "ZaD č.2/2019 UPN O Kokošovce") je aktualizácia územnoplánovacej 
dokumentácie obce v zmysle 
§ 30 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej "stavebný 
zákon"). Dôvo_dom 
obstarávania a spracovania ZaD č.2/2019 ÚPN O Kokošovce je doplniť územný plán 
obce o lokality pre výstavbu rodinných domov vo východnej a južnej 
časti obce, aktualizovať územný plán 
2 
o už zrealizovanú výstavbu cyklistickej cestičky a doplniť záväznú časť územného plánu v súvisislosti 
s navrhovanými zmenami. 
Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného využitia územia 
Obec Kokošovce je rastúce sídlo na rozhraní urbanizačného priestoru krajského mesta Prešov a 
rekreačnej oblasti Sigord-Zlatá Baňa na severozápadnom okraji Slanských vrchov. Podl'a predpokladaného 
vývoja narastie 
počet obyvateľov obce do roku 2040 na 1200. 
Podl'a pôvodného územného plánu obce Kokošovce sa nová výstavba má rozvíjať najmä v severnej a 
východnej 
časti sídla, kde boli navrhované hlavné plochy pre výstavbu rodinných domov. V centrálnej časti 
obce sa počítalo s rozvojom občianskej vybavenosti formou rekonštrukcie a rozširovania existujúcich 
zariadení. Pre vytvorenie podmienok na rozvoj 
podnikateľských aktivít, ktoré majú priniesť do obce pracovné 
príležitosti, boli 
súčasťou urbanistickej koncepcie rozvoja obce aj výrobné a skladové areály vedľa cesty III. 
triedy vedúcej do obce Abranovce. 
V rekreačnej oblasti Sigord bol navrhnutý ďalší rozvoj chatovej oblasti aj 
zariadení voľného cestovného ruchu vrátane doplnenia aktivít pre letnú aj zimnú rekreáciu. V rámci zmien a . 
doplnkov územného plánu obce č. 112017 boli do územného plánu obce doplnené ďalšie plochy pre rozvoj 
bývania -výstavbu rodinných domov. Výstavba na severnom okraji obce sa rozvinie 
aj v lokalite Vyše 
žliabkov a na západnom okraji obce v lokalite Pri škole. Zastavaná bude 
aj plocha bývalého hospodárskeho 
dvora na juhozápadnom okraji obce. Pôvodné plochy poľnohospodárskej výroby v tomto areáli už dlho 
neslúžia svojmu pôvodnému 
účelu, väčšina objektov už bola zlikvidovaná. Tieto plochy je preto možné využiť 
novým spôsobom. Časť areálu na východnej strane cesty III. triedy slúži ako nepoľnohospodársky 
podnikateľský areál, plocha na západnej strane cesty bude využitá na výstavbu rodinných domov. 
Samostatnou zónou výstavby rodinných domov bude lokalita Kvartire 
na západnom okraji katastra obce, kde 
zástavba bude priamo 
nadväzovať na zastavané územie obce Dulová Ves. V súvislosti s rastom počtu bytov a 
obyvateľov súvisiacim rastom počtu detí a žiakov v obci bude potrebné rozšíriť kapacity materskej a zál<.ladnej 
školy. 
Dopravná infraštruktúra 
·., Základný komunikačný systém na území obce tvoria cesty III. triedy Prešov -Zlatá Baňa a 
Kokošovce-Abranovce, ktoré 
zabezpečujú prístup do obce ~ rekreačnej oblasti Sigord. V územnom pláne 
obce 
je navrhnutá aj samostatná cyklistická cestička vedúca po trase bývalej úzkokoľajnej železnice (táto 
cyklistická 
cestička bola vybudovaná v roku 2018). V plochách navrhovanej výstavby sú navrhnuté nové 
miestne komunikácie. 
Technická vybavenost' územia 
V územnom pláne obce je navrhnutá výstavba chýbajúcich druhov technickej infraštruktúry'
vodovodu a kanalizácie. Vodovod pre obec má byť napojený na prívodný vodovodný rad Východoslovenskej 
vodárenskej sústavy z VN Starina do Prešova a Košíc prívodným potrubím z vodojemu Dulova Ves, voda pre 
rekreačnú oblasť má byť dodávaná z vodného zdroja Sigord. Splašková kanalizácia bola navrhnutá ako súčasť 
skupinovej kanalizácie odvádzajúcej odpadové vody do ČOV Dulová Ves, a v súčasnosti je už v samotnej obci 
vybudovaná vrátane stoky z obce Abranovce. 
Navrhované zmeny a doplnky územného plánu č. 2/2019 
Základná urbanistická koncepcia navrhovaného riešenia 
Navrhované riešenie zmien územného plánu nadväzuje na dlhodobú koncepciu rozvoja obce 
zakotvenú v 
súčasnom územnom pláne. Rieši čiastkové zmeny funkčného využitia niektorých pozemkov 
vo viacerých 
častiach obce bez zmeny základnej urbanistickej koncepcie rozvoja obce. Navrhované zmeny a 
doplnky rozvíjajú hlavnú funkciu sídla, ktorou 
je funkcia obytná, doplnením ďalších plôch pre výstavbu 
rodinných domov na severovýchodnom a južnom okraji obce. 
Na rozvoj občianskej vybavenosti je ponechaná 
centrálna 
časť obce podl'a pôvodnej koncepcie rozvoja existujúcich zariadení. 
Funkčné využitie plôch -návrh zmien 
Obytná funkcia sa posilňuje návrhom výstavby rodinných domov v lokalite Medzi jarky na. 
severovýchodnom 
okr~ i obce, Kurín pri východnej časti bývalého hospodárskeho dvora na južnom okraji 
obce a pri miestnej komunikácii vedúcej ku futbalovému ihrisku. 
· 
Navrhované zmeny a doplnky: 
· Medzijarky 
-pôvodná funkcia : orná pôda, krajinná 
zeleň, lúky, pasienky (TTP) 
-navrhovaná funkcia: rodinné domy, miestne komunikácie, verejná 
zeleň (oddychová zóna) 
· Lokalita Kurín (Pri hospodárskom dvore 2) 
-pôvodná funkcia: lúky, pasienky-TTP, ovocné sady, plocha výroby a skladovania 
-navrhovaná funkcia: rodinné domy, miestne komunikácie, autobusové zastávky 
3 
.. ... . .
.. ' 
.·,. 
· Lokalita Ku ihrisku 
-Pôvodná funkcia: sady, záhrady 
-Navrhovaná funkcia: rodinné domy 
Základné údaje o navrhovaných kapacitách 
Navrhovanými zmenami a doplnkami sa vytvorí predpoklad na výstavbu ďalších 60 rodinných domov. 
Tento rozsah výstavby navýši predpokladaný nárast 
počtu obyvateľov obce tak, ako je stanovený v 
aktualizovanom územnom pláne o 
200 obyvateľov na predpokladaných 1200 obyvateľov v roku 2030 a o 
300 obyvateľov na 1500 v roku 2040. V územnom pláne po jeho zmenách a doplnkoch č. 1/2017 už je riešená 
zvýšená potreba kapacít zariadení 
občianskej a technickej vybavenosti, súvisiaca s rastom obce, preto nie je 
potrebné meniť koncepciu rozvoja občianskej a technickej vybavenosti, aktualizovaná je len predpokladaná 
potreba príslušných kapacít. 
Návrh dopravnej infraštruktúry 
Základná koncepcia dopravnej obslužnosti územia obce sa navrhovaným riešením nemení. V zmenách 
a doplnkoch územného plánu sú doplnené miestne obslužné komunikácie v plochách novej výstavby v 
lokalitách Medzi jarky a Kurín (Pri hospodárskom dvore 2), v oboch lokalitách s napojením na 
priľahlú cestu 
III. triedy. V lokalite Ku ihrisku 
postačuje existujúca miestna komunikácia. V rámci zmien a doplnkov 
územného plánu sa zaznamenáva vybudovanie cyklistickej 
cestičky v úseku od Dulovej Vsi po bufet Malý 
Muk pri vodnej nádrži Sigord a súvisiaca úprava súbežnej komunikácie Štreka na kategóriu 
Dl -obytná zóna s 
·jednosmernou obslužnou dopravou, predÍženej ku novému napojeniu na cestu III. triedy. 
Návrh technickej infraštruktúry 
Zásobovanie vodou: 
Koncepcia zásobovania vodou v obci sa nemení. Pre zásobovanie obce je v územnom pláne navrhnuté 
vybudovať prívod vody z Východoslovenskej vodárenskej sústavy, z bodu napojenia na prívodný rad Starina -
Košice pri obci Dulová Ves, 
do navrhovaného vodojemu 2x100 m3 pri obci Abranovce, z ktorého bude obec 
zásobovaná zásobovacím potrubím. Do doby výstavby prívodu z VVS bude 
časť obce vrátane riešenej lokality 
Medzi jarky zásobovaná z vodného zdroja Sigord a 
ďalšia časť obce vrátane lokalít pri hospodárskom dvore a 
futbalovom ihrisku zásobovaná z vlastných studní, prípadne z obecného vodovodu zásobovaného prívodom 
vody z vodného zdroja Balaksa a vodojemu 
Zimná studňa, ktorý pôvodne slúžili hospodárskemu dvoru. 
Celková predpokladaná potreba vody v obci v návrhovom roku 
2040 sa zvýši na 7,17 Vs. Rozvody pitnej vody 
v lokalitách navrhovanej výstavby budú vybudované pod chodníkmi v navrhovaných uliciach a budú zapojené 
do tlakového pásma podľa výškového osadenia zástavby. 
Odkanalizovanie: 
V obci Kokošovce je vybudovaná splašková kanalizácia odvádzajúca splaškové vody do 
zrekonštruovanej 
ČOV Dulová Ves. V novo navrhovaných zastavaných plochách je v rámci zmien a doplnkov 
riešený návrh dostavby 
ďalších vetiev obecnej kanalizácie potrebnej na odkanalizovanie navrhovanej 
zástavby. 
Zásobovanie elektrickou energiou: 
Pre zabezpečenie potrebného príkonu elektrickej energie v riešených lokalitách bude postačovať sieť 
existujúcich a v pôvodnom územnom pláne navrhnutých trafostaníc, prípadne len s navýšením ich výkonu 
podľa skutočných požiadaviek odberateľov. Navrhovaná zástavba bude zásobovaná z rozšírenej uličnej 
NN el. siete. 
Zásobovanie plynom: 
Pre zásobovanie navrhovanej zástavby zemným plynom budú stredotlakové distribučné rozvody 
vedené v navrhovaných uliciach. 
Telekomunikačné siete: 
V navrhovaných uliciach a celej obci bude vybudovaná káblová optická telekomunikačná sieť, 
napojená na najbližší technicky vyhovujúci bod napojenia príslušného operátora. 
Príjem TV signálu: 
Bude 
zabezpečený prostredníctvom televíznych antén a satelitných parabol alebo pripojením na pevnú 
telekomunikačnú sieť. Intenzita signálu pre príjem TV programov je na území obce podľa informácii z 
Obecného úradu dobrá. 
Koncepcia starostlivosti o životné prostredie 
Navrhovaná zmena funkčného využitia územia v riešených lokalitách neovplyvní negatívne kvalitu 
doterajšieho životného prostredia v obci. Likvidácia tekutých odpadov bude 
zabezpečená splaškovou 
kanalizáciou s likvidáciou splaškov v 
ČOV Dulova Ves. Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný 
zmluvným vývozcom. Vykurovanie bude 
zabezpečené ekologicky vhodnými palivami (zemný plyn, el. 
energia, biomasa). 
4 
Navrhovanou výstavbou nebude dotknuté alebo negatívne ovplyvnené žiadne chránené Ózemie, územie 
NA TURA 2000 alebo biotop európskeho alebo národného významu. 
Záväzné regulatívy 
Navrhované zmeny a doplnky územného plánu nevyžadujú zmenu záväzných regulatívov v územnom 
pláne obce. 
V záväznej časti územného plánu sa dopÍňajedna nová verejnoprospešná stavba oddychovej zóny 
na východnom okraji dopÍňanej lokality Medzi jarky. 
Na základe oznámenia predloženého obstarávateľom vykonal okresný úrad podľa § 7 zákona 
o posudzovaní vplyvov 
zisťovacie konanie. V rámci zisťovacieho konania okresný úrad podľa §' 6 ods. 2 
zákona o posudzovaní vplyvov zverejnil 
dňa 03.06.2019 oznámenie na webovom sídle ministerstva 
https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-2-20 19-uzemneho-planu-obce~kókosovce . 
Následne okresný úrad zaslal oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu listom č. OU-PO
OSZP3-20191028214-02/ZM 
zo dňa 30.05.2019 a OU-PO-OSZP3-20191028214-031ZM zo dňa 30.05.2019 
na zaujatie stanoviska dotknutým obciam a dotknutým orgánom. Príslušný orgán oznámil pri zverejnení 
oznámenia 
podľa § 6 ods. 3 zákona o posudzovaní vplyvov miesto a čas konania konzultácií. Konzultácie 
k uvedenému strategickému dokumentu 
podľa § 63 zákona o posudzovaní vplyvov sa neuskutočnili. 
Údaje o vstupoch 
Vstupom pre spracovanie ZaD č.2/2019 ÚPN-0 Kokošovce sú Zadanie pre ÚPN-0, schválené 
16.8.2004 uznesením OZ č. 3312004, Územný plán obce Kokošovce schválený 9.4.2005 uznesením Obecného 
zastupitel'stva 
č.6312005, ZaD č. 112017 ÚPN-0 Kokošovce, schválené uznesením Obecného zastupitel'stva č. 
2812019 zo dňa 2019, a požiadavky a podklady dodané obcou a jednotlivými žiadateľmi o zmeny. V priebehu 
prerokovania územného plánu v súlade s §22 stavebného zákona 
budú k nemu môcť zaujať stanovisko všetky 
dotknuté orgány a organizácie 
aj obyvatelia obce. Na zhodnotenie dopadov navrhovanej zmeny strategického 
dokumentu nie sú potrebné 
ďalšie podklady. 
Údaje o výstupoch 
Dokumentácia ZaD č.212019 ÚPN-0 Kokošovce obsahuje v zmysle stavebného zákona návrh zmien a 
doplnkov smernej a záväznej textovej a grafickej 
časti územného plánu. Návrh zmien a doplnkov záväznej 
časti územného plánu v rozsahu podl'a § 12 ods. 5 vyhlášky č. 5512001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch 
a územnoplánovacej dokumentácii 
je rozhodujúcim výstupom procesu obstarania tejto aktualizácie ÚPD. 
Dokumentácia obsahuje: 
Al textovú časf : Sprievodnú správu 
Návrh zmien a doplnkov textovej (smernej) 
časti ÚPN-0 
Návrh zmien a doplnkov záväznej časti ÚPN-0 
Návrh VZN obce Kokošovce, ktorým sa vyhlasuje záväzná časf ÚPN-0 
BI grafickú časf: výkresy zmien a doplnkov ÚPN-0. 
Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie 
Uzemnoplánovacia dokumentácia je priamym nástrojom na "zlepšenie životného prostredia, 
dosiahnutie ekologickej stability a 
zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja" (§ 2, ods. l, písm. j) stavebného 
zákona v spojitosti s 
ďalšími písmenami cit. odseku). 
Navrhovaná 
zmena funkčného využitia pozemkov nadväzujúca na okrajové časti obce nebude mať 
negatívny dopad na kvalitu životného prostrédia v obci. Zasiahne do pôvodného prostredia ·dotknutých 
pozemkov, ale keďže ide o pol'nohospodárske pozemky alebo záhrady, nebude to mať negatívny vplyv na 
biodiverzitu územia. Ciel'ová úprava pozemkov rodinných domov prevažne obytnou zeleňou a okrasnými a 
ovocnými stromami 
bude pozitívne vplývať na životné prostredie v obci. Navrhované zastavané plochy budú 
vybavené kompletným technickým vybavením územia. Vykurovanie 
bude zabezpečené ekologicky vhodnými 
palivami (zemný plyn, el. energia, biomasa). Aktualizovaný návrh zásobovania pitnou vodou rieši celé 
zastavané územie obce 
aj rekreačnej oblasti Sigord. Likvidácia tekutých odpadov z navrhovanej zástavby bude 
zabezpečená v ČOV Dulova Ves. Komunálny a separovaný odpad bude vyvážaný zmluvným vývozcom, 
jednotlivé objekty budú vybavené vlastnými zbernými nádobami. 
Vplyv 
na zdravotný stav obyvateľstva 
Navrhovaná zmena územného plánu neovplyvní negatívne zdravotný stav obyvateľov obce pri 
dodržaní stanovených regulatívov a limitov využívaného územia. 
5 
Vplyvy na chránené územia 
Katastrálne územie obce Kokošovce vrátane súčasného a navrhovaného zastavaného územia obce leží 
prevažne v prvom stupni ochrany 
podl'a zákona o ochrane prírody a krajiny. V katastri obce sa nachádza 
Národná prírodná rezervácia Kokošovská dubina, lesy v severnej a západnej 
časti katastra sú súčasťou 
Chráneného vtáčieho územia Slanské vrchy. Navrhovanými zmenami územného plánu nebude dotknuté alebo 
ovplyvnené vyhlásené chránené územie ani územie NATURA 
2000. Riešené lokality sa nachádzajú na 
plochách v prvom stupni ochrany mimo vyhlásené územia ochrany prírody a ich ochranné pásma. Navrhované 
zmeny územného plánu nebudú 
mať žiadny vplyv na chránené územia prírody. 
Návrhom zmien a doplnkov 
č. 2/2019 územného plánu obce Kokošovce nebudú dotknuté objekty pamiatkovej 
ochrany. Do územného plánu sa 
dopÍňa samostatná kapitola popisujúca ochranu kultúrnohistorických 
hodnôt na území obce. 
Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu: 
Navrhované ZaD č. 2 ÚPN O Kokošovce nevytvárajú možné riziká pre zhoršenie kvality životného 
prostredia v obci. 
Strategický dokument nemá vplyv na životné prostredie presahuj úd štátne hranice. 
Vzhľadom na charakter a rozsah strategického dokumentu sa nepredpokladá , že by navrhovaný 
strategický dokument ZaD 
č.2/2019 UPN O Kokošovce Ves významne ovplyvnil životné prostredie. 
Negatívny vplyv na zdravotný stav 
obyvateľstva sa nepredpokladá. 
V zákonom stanovenom termíne doručili na okresný úrad svoje písomné stanoviská tieto subjekty: 
(stanoviská môžu byť v skrátenom znení) 
· l. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/030607-02-ED zo dňa 05.06.2019 
- z hľadiska odpadového hospodárstva pri predpoklade dodržania legislatívnych noriem v oblasti odpadového 
hospodárstva nemá pripomienky. Žiada pri vypracovaní územného plánu 
zohľadniť potreby obce pri 
zabezpečení vhodného odpadového hospodárstva v obci -zabezpečiť funkčný zberný dvor pre občanov obce, 
zabezpečiť zber biologicky rozložiteľných odpadov, zber separovaných zložiek komunálneho odpadu, zber 
objemných a 
nebezpečných odpadov. V lokalitách s častým výskytom uloženia odpadu v rozpore so zákonom 
o odpadoch 
vypracovať návrh využitia územia s cieľom ochrany týchto lokalít pred ukladaním odpadu 
v rozpore so zákonom o odpadoch a zároveň vypracovať návrh na likvidáciu takýchto "divokých skládok" 
a opatrenia na zabránenie vzniku divokých skládok. 
2. Krajský pamiatkový úrad Prešov, č. KPUP0-2019114216-2/43926/Jur zo dňa 05.06.2019 
• Pri realizácii činností vyplývajúcich z tohto strategického dokumentu rešpektovať pamiatkový fond 
obce a 
postupovať v súlade s ustanoveniami pamiatkového zákona. 
• Pri napÍňaní požiadaviek vyplývajúcich zo strategického dokumentu dotýkajúcich sa archeologických 
nálezov a archeologických nálezísk na území obce v súlade s 
§ 41 ods.4 zákona č. 49/2002 Z.z. 
o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších zmien a doplnkov, Krajský pamiatkový úrad 
Prešov 
zabezpečuje ochranu archeologických nálezov a archeologických nálezísk v územnom a stavebnom 
konaní. 
3. Ministerstvo dopravy a výstavby SR, č. 20176/20191/DP/49404 zo dňa 13.06.2019 
-Má nasledujúce požiadavky a pripomienky : 
• Pri stanovovaní priorít a cieľov v oblasti dopravy je potrebné rešpektovať priority rozvoja dopravnej 
infraštruktúry a strategický dokument ZaD 
č.2/2019 ÚPNO Kokošovce zosúladiť s Programovým 
vyhlásením vlády 
SR (2016-2020) za oblasť dopravy, Koncepciou územného rozvoja Slovenska 2001 
v znení KURS 2011, OP Integrovaná infraštruktúra na roky 2014 -2020, Stratégiou rozvoja dopravy 
SR do roku 2020, Strategickým plánom rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 
a Strategickým plánom rozvoJa dopravy SR do roku 2030. 
• Strategický 
dokument spracovať v súlade s nadradenou aktuálne platnou dokumentáciou ÚPN VÚC 
Prešovského 
samosprávneho kraja. 
6 
• Rešpektovať existujúcu dopravnú infraštruktúru a jej ochranné pásma. 
• Rešpektovať trasovanie pripravovaných stavieb dopravnej infraštruktúry. 
• Všetky dopravné parametre (napr. dopravné pripojenia, statickú dopravu, autobusové zastávky, atď.) je 
potrebné navrhnúť v súlade s aktuálne platnými STN a technickými predpismi. 
• Predmetný dokument prekonzultovať a o záväzné stanovisko požiadať správcov dotknutých 
komunikácií a ich požiadavky 
rešpektovať v plnom rozsahu. 
• Na ochranu diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce 
ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce dodržať cestné ochranné pásma 
v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky 
č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách. 
• V grafickej časti doplniť pomenovanie riešených lokalít. 
• Pri návrhu jednotlivých lokalít v blízkosti pozemných komunikácií posúdiť nepriaznivé vplyvy 
z dopravy a 
vyznačiť pásma prípustných hladín hluku v zmysle vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
a 
o 
požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu 
hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších zmien a predpisov. Umiestnenie 
lokalít, predovšetkým bývania, v pásmach s 
prekročenou prípustnou hladinou hluku neodporúča. 
V prípade realizácie takýchto lokalít je nevyhnutné navrhnúť opatrenia na maximálnu možnú 
elimináciu negatívnych 
účinkov dopravy a zaviazať investorov na vykonanie protihlukových 
opatrení. 
Voči správcovi pozemných komunikácií nebude možné uplatňovať požiadavku na realizáciu 
týchto opatrení, pretože negatívne 
účinky vplyvu dopravy sú v čase realizácie známe. 
• Obzvlášť upozorňuje, že pri lokalitách slúžiacich na bývanie, resp. ubytovanie, požadujeme 
zabezpečiť vypracovanie hlukovej štúdie vo vzťahu k dopravnej infraštruktúre (a doprave na nej) 
a 
zahrnúť jej výsledky do protihlukových opatrení stavieb tak, aby bola zabezpečená expozícia 
obyvateľov a ich prostredia hlukom v súlade s prípustnými hodnotami, ustanovenými vyhláškou č. 
549/2007 Z.z. a vyhláškou č. 237/2009 Z.z., ktorou sa mení a dopÍňa vyššie uvedená vyhláška. 
• Rešpektovať stanovisko Dopravného úradu. 
• Postupovať v súlade s uznesením vlády SR č. 223/2013 o Národnej stratégii rozvoja cyklistickej 
dopravy a cykloturistiky v 
SR. 
Nepožaduje posudzovat' podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP. 
4. Prešovský samosprávny kraj, odbor regionálneho rozvoja, č. 05546/2019/0RR-2 zo dňa 07.06.2019 
-požaduje, aby bol strategický dokument riešený 
v súlade s Územným plánom 
veľkého . územného celku 
Prešovského 
kraJa v znení jeho neskorších zmien a doplnkov, v rámci ktorých je potrebné rešpektovať najmä 
ustanovenia záväznej 
časti. 
5. Okresné riaditel'stvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove, č. ORHZ-P02-2019/000065:..045 zo dňa 
17.06.2019 
súhlasí s dokumentom bez pripomienok. 
6. Dopravný úrad, č. 1362512019/ROP-002/26559 zo dňa 14.06.2019 
-
z 
hľadiska záujmov civilného letectva nemá žiadne požiadavky na riešené územie. 
7. Ministerstvo životného prostredia SR, odbor štátnej geologickej ~právy č. 3869/2019-5.3 30004/2019 zo 
dňa 20.06.2019 
l. V katastrálnom území obce Kokošovce sa nachádza prieskumné ·územie (PÚ) "Teriakovce -
hydrogeologický prieskum geotermálnych 
vôd" určené pre držiteľa prieskumného územia PW ENERGY, a.s. 
Bratislava s 
platnosťou do 04.10.2022. 
Keďže ministerstvo môže podľa § 22 ods. l zákona č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický 
zákon) v znení neskorších predpisov 
predÍžiťlehotu prieskumného územia, žiada v súlade s 12 ods. 4 písm. n) 
Vyhlášky MŽP 
SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
vyznačiť hranice prieskumných území v územnoplánovacej dokumentácii. 
2. V katastrálnom území obce Kokošovce je evidovaná jedna odvezená/upravená skládka a jedna skládka 
7 
s ukončenou prevádzkou. 
Ministerstvo 
odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii. 
3. V katastrálnom území obce Kokošovce sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia). Ministerstvo 
žiada evidované zosuvné územia 
vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa§ 12 ods. 4 psím. 
o) vyhlášky 
MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii 
a 
vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii. 
V katastrálnom území obce Kokošovce je zaregistrovaný výskyt aktívnych, potenciálnych 
a stabilizovaných svahových deformácií. Aktívny zosuv sa nachádza v južnej 
časti katastrálneho územia a prav 
depodobne vznikol klimatickými faktormi. Nestabilné 
je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových 
deformácií, kde 
je možnosť rozšírenia aktivizácie existujúcich zosuvov. Aktivizácia svahových deformácií je 
.·možná vplyvom prírodných pomerov alebo negatívnymi antropogénnymi zásahmi, resp .ich kombináciou. Do 
rajónu potenciálne nestabilných území s priaznivou geologickou stavbou pre 
občasný vznik svahových 
deformácií sú zaradené 
ďalšie svahy v širšom okolí zaregistrovaných svahových pohybov. Potenciálne 
nestabilné územia sú citlivé na negatívne antropogénne zásahy. 
Podľa§ 20ods.1 geologického zákona je potrebné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej 
dokumentácie 
zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky 
inžinierskogeologického prieskumu v 
záverečnej správe :Atlas máp stability svahov SR v M l :50 000 
(Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 ), prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra Bratislava. 
Na webových stránkach sú dostupné aj informácie o zmapovaných 
a zaregistrovaných svahových deformáciách: 
http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/. 
Svahové deformácie v predmetnom území negatívne 
ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných 
území pre stavebné 
účely. 
4. Katastrálne územie obce Kokošovce spadá do nízkeho až stredného radónového rizika. Stredné radónové 
riziko môže 
ovplyvniť možnosti ďalšieho využitia územia. 
5. Informácie o geotermálnej energii v predmetnom území sú k dispozícii na webovej stránke Štátneho 
geologického ústavu Dionýza 
Štúra-aplikácia Atlas geotermálnej energie 
http:/ /ap 
l. geology.sk/rnapportaV#aplikacia/14. 
Podľa § 20 ods.3 geologického zákona ministerstvo vymedzuje ako riziká stavebného využitia územia: 
a) výskyt aktívnych, potenciálnych a stabilizovaných svahových deformácií. Vhodnosť a podmienky 
stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií 
je potrebné posúdiť a overiť 
inžinierskogeologickým prieskumom. Územia s výskytom aktívnych deformácií nie sú vhodné pre 
stavebné 
účely. 
b) Stredné radónové riziko. Vhodnosť a podmienky stavebného využitia s výskytom stredného 
a radónového rizika 
je potrebné posúdiť podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 
MZ SR č. 98/2018 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov 
a 
obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia. 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek životného 
prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/030609-02-ZO zo dňa 14.06.2019 
-z hľadiska ochrany ovzdušia k uvedenému oznámeniu nemá pripomienky. 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vyhraných zložiek životného 
prostredia, 
č. OU-PO-OSZP3-2019/030612-02-NM zo dňa 25.06.2019 
-
z 
hľadiska ochrany vodných pomerov má nasledovné pripomienky: 
• Akceptovať odborné stanovisko správcu verejného vodovodu, kanalizácie a ČOV Dulová Ves 
• Do doby vybudovania prívodného potrubia na prívodný rad Starina-Košice pri obci Dulová Ves, do 
navrhovaného vodojemu 2x100m3 pri obci Abranovce zabezpečovat' zásobovanie vodou z vodného 
zdroja Sigord a vlastnými 
studňami, nie z vodného zdroja Balaksa a vodojemu Zimná studňa. 
8 
, , zmierňujú dopad. predmetnej činnosti( zvyšovanie 
• zapracovať návrhy realizácie op,atrem, , ktore k l b h vody v prípade, aby nedošlo k rýchlemu 
zastavaných plôch 
na úkor rastleho terenu) ~a o o e . . . . . 
odtoku povrchových vôd počas dažďov a topema snehu. 
1 o. Regionálny úrad verejného zdravotnictva so sídlom v Prešove, č. 2019/02669-02/B.14 zo dňa 3. 7.2019 
-oznámenie o strategickom dokumente berie na vedomie. 
n. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prirody a vybraných zložiek 
životného prostredia kraja, 
č. OU-PO-OSZP1-2019!030583-02-SA zo dňa 08.07.2019 
Odbor ochrany prírody a krajiny konštatuje: , , , v 
_ pre lokality riešené v zmenách a doplnkoch UPN platí !.stupeň ochrany podla zakona c. 543/2002 Z.z .. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, 
nepredpokladá 
sa že by zmeny a doplnky ÚPN ovplyvnili najbližšie lokality NA TURA 2000 alebo 
chránené územia národnej siete, orgán 
OPaK vydá k zmenám a doplnkom územného plánu z hľadiska záujmov ochrany prírody 
a krajiny vyjadrenie podl'a 
§ 9 ods.lpísm.a) zákona OPaK , v ktorom uplatní svoje prípadné 
pripomienky 
voči navrhovanej činnosti vo vzt'ahu k ochrane prírodného prostredia. 
nepožaduje posudzovat' podl'a zákona o posudzovaní vplyvov 
na ŽP. 
12. Mesto Prešov, č. OHAM/2019/9561-2 zo dňa 15.7.2019 
-oznámenie bolo zverejnené na úradnej tabuli mesta Prešov v termíne od 21.6.2019 do 10.7.2019. 
K zverejnenému oznámeniu neboli žiadne pripomienky. 
.. . Ostatné subjekty svoje písomné stanoviská k oznámeniu o zaslanom strategickom dokumente 
v 
urČenom termíne ani do vydania tohto rozhodnutia nedoručili. 
Verejnost' sa v priebehu zisťovacieho konania k strategickému dokumentu osobitne nevyjadrila. 
Pripomienky, požiadavky a 
odporúčania budú predmetom ďalšieho procesu schvaľovania predmetného 
strategického dokumentu. 
Záver 
v Okresný úrad pri svojom rozhodovaní postupoval podl'a § 7 ods. 4 zákona o posudzovaní vplyvov na 
ZP, prihliadol na kritéria 
pre 
zisťovacie konanie uvedené v prílohe č. 3 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP, 
pričom zvážil súhrn všetkých uvedených skutočností a ďalšie informácie obsiahnuté v oznámení, 
s prihliadnutím na význam 
očakávaných vplyvov na ŽP a zdravie obyvatel'stva, ako aj na stanoviská 
dotknutých orgánov a rozhodol tak, ako 
je vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. 
Upozornenie: 
Podľa § 7 ods. 7 zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP dotknutá obec bezodkladne informuje 
o tomto rozhodnutí verejnost' spôsobom 
v mieste obvyklým. · 
Poučenie 
. Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 7111967 Zb. o správnom konaní (správny 
ponadok), a 
preto sa 
voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmat' súdom. 
9 
PaedDr. Miroslav Benko, MBA 
vedúci odboru 
Doručuje sa: 
1. Obec Kokošovce, 082 52 Kokošovce 76 
2. Obec Zlatá Baňa, 082 32 Kokošovce 
3. Obec Abranovce, 082 52 Kokošovce 
4. Mesto Prešov, Hlavná 73, 080 Ol Prešov 
5. Obec Ruská Nová Ves, 080 05 Prešov 
6. Obec Dulova Ves, 082 32 Kokošovce 
7. 
Okresný úrad Prešov, odbor výstavby a bytovej politiky, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
8. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia 
kr~ a, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
9. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠVS, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
l O. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠSOH, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
ll. Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek 
životného prostredia, 
ŠSOO, Nám. mieru 3, 080 Ol, Prešov 
12. Okresný úrad Prešov, pozemkový a lesný odbor, Masarykova 10, 080 Ol Prešov 
13. Okresný úrad, odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva, Nám.mieru 3, Prešov 
14. Okresný úrad Prešov, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Nám.mieru 3, Prešov 
15. Krajský pamiatkový úrad, Hlavná liS, 080 Ol Prešov 
16. Obvodný banský úrad Košice, Timonova 23, 040 Ol Košice 
17. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Prešove, Hollého 5, 080 Ol Prešov 
18. Regionálna veterinárna a potravinová správa, Levočská 112, 080 Ol Prešov 
19. Okresný úrad Prešov, odbor krízového riadenia, Nám. mieru 3, 080 Ol Prešov 
20. OR 
Hasičského a záchranného zboru v Prešove, Požiarnická l, 080 Ol Prešov 
21. Úrad PSK, odbor regionálneho rozvoja, Nám. mieru 2, 080 Ol Prešov 
22. MO SR Komenského 39/A, 040 Ol Košice 
23. 
Doprav~ý úrad, letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava 
24. MDV 
SR, Nám.slobody č.6, 810 05 Bratislava v • 
25. MŽP SR, odbor štátnej geologickej správy, Nám.Ľ.Stúra l, 812 35 Bratislava 
10 
.. 
J 
  

Darujte dobrovoľný príspevok (platba kartou)